Skip to content
Spring Security tutorial
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

JTechLog Spring Security

Ez a program a JTechLog (http://jtechlog.hu) blog "Spring Security" cikkéhez készült példaprogram. Prezentálja az autorizációt és autentikációt. Kétrétegű alkalmazás, Spring Data JPA perzisztens réteggel és Spring MVC web réteggel. Mavennel buildelhető, és a letöltést követően a 'mvn jetty:run' paranccsal futtatható.

viczian.istvan a gmail-en

You can’t perform that action at this time.