Input clear Plugin
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dist
docs
examples
lib
test
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
bower.json
gulpfile.js
package.json
version.md

README.md

UX Rocket Clear Build Status

Metin alanına yapılan girişleri tek seferde silmek için kullanılmaktadır. Metin kutusuna yazmaya başlandığında kutunun sağ tarafında bir çarpı (x) işareti belirir. Çarpıya basıldığında metin kutusunun içeriği silinir.

<input type="text" class="clear-field" placeholder="Birşeyler yazınız" />
<input type="text" class="clear-field" value="Lorem ipsum" placeholder="Birşeyler yazınız" />

Notlar

Clear plugini uygulanmış bütün elemanlar, uxitd-clear-wrap classına sahip bir span ya da label içerisine konulmaktadır. Çıkacak çarpı işaretinin pozisyonu da bu wrapper elemanına göre tanımlanmaktadır.

Önemli (textlimit tanımlarını güncelleme işlemleri)

Clear plugininin çalışma şeklinin tanımları data attributeleri ile yapıldığı durumlarda, güncelleme sırasında $(".clear").attr('data-clear-also', '#hidden-id') şeklinde yapılacak tanımlama işlemleri clear tanımını güncellemeyecektir. data attribute güncellemelerinin data() fonksiyonu ile yapılması gerekmektedir.

var $clear = $(".clear");
// Yanlış güncelleme 
$clear.attr('data-clear-also', '#hidden-id');
$.uxclear.update($clear); // #hidden-id isimli elemanın değeri silinmeyecektir.

// Doğru güncelleme
$clear.data('clear-also', '#hidden-id');
$.uxclear.update($clear); // #hidden-id isimli elemanın değeri silinmeye başlayacaktır

Yukarıda belirtilen örnek ve güncelleme kullanımları data attribute ile belirlenen bütün clear özellikleri için geçerlidir.

Tanımlar

Property Default Açıklama
cssClass .icon-cross Silme butonu için kullanılacak ikon simgesini belirler
clearAlso null Etkileşimli olarak alan silindiğinde, ek olarak değeri silinecek bağlı başka bir alanı belirler. jQuery seçicisinde kullanmak üzere bir 'selector' tanımlanabilir
Data Attribute  
css-class Silme butonu için kullanılacak ikon simgesini belirler
clear-also Etkileşimli olarak alan silindiğinde, ek olarak değeri silinecek bağlı başka bir alanı belirler. jQuery seçicisinde kullanmak üzere bir 'selector' tanımlanabilir
Callback  
onReady Clear, form elemanına bağlandığında çalışacak fonksiyonu çağırır.
onClear Alan silindiğinde çalışacak fonksiyonu çağırır
onUpdate Clear pluginine ait instance güncellendikten sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.
onRemove Clear pluginine ait instance kaldırıldıktan sonra çalışacak fonksiyonu çağırır.

Public Metodlar

Method Açıklama
$(selector).clear(options) Bu method plugini manuel olarak bir elemana bağlamanızı sağlar.
$.uxclear Bu method pluginin detayını görmenizi sağlar.
$.uxclear.update(el) Sayfa işlemleri sırasında tanımları değiştirilen elemanlarda pluginin özelliklerinin güncellenmesini sağlar.
$.uxclear.remove(el) Sayfa işlemleri sırasında pluginin eleman üzerinde bağlantısının kaldırılıp, elemanın orjinal durumuna dönmesini sağlar.
$.uxclear.version Sayfaya eklenmiş pluginin versiyon numarasını gösterir.