Skip to content
AliGuard PHP WAF
PHP TSQL
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ana_klasor
v2_demo
README.md
ali_waf.sql
baglanti.php
deneme.php
engelle.php
index.php
islem.php
ozel_fonksiyon.php
sql.png

README.md

aliguard-phpwaf

Kodlardaki açıkları bulmaktan sıkıldınız mı ?

AliWAF sizin yerinize denetlesin :)

AliWAF SQL tabanlı çalışan bir programdır.

SQL veritabanına eklediğiniz kuralları sitenizde

engeller. Böylece sayfalarca kodu incelemek yerine

tek bir adımda açıkları kapatabilirsiniz.

Yeni Güncelleme!

- IP Ban Özelliği Geldi

- Tema Eklendi

- Istek Methodu(GET,POST etc.) Whitelist Eklendi

Nasıl Çalışır

Şimdilik link tabanlı çalışıyor.

Ancak gelecek güncellemede GET,POST,PUT vb. methodları

da denetleyebilecek.
PHP Dosyanıza
require_once(“engelle.php”);
Şeklinde ekleyiniz.
Login teması alıntıdır Admin teması ve kullanıcı Ekleme yapılacak Default user/pass : admin/1234
You can’t perform that action at this time.