No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
README.md

README.md

#Curs Ruby

##1. Introducció

 • Creat per Yukihiro Matsumoto al 1995
 • Enfocat en la productivitat del desenvolupador
 • Popularitat

Característiques del llenguatge

 • Orientació a objectes
 • Dinamic, interpretat
 • Flexibilitat
 • Blocks
 • Mixins
 • Apariéncia visual

##2. Instal·lació de l’entorn

###OSX/Linux rvm / rbenv

###Windows RubyInstaller http://rubyinstaller.org/

###Editors SublimeText2 vim

###Terminals Console 2 iTerm

tryruby.org

###Eines de l'entorn ruby irb gem

##3. Conceptes bàsics

Números

 • Enters
 • Decimals
 • Operacions aritmètiques senzilles

Caràcters

 • Aritmètica amb literals
 • Symbols

Tipus estructurats

 • Arrays
 • Hash

Entrada/sortida

 • puts
 • gets

Control de flux

 • Condicionals
 • for while until
 • Blocks

Classes

 • Variables instancia
 • Variables classe
 • Métodes instancia
 • Métodes classe

Testing

 • test unit
 • RSpec

##4. Projecte Twitlog

###Bundler Bundle init

###Sinatra

 • Main file
 • Routes
 • Views
 • Layout
####Pasos

  * Read public timeline
  * Relaoder
  * Primera vista iterant els twitts
  * Bootstrap
  * create_db
  * settings a sinatra app
  * insert_twits
  * search twits
   * select amb params
   * Excepcions
   * Afegir id a la taula de twits

http://www.ruby-doc.org/stdlib-1.9.3/libdoc/open-uri/rdoc/OpenURI/OpenRead.html https://dev.twitter.com/docs/api/1/get/statuses/user_timeline http://sqlite-ruby.rubyforge.org/sqlite3/faq.html http://www.sinatrarb.com/configuration.html http://rubydoc.info/gems/sqlite3/1.3.6/frames

Referències * El portal de Ruby * Documentació * Llibreries