Rack Uygulamalarını NginX ve Unicorn’la Koşturma
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
basic-rackapp
scripts
sinatra-nginx-unicorn
.gitignore
.rbenv-version
README.md

README.md

Özgür Web Günleri 2013

Rack Uygulamalarını NginX ve Unicorn’la Koşturma

basic-rackapp

En temel haliyle olabilecek en basit rack uygulaması örneği. Eğer makinenizde herhangi bir ruby sürümü kuruluysa;

cd basic-rackapp/
bundle install --path=vendor/bundle
bundle exec rackup config.ru

ve;

http://127.0.0.1:9292/

sinatra-nginx-unicorn

Bu uygulama için örnek proje tamamen Vagrant üzerinde geliştirilmiştir. Eğer vagrant kuruluysa hemen precise32 box'dan yeni bir box üretip işimize bakabiliriz.

mkdir -p ~/Desktop/VagrantBoxes
cd ~/Desktop/VagrantBoxes/
vagrant init precise32

Daha sonra hemen Vagrantfile dosyasını açıp, test amaçlı;

config.vm.network :private_network

satırını bulup;

config.vm.network :private_network, ip: "192.168.33.101"

yaptıktan sonra;

vagrant up
vagrant ssh

sanal makineye girdikten sonra;

# sanal makine içindesiniz
sudo aptitude update
sudo aptitude install -y git-core # eğer varsa kurmayın!

daha sonra bu repository'i klone'layın:

# sanal makine içinde
cd
git clone https://github.com/vigo/owg2013-rack-unicorn-sinatra.git

bash owg2013-rack-unicorn-sinatra/scripts/install.sh

şeklinde tüm projeyi kurabilirsiniz. Sırasıyla;

kurulumu yapılır. Kurulumdan sonra yapmanı gereken web tarayıcıs açıp:

http://192.168.33.101:8080

adresine gitmek!

Eğer unicornd_my_unicorn_application servis olarak her makine açıldığında çalışmasını istiyorsanız:

# sanal makine içinde
sudo update-rc.d unicornd_my_unicorn_application defaults