Permalink
Browse files

added text for tmb and robotica

  • Loading branch information...
vasia committed Nov 27, 2011
1 parent 4f140e8 commit 3eb8f3ef0fe0ac1477b82e5ae1a26fc78c229eb8
@@ -68,3 +68,32 @@
<p>La facturació d’<b>everis</b> per a l’any fiscal 2010 ha estat de 506 milions d’euros.</p>
<p>Avui podem afirmar que el valor diferencial d’<b>everis</b> en el mercat és l’obtenció de resultats, la satisfacció dels nostres clients i la nostra provada experiència en la identificació dels beneficis de negoci.</p>
+
+<br>
+
+<h3><span class="faq"></span>&nbsp;Ro-botica</h3>
+<p>La robòtica aviat serà quotidiana a casa nostra. Els canvis que han introduït en les nostres vides el PC o el mòbil són nimis davant la revolució que ens ofereix l'arribada de la robòtica personal i de serveis: els robots ens faran companyia, tindran cura de nosaltres i ens facilitaran la nostra vida quotidiana, suplantant en aquelles tasques més perilloses, delicades, precises, tedioses o repetitives. La robòtica didàctica i educativa és el primer pas d'aquesta revolució que està començant: és la nova eina integral d'aprenentatge.</p>
+
+<p>Des RO-BOTICA volem promoure les vocacions tecnològiques, ja que creiem que en elles es basa el futur del nostre país. Així mateix, volem apropar la robòtica a l'educació, l'oci i les llars.</p>
+
+<p>RO-BOTICA inicia la seva activitat el 2007 a través de la botiga en línia www.ro-botica.com, la primera de l'Estat especialitzada en robòtica educativa i personal. L'any 2008 obre a Barcelona la primera botiga presencial d'Europa dedicada íntegrament a la robòtica educativa i personal.</p>
+
+<p>Actualment RO-BOTICA és distribuïdora oficial o exclusiva de les més avançades plataformes robòtiques escalables i flexibles, de solucions educatives i dels més significatius robots del món.</p>
+
+
+<br>
+
+<h3><span class="faq"></span>&nbsp;TMB</h3>
+
+<p>Transports Metropolitans de Barcelona és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).</p>
+
+<p>A TMB ens movem cada dia per tu, per acompanyar-te allà on vulguis arribar dins la ciutat de Barcelona i a deu municipis més de l’àrea metropolitana.</p>
+
+<p>Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, t’oferim dues xarxes regulars de transport (la de bus —de superfície— i la de metro —subterrània—) i diversos serveis de transport d’oci per:</p>
+<ul>
+<li>Satisfer les teves necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els teus desplaçaments a la feina, de compres, a casa dels amics...</li>
+<li>Oferir un servei públic accessible per a tothom.</li>
+<li>Millorar la qualitat de vida a l’àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats i ajudant-te a guanyar temps per a tu i els teus.</li>
+</ul>
+
+<p>Et convidem a conèixer millor la nostra companyia!</p>
@@ -61,3 +61,32 @@
<p><b>everis</b>, que inició su andadura en Madrid en 1996, tiene como socios inversores al fondo de inversión 3i, al grupo Landon y el fondo de inversión británico Hutton Collins, además de un grupo minoritario de pequeños accionistas.</p>
<p>La facturación de <b>everis</b> para el año fiscal 2010 ha sido de 506 millones de euros.</p>
<p>Hoy podemos afirmar que el valor diferencial de <b>everis</b> en el mercado es la obtención de resultados, la satisfacción de nuestros clientes y nuestra probada experiencia en la identificación de los beneficios de negocio.</p>
+
+
+<br>
+
+<h3><span class="faq"></span>&nbsp;Ro-botica</h3>
+<p>La robótica pronto será cotidiana en nuestros hogares. Los cambios que han introducido en nuestras vidas el PC o el móvil son nimios ante la revolución que nos depara la llegada de la robótica personal y de servicios: los robots nos harán compañía, cuidarán de nosotros y nos facilitarán nuestra vida cotidiana, suplantándonos en aquellas tareas más peligrosas, delicadas, precisas, tediosas o repetitivas. La robótica didáctica y educativa es el primer paso de esta revolución que está empezando: es la nueva herramienta integral de aprendizaje.</p>
