Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 45 lines (44 sloc) 1.86 KB
<?php
$lang = array(
'email' => array(
'email' => 'het opgegeven e-mail adres lijkt ongeldig.',
'exists' => 'Er bestaat al een gebruiker met het opgegeven e-mail adres',
'length' => 'Het e-mail adres dient uit tenminste 4 en maximaal 64 tekens te bestaan',
'required' => 'Een geldig e-mail adres is verplicht.',
),
'name' => array(
'length' => 'Een volledige naam moet tenminste 3 en niet meer dan 100 tekens bevatten.',
'required' => 'Volledige naam is verplicht.',
'standard_text' => 'De gebruikersnaam bevat ongeldige tekens',
),
'password' => array(
'alpha_numeric' => 'Een wachtwoord mag alleen uit cijfers en letters bestaan.',
'length' => 'Een wachtwoord moet tenminste 5 en maximaal 16 tekens bevatten.',
'login error' => 'Controleer het wachtwoord.',
'matches' => 'Herhaal het wachtwoord.',
'required' => 'Wachtwoord is verplicht.',
),
'password_confirm' => array(
'matches' => 'De wachtwoord bevestiging moet hetzelfde zijn als het wachtwoord.',
),
'resetemail' => array(
'email' => 'Er is geen geldig e-mail adres ingevuld',
'invalid' => 'Het e-mail adres is niet bekend',
'required' => 'E-mail is verplicht.',
),
'roles' => array(
'alpha_numeric' => 'Ongeldige rol.',
'length' => 'Een rol moet tenminste 5 en maximaal 30 tekens bevatten.',
'required' => 'Er dient tenminste een rol te worden gedefinieerd.',
'values' => 'Selecteer ADMIN of USER als rol.',
),
'username' => array(
'admin' => 'De ADMIN rol kan niet worden gewijzigd.',
'alpha' => 'Een gebruikersnaam mag alleen uit letters bestaan.',
'exists' => 'De opgegeven gebruikersnaam is al in gebruik.',
'length' => 'Een gebruikersnaam moet tenminste 2 en maxiimaal 16 tekens bevatten',
'login error' => 'Controleer of de gebruikersnaam juist is.',
'required' => 'Gebruikersnaam is verplicht',
'superadmin' => 'De SUPER ADMIN rol kan niet worden gewijzigd.',
));
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.