Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Update from Weblate. #5269

Merged
merged 81 commits into from Oct 12, 2017
Merged
Changes from 1 commit
Commits
Show all changes
81 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
b9d7789
Translated using Weblate (Italian)
t3chguy Sep 12, 2017
193b692
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 16, 2017
c8ced6e
Translated using Weblate (Italian)
Sep 17, 2017
aa6e687
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 17, 2017
5ad860f
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 17, 2017
cca7b23
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 18, 2017
51069a3
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 18, 2017
8ab0caa
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 18, 2017
ca13e35
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
e8ff3ca
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
d409e96
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
3cf641d
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 18, 2017
49f8570
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 18, 2017
b6a183a
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 19, 2017
0b0e74c
Translated using Weblate (Hungarian)
Sep 19, 2017
ecbd42c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
0b7ebf8
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
86d8a95
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 19, 2017
37ccf3b
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 19, 2017
546397e
Translated using Weblate (Dutch)
silkeh Sep 19, 2017
16123ff
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 19, 2017
8561e43
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 20, 2017
e8c3c2b
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 20, 2017
72bb08b
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 20, 2017
7f4695b
Translated using Weblate (Polish)
Sep 20, 2017
9b988f1
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 20, 2017
a8a9f5e
Translated using Weblate (German)
krombel Sep 20, 2017
88551af
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
fcb705d
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
e968de1
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
22580b5
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 21, 2017
406f36a
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
7e87964
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
4f86608
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
6e7ee7e
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
b7b9330
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 21, 2017
e1f008e
Translated using Weblate (Finnish)
ptman Sep 22, 2017
90f7cec
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
7d472a3
Translated using Weblate (Swedish)
ptman Sep 22, 2017
8434a71
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 22, 2017
87470a6
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
d2334fc
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 22, 2017
9413b15
Translated using Weblate (French)
bbigras Sep 23, 2017
6795ee8
Translated using Weblate (French)
Sep 24, 2017
3777409
Translated using Weblate (Czech)
jankudrik Sep 23, 2017
f5e7059
Translated using Weblate (French)
Sep 25, 2017
7149510
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
110993c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
cfc830b
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 25, 2017
bc65903
Translated using Weblate (Chinese (Simplified))
mytbk Sep 26, 2017
e446f50
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 26, 2017
c99299a
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Sep 20, 2017
42840c1
Translated using Weblate (Catalan)
rogerpueyo Sep 27, 2017
fcd4a1c
Translated using Weblate (Chinese (Traditional))
s8321414 Sep 20, 2017
fb344bc
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 27, 2017
1d5f2be
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 27, 2017
26ce622
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Sep 21, 2017
e2b7ff3
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 28, 2017
412affe
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon Sep 20, 2017
f6c28dc
Translated using Weblate (Hungarian)
Sep 29, 2017
7194f30
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 29, 2017
9f7823f
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Sep 29, 2017
fa4a22c
Translated using Weblate (Dutch)
silkeh Sep 30, 2017
a8767e8
Added translation using Weblate (Galician)
xmgz Oct 2, 2017
233a611
Translated using Weblate (Dutch)
nvbln Sep 30, 2017
834801e
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 2, 2017
3b8ad0e
Translated using Weblate (Malayalam)
Oct 3, 2017
65e73c7
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
Oct 3, 2017
171353a
Translated using Weblate (Ukrainian)
Studinsky Sep 22, 2017
f040a24
Translated using Weblate (German)
bamstam Oct 3, 2017
23c1a32
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
daniloisr Oct 3, 2017
a75fa7f
Translated using Weblate (Russian)
Studinsky Oct 3, 2017
44162d5
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
daniloisr Oct 3, 2017
e1f17e2
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 6, 2017
25413b2
Translated using Weblate (Italian)
Oct 8, 2017
1676438
Translated using Weblate (Italian)
Oct 8, 2017
415ffac
Translated using Weblate (Russian)
0ndrey Oct 9, 2017
fd7ddd9
Translated using Weblate (Galician)
xmgz Oct 10, 2017
7d12e2f
Translated using Weblate (Portuguese)
cmarques Oct 11, 2017
bbf859a
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
unhammer Oct 12, 2017
8216d89
Merge branch 'develop' of https://github.com/vector-im/riot-web into …
Oct 12, 2017
File filter...
Filter file types
Jump to…
Jump to file or symbol
Failed to load files and symbols.

