Skip to content
Åpen Variant håndbok
Branch: master
Clone or download
Latest commit 57be616 May 20, 2019

README.md

Jobbhåndbok for Variant

Jobbhåndbok for Variant som er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Tilgjengelig som Markdown via NPM, i Terminalen, eller kanskje først og fremst på nettsiden: https://handbook.variant.no.

Har du spørsmål, kommentarer eller forbedringer til teksten? Send inn en Pull Request, da!

Installering via NPM

Tilgjengelig som data og i terminalen!

I terminalen

Du kan lese om Variant fra terminalen:

npm i -g @variant/handbook
# Installerer...

# Kjør:
variant -h
# Viser hjelpetekst.

# Kjør:
variant
# Gir oversikt over seksjoner du kan lese

Som markdown data

npm install @variant/handbook

Foreløpig ganske spartansk dokumentasjon, men det kommer seg.

const variant = require("@variant/handbook");

variant.getPage("handbook").then(function(data) {
 console.log(data.output);
 // data is of format:
 // {
 //  modified: Date, // When page last changed
 //  toc: Array<ToC>, // Overview of table of contents
 //  raw: string, // Raw markdown
 //  output: string // Parsed markdown in ansi colors
 // }
 // ToC Object format:
 // {
 //  content: string, // Title. Use this in getSection
 //  level: number, // level of heading (1-6)
 // }
});

variant.pages().then(async function(pages) {
 // pages is of type Array<string>
 const page = await variant.getPage(pages[1]);

 // Gets rendered ansi markdown of the second section of second page
 const markdownOfSection = variant.getSection(page.toc[1]);
});

Oppsett av prosjekt lokalt

Dersom man skal deploye oppdateringer av håndboken selv forutsettes det at man har Node.js istallert. Når man installerer Node.js får man også med NPM som pakkehåndterer. Fra root av dette repoet, må man installere alle avhengigheter:

npm install

Lag ny versjon av nettsiden

Nå ligger sammensydde filene ute under docs/. Dette er en mappe som blir konstruert når man bygger på nytt. Kildekodene ligger under src/, og statiske filer som skal med (f.eks bilder, styles, JavaScript osv) legges under src/static/.

Når man har endret innhold, layout eller statiske filer kan man bygge en ny versjon via terminalen:

npm run build

Dette vil generere og kopiere over alle filer til docs/ og gjøre at du har unstaged changes i git. Stage, commit og push disse og det vil automatisk publiseres på nettsiden.

Når vi gjør flere endringer er det enklere å lytte på filendringer for å bygge:

npm run watch

Kjør siden lokalt

For å teste URL-er er det alltid bedre å kjøre en HTTP-tjener. Dette kreves og for å teste service workers. For å kjøre en lokal test server kjør følgende kommando i terminalen:

npm start

Automatisk deploy av nettside og NPM modul

Det er satt opp kontinuerlig bygging av siden og NPM-modulen. Håndboken blir hostet via gh-pages i varianter/handbook-host og blir bygget av Travis CI.

Nettsiden blir deployet for hver gang master blir endret, men NPM-modul blir kun deployet hver gang en ny Git tag blir lagt til.

Legge til ny git tag

Tenk på versjonering av NPM-modul. Er det brekkende endring? major. Er det Ny feature? minor. Er det bare tekstendringer? patch. For å bumpe versjon og lage ny tag kan man bruke mversion som dette:

npx mversion patch -m

Hvor patch kan være major, minor eller patch.

Dette vil sette ny versjon i package.json og lage en annotert git tag. For å pushe det ut på Github brukes følgende kommando:

git push && git push --tags

Dette vil pushe både vanlig commits og den nye tag-en. Dersom det er API-endringer, husk å dokumenter det i releases som changelog.

You can’t perform that action at this time.