Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
feat(lang): Add Welsh/Cymraeg (cy) translations (#5561)
  • Loading branch information
carlmorris authored and gkatsev committed Nov 8, 2018
1 parent 2d682a4 commit b2c1077
Showing 1 changed file with 85 additions and 0 deletions.
85 changes: 85 additions & 0 deletions lang/cy.json
@@ -0,0 +1,85 @@
{
"Audio Player":"Chwaraewr sain",
"Video Player":"Chwaraewr fideo",
"Play":"Chwarae",
"Pause":"Oedi",
"Replay":"Ailchwarae",
"Current Time":"Amser Cyfredol",
"Duration":"Parhad",
"Remaining Time":"Amser ar ôl",
"Stream Type":"Math o Ffrwd",
"LIVE":"YN FYW",
"Loaded":"Llwythwyd",
"Progress":"Cynnydd",
"Progress Bar":"Bar Cynnydd",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}":"{1} o {2}",
"Fullscreen":"Sgrîn Lawn",
"Non-Fullscreen":"Ffenestr",
"Mute":"Pylu",
"Unmute":"Dad-bylu",
"Playback Rate":"Cyfradd Chwarae",
"Subtitles":"Isdeitlau",
"subtitles off":"Isdeitlau i ffwrdd",
"Captions":"Capsiynau",
"captions off":"Capsiynau i ffwrdd",
"Chapters":"Penodau",
"Descriptions":"Disgrifiadau",
"descriptions off":"disgrifiadau i ffwrdd",
"Audio Track":"Trac Sain",
"Volume Level":"Lefel Sain",
"You aborted the media playback":"Atalwyd y fideo gennych",
"A network error caused the media download to fail part-way.":"Mae gwall rhwydwaith wedi achosi methiant lawrlwytho.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.":"Ni lwythodd y fideo, oherwydd methiant gweinydd neu rwydwaith, neu achos nid yw'r system yn cefnogi'r fformat.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.":"Atalwyd y fideo oherwydd problem llygredd data neu oherwydd nid yw'ch porwr yn cefnogi nodweddion penodol o'r fideo.",
"No compatible source was found for this media.":"Nid oedd modd canfod ffynhonnell cytûn am y fideo hwn.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.":"Mae'r fideo wedi ei amgryptio ac nid oes allweddion gennym.",
"Play Video":"Chwarae Fideo",
"Close":"Cau",
"Close Modal Dialog":"Cau Blwch Deialog Moddol",
"Modal Window":"Ffenestr Foddol",
"This is a modal window":"Mae hon yn ffenestr foddol",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.":"Gallech chi gau'r ffenestr foddol hon trwy wasgu Escape neu glicio'r botwm cau.",
", opens captions settings dialog":", yn agor gosodiadau capsiynau",
", opens subtitles settings dialog":", yn agor gosodiadau isdeitlau",
", opens descriptions settings dialog":", yn agor gosodiadau disgrifiadau",
", selected":", detholwyd",
"captions settings":"gosodiadau capsiynau",
"subtitles settings":"gosodiadau isdeitlau",
"descriptions settings":"gosodiadau disgrifiadau",
"Text":"Testun",
"White":"Gwyn",
"Black":"Du",
"Red":"Coch",
"Green":"Gwyrdd",
"Blue":"Glas",
"Yellow":"Melyn",
"Magenta":"Piws",
"Cyan":"Cyan",
"Background":"Cefndir",
"Window":"Ffenestr",
"Transparent":"Tryloyw",
"Semi-Transparent":"Hanner-dryloyw",
"Opaque":"Di-draidd",
"Font Size":"Maint y Ffont",
"Text Edge Style":"Arddull Ymylon Testun",
"None":"Dim",
"Raised":"Uwch",
"Depressed":"Is",
"Uniform":"Unffurf",
"Dropshadow":"Cysgod cefn",
"Font Family":"Teulu y Ffont",
"Proportional Sans-Serif":"Heb-Seriff Cyfraneddol",
"Monospace Sans-Serif":"Heb-Seriff Unlled",
"Proportional Serif":"Seriff Gyfraneddol",
"Monospace Serif":"Seriff Unlled",
"Casual":"Llawysgrif",
"Script":"Sgript",
"Small Caps":"Prif Lythyrennau Bychain",
"Reset":"Ailosod",
"restore all settings to the default values":"Adfer yr holl osodiadau diofyn",
"Done":"Gorffenwyd",
"Caption Settings Dialog":"Blwch Gosodiadau Capsiynau",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.":"Dechrau ffenestr deialog. Bydd Escape yn canslo a chau'r ffenestr.",
"End of dialog window.":"Diwedd ffenestr deialog.",
"{1} is loading.": "{1} yn llwytho."
}

0 comments on commit b2c1077

Please sign in to comment.