+
+<p>Desde RO-BOTICA queremos promover las vocaciones tecnológicas, ya que creemos que en ellas se basa el futuro de nuestro país. Asimismo, queremos acercar la robótica a la educación, al ocio y a los hogares.</p>
+
+<p>RO-BOTICA inicia su actividad en 2007 a través de la tienda en línea www.ro-botica.com, la primera del Estado especializada en robótica educativa y personal. En 2008 abre en Barcelona la primera tienda presencial de Europa dedicada íntegramente a la robótica educativa y personal.</p>
+
+<p>Actualmente RO-BOTICA es distribuidora oficial o exclusiva de las más avanzadas plataformas robóticas escalables y flexibles, de soluciones educativas y de los más significativos robots del mundo.</p>
+
+<br>
+
+<h3><span class="faq"></span>&nbsp;TMB</h3>
+
+<p>Transports Metropolitans de Barcelona es la denominación común de las empresas Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A., y Transports de Barcelona, S. A., pertenecientes a la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).</p>
+
+<p>En TMB nos movemos cada día por ti, para acompañarte hasta donde quieras llegar dentro de la ciudad de Barcelona y en diez municipios más del área metropolitana.</p>
+
+<p>Como principal operador de transporte público de Barcelona, y como parte del día a día de miles de ciudadanos, te ofrecemos dos redes regulares de transporte (la de bus —de superficie— y la de metro —subterránea—) y varios servicios de transporte de ocio para:</p>
+<ul>
+<li>Satisfacer tus necesidades de movilidad y hacer más cómodos y rápidos tus desplazamientos al trabajo, de compras, a casa de tus amigos...</li>
+<li>Ofrecer un servicio público accesible para todo el mundo.</li>
+<li>Mejorar la calidad de vida en el área metropolitana de Barcelona, recortando las distancias entre las distintas ciudades y ayudándote a ganar tiempo para ti y los tuyos.</li>
+</ul>
+
+<p>¡Te invitamos a conocer mejor nuestra compañía!</p>
@@ -61,3 +61,20 @@
<p><b>everis</b> began operations in Madrid in 1996. Currently, everis stakeholders include the 3i investment fund, the Landon Group, Hutton Collins, the British investment fund, and a group of minority shareholders.</p>
<p>Total <b>everis</b> invoicing reached € 506 million during the 2010 fiscal year.</p>
<p>The differential value <b>everis</b> offers in the marketplace is our ability to obtain results, satisfy our clients, and our proven ability to identifying business benefits.</p>
+
+<br>
+
+<h3><span class="faq"></span>&nbsp;TMB</h3>
+
+<p>Transports Metropolitans de Barcelona is the management unit of the companies Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, and Transports de Barcelona, SA, which belong to Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).</p>
+
+<p>TMB moves every day for you, to take you wherever you want to go in Barcelona and to further ten towns in the metropolitan area.</p>
+
+<p>As the main public transport operator in Barcelona, and part of the daily routine of thousands of citizens, we provide two transport networks (bus—surface transport—and metro—underground—) and several leisure transport services in order to:</p>
+<ul>
+<li>Meet your mobility needs and make your journeys to work, shopping, a friend's house... faster and more comfortable</li>
+<li>Offer a public service that is accessible to all.</li>
+<li>Improve quality of life in the Barcelona metropolitan area, shortening distances between towns and help you and yours to save time.</li>
+</ul>
+
+<p>Come and get to know us!</p>

0 comments on commit 3eb8f3e

Please sign in to comment.