Kurumsal Şirketler için Hazır imza eklentisi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
demo.html
imza.js

README.md

imza.js

Kurumsal Şirketler için Hazır imza eklentisi

// kullanımı

öncelikle imza.js dosyasını syfanıza ekleyin. daha sonra script tagları içerisinde

<script type="text/javascript">
$(function(){
  
  $("body").imza(); // varsayılan değerler alınarak kulanım şekli 
  
  // parametreli kullanım şekli 
  
  $('body').imza({
			metin: 'Design And Code By', // üzerine geldiğinde görünecek metin. varsayılan olarak design And Code By
			url : 'http://vehbiakdogan.com', // Tıklandığında yönlendirilecek adres. varsayılan olarak boş
			logoYol: 'logo.png', // şirket logosunun yolu. varsayılan olarak style/images/logo.png 
			color : '#000' // girilen metnin rengi. varsayılan olarak #000
		});
  
});


</script>

Şeklinde Kullanabilirsiniz Demo