Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (30 sloc) 1.31 KB
<%
'SMS API ile tek mesajın çok kişiye gönderimi örneği
'Aşağıdaki örnek kodu kendinize özelleştirerek kullanabilirsiniz.
username = "xxxx" ' https://oim.verimor.com.tr/sms_settings/edit adresinden öğrenebilirsiniz.
password = "xxxx" ' https://oim.verimor.com.tr/sms_settings/edit adresinden belirlemeniz gerekir.
dest = "905321234567,905321234568"
source_addr = "BASLIGIM" ' Gönderici başlığı, https://oim.verimor.com.tr/headers adresinde onaylanmış olmalı, değilse 400 hatası alırsınız.
message = "Test Mesajıdır" ' Bu metin UTF8 olmalı, değilse 400 hatası alırsınız. Veritabanından alınan string'ler, veritabanı bağlantısının encoding'iyle gelir, UTF8 değilse çevirmeniz gerekir.
'json olusturuyoruz
jsonString = "{" &_
"""username"":""908505322000""," &_
"""password"":""aligel""," &_
"""source_addr"":"""&source_addr&"""," &_
"""messages"": [" &_
" { " &_
" ""msg"":"""&message&"""," &_
" ""dest"":"""&dest&"""" &_
" }" &_
" ]" &_
"}"
postUrl = "http://sms.verimor.com.tr/v2/send.json"
Set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
xml.Open "POST", postUrl, false
xml.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
xml.SetRequestHeader "Codepage", "UTF-8"
xml.Send jsonString
response.Write jsonString
'gelen xml cevabi
response.Write xml.responseText
%>