Skip to content
This repository has been archived by the owner on Oct 4, 2022. It is now read-only.

vigo/owg2013-rack-unicorn-sinatra

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Özgür Web Günleri 2013

Rack Uygulamalarını NginX ve Unicorn’la Koşturma

basic-rackapp

En temel haliyle olabilecek en basit rack uygulaması örneği. Eğer makinenizde herhangi bir ruby sürümü kuruluysa;

cd basic-rackapp/
bundle install --path=vendor/bundle
bundle exec rackup config.ru

ve;

http://127.0.0.1:9292/

sinatra-nginx-unicorn

Bu uygulama için örnek proje tamamen Vagrant üzerinde geliştirilmiştir. Eğer vagrant kuruluysa hemen precise32 box'dan yeni bir box üretip işimize bakabiliriz.

mkdir -p ~/Desktop/VagrantBoxes
cd ~/Desktop/VagrantBoxes/
vagrant init precise32

Daha sonra hemen Vagrantfile dosyasını açıp, test amaçlı;

config.vm.network :private_network

satırını bulup;

config.vm.network :private_network, ip: "192.168.33.101"

yaptıktan sonra;

vagrant up
vagrant ssh

sanal makineye girdikten sonra;

# sanal makine içindesiniz
sudo aptitude update
sudo aptitude install -y git-core # eğer varsa kurmayın!

daha sonra bu repository'i klone'layın:

# sanal makine içinde
cd
git clone https://github.com/vigo/owg2013-rack-unicorn-sinatra.git

bash owg2013-rack-unicorn-sinatra/scripts/install.sh

şeklinde tüm projeyi kurabilirsiniz. Sırasıyla;

kurulumu yapılır. Kurulumdan sonra yapmanı gereken web tarayıcıs açıp:

http://192.168.33.101:8080

adresine gitmek!

Eğer unicornd_my_unicorn_application servis olarak her makine açıldığında çalışmasını istiyorsanız:

# sanal makine içinde
sudo update-rc.d unicornd_my_unicorn_application defaults

About

Rack Uygulamalarını NginX ve Unicorn’la Koşturma

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published