Ékezetes karakterek PDF dokumentumban
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
jtechlog-pdf-font-docbkx
jtechlog-pdf-font-itext
jtechlog-pdf-font-pdfbox
.gitignore
README.md

README.md

Betűtípusok PDF-ben

Ebben a repository-ban lévő példaprogramok bemutatják, hogyan lehet helyesen ékezetes karaktereket használni PDF dokumentumokban.

Példa található iText, PDFBox és DocBook használatával (Docbkx Tools).