Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Update from Weblate. #8518

Merged
merged 12 commits into from Feb 11, 2019

Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/nn/
  • Loading branch information
dali99 authored and Weblate committed Feb 8, 2019
commit 54d73b320a62f78fb89cd4aa348125d03531e87c
@@ -7,7 +7,7 @@
"Dismiss": "Avvis",
"powered by Matrix": "Matrixdriven",
"Welcome to Riot.im": "Velkomen til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert nettprat & samarbeid driven av [matrix]",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert nettprat & samarbeid drive av [matrix]",
"Search the room directory": "Søk i romutvalet",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Det finst allereie massevis av rom på Matrix, anten lenkja til nettverk som allereie finst (Slack, IRC, Gitter osv.) eller uavhengige. Tak ein titt på utvalet!",
"Chat with Riot Bot": "Nettprat med Riot Bot",
@@ -35,5 +35,12 @@
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Utviklar-prat for Dendrite-utviklargruppa",
"Co-ordination for Riot translators": "Samordning for Riot-omsetjare",
"Custom Server Options": "Eigentenar-innstillingar",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan bruka eigentenarinnstillingar til å logga inn på andre Matrixtenarar ved å oppgje ein annan Heimtenar-URL. <br/>Dette gjer at du kan bruka Riot med ein Matrixbrukar som allereie finst på ein annan heimtenar.<br/><br/>Du kan òg setja ein eigen identitetstenar men du kjem i so fall ikkje til å kunna byda brukare inn med epost, eller å sjølv verta boden inn med epost."
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan bruka eigentenarinnstillingar til å logga inn på andre Matrixtenarar ved å oppgje ein annan Heimtenar-URL. <br/>Dette gjer at du kan bruka Riot med ein Matrixbrukar som allereie finst på ein annan heimtenar.<br/><br/>Du kan òg setja ein eigen identitetstenar men du kjem i so fall ikkje til å kunna byda brukare inn med epost, eller å sjølv verta boden inn med epost.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruka dei egendefinerte tjenerinstillingene for å logga inn på andre Matrix servera ved å spesifisera ein annan hjemmetjener-URL. Dette lèt deg bruka Riot med ein allereie eksisterande Matrix konto på ein annan hjemmetjener.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan òg setja ein egendefinert identitetstenar, men då kjem du ikkje til å innvitere brukarar via e-post, eller inviterast via e-post sjølv.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Skap konto",
"Need help?": "Treng du hjelp?",
"Explore rooms": "Utforsk rom",
"Room Directory": "Romliste"
}
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.