Permalink
Browse files

Более правильная работа с переопределением в global.

  • Loading branch information...
1 parent 165118d commit e282479edaf6cce5f16d040ce89091c7ac71ec05 @veged committed Nov 3, 2009
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +3 −3 translate.js
  2. +3 −3 v8cgi-ometa-highlighter2html.js
View
6 translate.js
@@ -1,16 +1,16 @@
#!/usr/bin/env v8cgi
if (!load && include && system.getcwd)
- var load = function(f) {
- var oldLoad = load;
+ var load = global.load = function(f) {
+ var oldLoad = global.load;
if (f.indexOf('/') != -1)
global.load = function(ff){ return oldLoad(f.replace(/[^\/]+$/, '') + ff) };
var result = eval.call(global, new File(system.getcwd() + '/' + f).open("r").read());
global.load = oldLoad;
return result;
};
if (!print && system.stdout)
- var print = function(d) { return system.stdout(d + '\n') };
+ var print = global.print = function(d) { return system.stdout(d + '\n') };
(function(){
View
6 v8cgi-ometa-highlighter2html.js
@@ -1,16 +1,16 @@
#!/usr/bin/env v8cgi
if (!load && include && system.getcwd)
- var load = function(f) {
- var oldLoad = load;
+ var load = global.load = function(f) {
+ var oldLoad = global.load;
if (f.indexOf('/') != -1)
global.load = function(ff){ return oldLoad(f.replace(/[^\/]+$/, '') + ff) };
var result = eval.call(global, new File(system.getcwd() + '/' + f).open("r").read());
global.load = oldLoad;
return result;
};
if (!print && system.stdout)
- var print = function(d) { return system.stdout(d + '\n') };
+ var print = global.print = function(d) { return system.stdout(d + '\n') };
(function(){

0 comments on commit e282479

Please sign in to comment.