Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
rails3 dating site by titas norkunas
rubygems by vidmantas kabosis
README.rdoc

README.rdoc

7-as susitikimas - 2010-11-27

Kadangi pirmą kartą susitinkame Vilniaus Hub'e, tikimės nemažai naujų veidų, taigi šį kartą aptarsime fundamentalias Ruby/Rails temas nuo pagrindų iki “gilumos”.

Pranešimai

  • Ruby naujienos: 1.9 ir 2.0

  • Rails 3

  • Ruby paketų ekosistema