Skip to content
Firefox-lisäosa Kelan kanssa asioinnin helpottamiseen
Branch: master
Clone or download
Latest commit cb0249d Feb 28, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
icons v0.5 Feb 28, 2019
README.md v0.5 Feb 28, 2019
kelabingo.js v0.5 Feb 28, 2019
manifest.json v0.5 Feb 28, 2019
screenshot.png v0.5 Feb 28, 2019

README.md

Kelabingo v 0.5

Firefox extension KELAn verkkopalvelussa lomakkeiden helpompaan täyttämiseen.

Toimii työttömyyspäivärahaa nostaessa. Kun saavutat sivun, jolla Kela kyselee mitä olet minäkin päivänä tehnyt ja kuinka kauan, tulee Kelan logon päälle nappi josta saa ikkunan auki. Tässä ikkunassa voit määritellä päivät, selitteen ja tunnit ja täyttää koko formin yhdellä napilla.

screenshot

You can’t perform that action at this time.