Always

Just for now

Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 44.8% (100 of 223 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/gl/
  • Loading branch information
xmgz authored and Weblate committed Oct 2, 2017
commit 834801e9d7b09f089d3e02f3595a59b0cfab6ae8
@@ -1 +1,102 @@
{}
{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s vía %(browserName)s en %(osName)s",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> e <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> tamén serven.",
"A new version of Riot is available.": "Está dispoñible unha nova versión de Riot.",
"Add an email address above to configure email notifications": "Engada un enderezo de correo electrónico para configurar as notificacións",
"Advanced notification settings": "Axustes avanzados de notificación",
"All messages": "Todas as mensaxes",
"All messages (loud)": "Todas as mensaxes (baixo)",
"All Rooms": "Todas as Salas",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Todas as notificacións están deshabilitadas para todos os destinos.",
"An error occurred whilst saving your email notification preferences.": "Algo fallou mentras se gardaban as súas preferencias de notificaicón.",
"Back": "Atrás",
"Bug report sent": "Enviado o informe de fallo",
"Call invitation": "Convite de chamada",
"Cancel": "Cancelar",
"Cancel Sending": "Cancelar o envío",
"Can't update user notification settings": "Non se poden actualizar os axutes de notificación",
"Changelog": "Rexistro de cambios",
"Close": "Pechar",
"Collapse panel": "Agochar panel",
"Collecting app version information": "Obtendo información sobre a versión da app",
"Collecting logs": "Obtendo rexistros",
"Create new room": "Crear unha nova sala",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Non coincide con ningunha sala de Matrix",
"Custom Server Options": "Axustes do servidor personalizado",
"customServer_text": "Pode utilizar os axustes do servidor personalizado para conectarse a outros servidores Matrix indicando un URL de Inicio do servidor.<br/>Esto permítelle utilizar Riot con unha conta existente de Matrix nun servidor diferente.<br/><br/>Tamén pode establecer un servidor personalizado de identidade mais non poderá invitar a usuarias a través de enderezos de correo ou ser vostede invitada do mesmo xeito.",
"delete the alias.": "borrar alcume.",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Eliminar o alcume da sala %(alias)s e borrar %(name)s do directorio?",
"Describe your problem here.": "Describa aquí o seu problema.",
"Developer Tools": "Ferramentas para desenvolver",
"Direct Chat": "Chat directo",
"Directory": "Directorio",
"Dismiss": "Desbotar",
"Download this file": "Descargue este ficheiro",
"Drop here %(toAction)s": "Deixe aquí %(toAction)s",
"Enable audible notifications in web client": "Habilitar notificacións audibles no cliente web",
"Enable desktop notifications": "Habilitar notificacións de escritorio",
"Enable email notifications": "Habilitar notificacións de correo",
"Enable notifications for this account": "Habilitar notificacións para esta conta",
"Enable them now": "Habilitalas agora",
"Enter keywords separated by a comma:": "Introduza palabras chave separadas por vírgulas:",
"Error": "Fallo",
"Error saving email notification preferences": "Fallo ao cargar os axustes de notificacións",
"#example": "#exemplo",
"Expand panel": "Expandir panel",
"Failed to": "Fallou ao",
"Failed to add tag %(tagName)s to room": "Fallou ao engadir a etiqueta %(tagName)s a sala",
"Failed to change settings": "Fallo ao cambiar os axustes",
"Failed to forget room %(errCode)s": "Fallou ao esquecer a sala %(errCode)s",
"Failed to update keywords": "Fallo ao actualizar as palabras chave",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Fallo ao obter a lista de protocolo desde o servidor",
"Failed to get public room list": "Fallo ao obter a lista de salas públicas",
"Failed to join the room": "Fallo ao unirse a sala",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Fallo ao eliminar etiqueta %(tagName)s da sala",
"Failed to send custom event.": "Fallo ao enviar evento personalizado.",
"Failed to send report: ": "Fallo no envío do informe: ",
"Failed to set direct chat tag": "Fallo ao establecer etiqueta do chat directo",
"Failed to set Direct Message status of room": "Fallo ao establecer o estado Mensaxe Directa da sala",
"Favourite": "Favorito",
"Fetching third party location failed": "Fallo ao obter a localización de terceiros",
"Files": "Ficheiros",
"Filter results": "Filtrar resultados",
"Filter room names": "Filtrar nomes de sala",
"Forget": "Esquecer",
"Forward Message": "Reenviar mensaxe",
" from room": " da sala",
"Guests can join": "Convidadas pódense unir",
"Guest users can't invite users. Please register to invite.": "Usuarias convidadas non poden convidar usuarias. Por favor rexístrese para convidar.",
"Hide panel": "Agochar panel",
"(HTTP status %(httpStatus)s)": "(Estado HTTP %(httpStatus)s)",
"I understand the risks and wish to continue": "Entendos os riscos e desexo continuar",
"In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. If you would prefer to only send the text above, please untick:": "Para poder diagnosticar o problema, os rexistros de este cliente enviaranse neste informe de fallo. Si prefire enviar só o texto superior, desmarque:",
"Invite to this room": "Convidar a esta sala",
"Keywords": "Palabras chave",
"Leave": "Saír",
"Login": "Conectar",
"Loading bug report module": "Cargando o módulo de informe de fallos",
"Low Priority": "Baixa prioridade",
"Members": "Membresía",
"Mentions only": "Só mencións",
"Messages containing my display name": "Mensaxes que conteñen o meu nome público",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Mensaxes que conteñen <span>palabras chave</span>",
"Messages containing my user name": "Mensaxes que conteñen o meu nome de usuaria",
"Messages in group chats": "Mensaxes en grupos de chat",
"Messages in one-to-one chats": "Mensaxes en chats un-a-un",
"Messages sent by bot": "Mensaxes enviadas por bot",
"more": "máis",
"Mute": "Calar",
"No rooms to show": "Non hai salas que mostrar",
"Noisy": "Ruidoso",
"Notification targets": "Obxetivos das notificacións",
"Notifications": "Notificacións",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Notificacións das reglas de seguimento das seguintes palabras que non se mostrarán aquí:",
"Notify for all other messages/rooms": "Notificar para todas as outras mensaxes/salas",
"Notify me for anything else": "Notificarme todo o demáis",
"Off": "Off",
"On": "On",
"Operation failed": "Fallou a operación",
"Permalink": "Ligazón permanente",
"Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened?": "Por favor describa a incidencia. Que estaba a facer? Que tiña que pasar? Que aconteceu en realidade?",
"Please describe the bug and/or send logs.": "Por favor describa a incidencia e/ou envíe o informe."
}
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.