Skip to content
Vanyo Georgiev edited this page Jun 11, 2017 · 27 revisions

Относно това хранилище

Това хранилище съдържа клон на програмния код на проекта https://github.com/francoisjacquet/rosariosis - информационна система за училище или университет RosarioSIS. Сайтът на проекта е: rosariosis.org, а форумите за обсъждане са на адрес rosariosis.org/forum. (Информация на български за RosarioSIS има във Въведение.)

В този клон:

  • периодично се интегрират всички промени от оригиналния проект и успоредно с това се допълва с
  • български превод, който още не е завършен, но се работи по него и се правят редица
  • поправки на грешки, които при препоръчените изисквания за ползване на са забележими, но по наше мнение е необходимо да бъдат отстранени. (Вижте "Технически подробности", по-долу.)

Надеждността на кода от това хранилище не е достатъчно проверена, но той е подходящ за потребители, които желаят да опознаят и изпробват системата в локализиран за България вид. За тази цел може да се изтегли и използва цялото съдържание на хранилището.

За "производствена" инсталация може да се използва стабилна, оригинална версия само с добавен български превод, изтеглен от това хранилище. За да добавите българския превод от това хранилище в RosarioSIS трябва:

  1. да добавите български флаг в директория assets/flags на инсталацията на RosarioSIS с име bg_BG.utf8.png
  2. да добавите в главната директория на инсталацията файл с превод на български на информацията за помощ Help_bg.php
  3. да добавите директорията с превода на български на надписите на системата bg_BG.utf8 в директория locale
  4. да активирате бългаския превод чрез промяна на във файл config.inc.php, например така:
    $RosarioLocales = array( 'en_US.utf8', 'bg_BG.utf8' );

Който иска да помогне със завършването на превода, предлагаме да заяви това в Issues. Когато бъде завършен файл locale/bg_BG.utf8/LC_MESSAGES/rosariosis.po ще предложим да бъде интегриран в официалната версия.

Технически подробности

За активиране показвването на съобщенията за грешки във файл config.inc.php се добавя ред:

define( 'ROSARIO_DEBUG', true );

Съобщения от тип Notice

Забелязахме, че в инсталации с версии на PHP 5.6 и по-високи, с официалния програмен код на RosarioSIS, след активиране показването на грешки, се показват многобройни съобщения от типа Notice за липсващи стойности на елементи от масиви и начални стойности на променливи. По подразбиране показването на тези съобщения е изключено и изглежда наличието на липсващи начални стойности не се отразява на работата на системата, но добрият стил на програмиране изисква, да се програмира така, че да не възникват никакви ситуации, предизвикващи съобщения за грешки.

В настоящото хранилище допълваме някои логически изрази по начин, който да изчислява необходимата стойност и при участие в тези изрази и на недефинирани елементи от масиви и променливи. Допълваме също и с оператори за присвояване на начални стойности.