Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 2a46828 commit c1a9386795c571b6b88677f3b1f411ca0eb89568 @elitan elitan committed Sep 11, 2016
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
View
@@ -1,6 +1,6 @@
# vecka.nu
-Sätt din egna stil på [vecka.nu](http://vecka.nu/)! Varje vecka har en egen bransch där vem som helst kan skicka in [Pull Requests](https://help.github.com/articles/using-pull-requests/).
+Sätt din egna stil på [vecka.nu](http://vecka.nu/)! Varje vecka har en egen branch där vem som helst kan skicka in [Pull Requests](https://help.github.com/articles/using-pull-requests/).
Det finns ett par regler och guidelines som måste följas, Pull Requests som inte följer dessa eller helt enkelt inte håller en tillräckligt hög standard kommer att ignoreras.

0 comments on commit c1a9386

Please sign in to comment.