Skip to content
Java technológiai térkép
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Sortörések Jul 29, 2019
TODO.md
jtechlog-java-roadmap-hu.drawio
jtechlog-java-roadmap-hu.png Initial commit Jul 28, 2019
jtechlog-java-roadmap-hu.svg Initial commit Jul 28, 2019

README.md

JTechLog Java Roadmap

Java technology roadmap or learning path

Bevezető

Manapság divatosak az un. roadmapek, térképek, melyek grafikusan ábrázolják, hogy miket kell megtanulnod ahhoz, hogy egy területen otthonosan mozogj, hogyan kezdj neki a tanulásnak, hogy végül magas szinten meg tudd oldani a felmerülő problémákat.

Ezek közül a legismertebb a Web Developer Roadmap - 2019, mely még a Front-end Developer Handbook 2019 könyvben is helyet kapott.

Ez látva én is elhatároztam, hogy készítek egyet a Java Platform területén, mely több okból is hasznomra válhat:

  • Rendszerezem a meglévő szabványokat, technológiákat, eszközöket
  • Aki már járatos a témában, az is találhat rajta újdonságokat
  • Oktatás során többször kérdezik tőlem, hogyan érdemes nekiállni a Java tanulásnak, így kész válaszom lehet
  • Magam számára is ad egy eligazítást, hogy mivel érdemes foglalkozni, amiről esetleg hasznos lenne blog posztot írni, vagy tanfolyamot kidolgozni
  • Egy helyre összegyűjthetem a legjobb könyveket és referenciákat
  • Elindít egyfajta kommunikációt

A felépítése a szokásos, felülről lefelé kell haladni. A fő ágon vannak a kötelező elemek, és erről ágaznak el az opcionális elemek. A témakörök sárgával vannak jelölve, a szabványok, technológiák és eszközök narancssárgával, a könyvek kékkel.

Lilával jelöltem azokat az elemeket, melyek hasonló problémákat oldanak meg, mint a narancssárgával jelöltek, én mégis a narancssárgák használatát javaslom. Vigyázat, ez nagyon szubjektív lehet, lehet, hogy bizonyos környezetekben pont a lila a megfelelő (vagy az egyetlen lehetséges) választás. A preferencia oka főleg a szélesebbkörű elterjedtség, aktívabb közösség, fejlődés, egyszerűség, tanulhatóság és tesztelhetőség. A térképen lévő egyik eszközzel sem lehet nagyon melléfogni, általában széleskörűen használt megoldások.

A térkép szándékosan nem tér ki a következő területekre: virtualizáció, cloud computing, big data, microservice. Ezek elegendő anyagot biztosítanak egy külön roadmap felrajzolásához.

A roadmap fejlesztése ezennel nem állt meg, folyamatosan szeretném bővíteni, magyarázni. Valamint szöveges leírásokat is tervezek készíteni a roadmapen lévő alterületekkel kapcsolatban. Ezekhez várok minden visszajelzést.

Bár a térkép magyar nyelven készült, egy idő után, amennyiben kicsit stabilizálódik, tervezem angol nyelvre is lefordítani.

viczian.istvan a gmail-en

Roadmap

Java Roadmap

Rövidítések

AOP = Aspect-Oriented Programming
API = Application Programming Interface
BDD = Behavior-Driven Development
CDI = Context and Dependency Injection
CGLIB = Code Generation Library
DIP = The Dependency Inversion Principline
DOM = Document Object Model
DRY = Don’t Repeat Yourself
E2E = End-To-End
EJB = Enterprise JavaBeans
F.I.R.S.T = Fast + Isolated + Repeatable + Self-checking + Timely
GSON = Java API from Google, converting Java objects to JSON, and vice-versa
HTTPS/TLS = Hypertext Transfer Protocol Secure/Transport Layer Security
ISP = The Interface Segregation Principline
JAXB = Java Architecture for XML Binding
JAX-RS = Java API for RESTful Web Services
JAX-WS = Java API for XML Web Services
JCP = Java Community Process
JDBC = Java Database Connectivity
JJWT = JSON Web Token for Java and Android
JMS = Java Message Service
JNDI = Java Naming and Directory Interface
JPA = Java Persitence API
JPQL = Java Persistence Query Language
JSF = Java Server Faces
JSON = JavaScript Object Notation
JSON-P = JSON Processing
JSP = JavaServer Pages
JSR = Java Specification Request
JSTL = JSP Standard Tag Library
JVM = Java Virtual Machine
JWT = JSON Web Token
KISS = Keep It Simple, Stupid
LSP = The Liskov Substitution Principline
MOM = Message-oriented middleware
MVC = Modell + View + Controller
OCP = The Open Closed Principline
OSGi = Open Services Gateway initiative
PKI = Public Key Infrastructure
REST = Representational State Transfer
SOAP = Simple Object Access Protocol
S.O.L.I.D = SRP + OCP + LSP + ISP + DIP
SRP = The Single Responsibility Principline
TDD = Test Driven Development
WSDL = Web Services Description Language
XML = Extensible Markup Language
YAGNI = You Ain’t Gonna Need It

Készítés menete

A roadmap a draw.io eszközzel készült.

You can’t perform that action at this time.