Skip to content
Permalink
Browse files
fix(lang): improves sv lang file (#5673)
  • Loading branch information
gjanblaszczyk authored and gkatsev committed Dec 11, 2018
1 parent d07b6c2 commit b9d8744170bfaa7cdb508a96915b90a7db7171d6
Showing with 74 additions and 15 deletions.
  1. +74 −15 lang/sv.json
@@ -1,26 +1,85 @@
{
"Play": "Spela",
"Pause": "Pausa",
", opens captions settings dialog": ", öppnar dialogruta för textning",
", opens descriptions settings dialog": ", öppnar dialogruta för inställningar",
", opens subtitles settings dialog": ", öppnar dialogruta för undertexter",
", selected": ", vald",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon avbröts.",
"Audio Player": "Ljudspelare",
"Audio Track": "Ljudspår",
"Background": "Bakgrund",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Början av dialogfönster. Escape avbryter och stänger fönstret.",
"Black": "Svart",
"Blue": "Blå",
"Caption Settings Dialog": "Dialogruta för textningsinställningar",
"Captions": "Text på",
"Casual": "Casual",
"Chapters": "Kapitel",
"Close": "Stäng",
"Close Modal Dialog": "Stäng dialogruta",
"Current Time": "Aktuell tid",
"Cyan": "Cyan",
"Depressed": "Deprimerad",
"Descriptions": "Beskrivningar",
"Done": "Klar",
"Dropshadow": "DropSkugga",
"Duration": "Total tid",
"Remaining Time": "Återstående tid",
"Stream Type": "Strömningstyp",
"End of dialog window.": "Slutet av dialogfönster.",
"Font Family": "Typsnittsfamilj",
"Font Size": "Textstorlek",
"Fullscreen": "Fullskärm",
"Green": "Grön",
"LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Laddad",
"Progress": "Förlopp",
"Fullscreen": "Fullskärm",
"Non-Fullscreen": "Ej fullskärm",
"Magenta": "Magenta",
"Modal Window": "dialogruta",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
"Monospace Serif": "Monospace Serif",
"Mute": "Ljud av",
"Unmute": "Ljud på",
"No compatible source was found for this media.": "Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för den här videon.",
"Non-Fullscreen": "Ej fullskärm",
"None": "Ingen",
"Opaque": "Opak",
"Pause": "Pausa",
"Play": "Spela",
"Play Video": "Spela upp video",
"Playback Rate": "Uppspelningshastighet",
"Progress": "Förlopp",
"Progress Bar": "förloppsmätare",
"Proportional Sans-Serif": "Proportionell Sans-Serif",
"Proportional Serif": "Proportionell Serif",
"Raised": "Raised",
"Red": "Röd",
"Remaining Time": "Återstående tid",
"Replay": "Spela upp igen",
"Reset": "Återställ",
"Script": "Manus",
"Semi-Transparent": "Semi-transparent",
"Small Caps": "Small-Caps",
"Stream Type": "Strömningstyp",
"Subtitles": "Text på",
"subtitles off": "Text av",
"Captions": "Text på",
"captions off": "Text av",
"Chapters": "Kapitel",
"You aborted the media playback": "Du har avbrutit videouppspelningen.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon avbröts.",
"Text": "Text",
"Text Edge Style": "Textkantstil",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Det gick inte att ladda videon, antingen på grund av ett server- eller nätverksfel, eller för att formatet inte stöds.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Mediat är krypterat och vi har inte nycklarna för att dekryptera det.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Uppspelningen avbröts på grund av att videon är skadad, eller också för att videon använder funktioner som din webbläsare inte stöder.",
"No compatible source was found for this media.": "Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för den här videon."
"This is a modal window": "Det här är ett dialogruta",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Den här dialogrutan kan stängas genom att trycka på Escape-tangenten eller stäng knappen.",
"Transparent": "Transparent",
"Uniform": "Uniform",
"Unmute": "Ljud på",
"Video Player": "Videospelare",
"Volume Level": "Volymnivå",
"White": "Vit",
"Window": "Fönster",
"Yellow": "Gul",
"You aborted the media playback": "Du har avbrutit videouppspelningen.",
"captions off": "Text av",
"captions settings": "textningsinställningar",
"descriptions off": "beskrivningar av",
"descriptions settings": "beskrivningsinställningar",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} av {2}",
"restore all settings to the default values": "återställ alla inställningar till standardvärden",
"subtitles off": "Text av",
"subtitles settings": "undertextsinställningar",
"{1} is loading.": "{1} laddar."
}

0 comments on commit b9d8744

Please sign in to comment.