Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 23 lines (22 sloc) 773 Bytes
<?php
$lang = array (
'captcha' => array(
'default' => 'Zadejte, prosím, platný ověřovací kód',
'required' => 'Vložte ověřovací kód',
),
'email' => array(
'email' => 'Je emailová adresa zadána ve správném formátu?',
'length' => 'Emailová adresa musí mít ne méně než 4 a ne více než 64 znaků.',
'required' => 'Emailová adresa se vyžaduje, když je zatrhnutý zaškrtávací rámeček.',
),
'message' => array(
'required' => 'Políčko s komentářem je vyžadováno.',
),
'name' => array(
'length' => 'Políčko se jménem musí obsahovat alespoň 3 znaky.',
'required' => 'Políčko se jménem je povinná položka.',
),
'phone' => array(
'length' => 'Políčko s telefonním číslem je neplatné.',
),
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.