Skip to content
Webová stránka, která slouží jako portfolio sociálních sítí Kespa.
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
README.md
index.html
main.css

README.md

KESP0vo web

Web pro Kespa. Web v momentální verzi obsahuje placeholder loga.

You can’t perform that action at this time.