Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
GD.013 Išrašo įkėlimas iš išorinių sistemų (Techninė specifikacija)_v1.0.pdf
README.md Update README.md Mar 21, 2017
UploadBnkStmtService.wsdl
UploadBnkStmtService_2.xsd Add files via upload Mar 21, 2017

README.md

PaymentGateway

Integracijos techninis dokumentas: GD.013 Išrašo įkėlimas iš išorinių sistemų (Techninė specifikacija)_v1.0.pdf

  • WSDL: UploadBnkStmtService.wsdl
  • XSD schemos: UploadBnkStmtService_1.xsd ir UploadBnkStmtService_2.xsd
  • Testinis kliento sertifikatas: kreiptis atviriduomenys@vilnius.lt

+Papildoma informacija:+

  • Integracijoje naudojama Mutual SSL autentifikacija.
  • Sertifikato pateikimui: pradiniam testavimui reikia kreiptis atviriduomenys@vilnius.lt
  • Tikram sertifikatui: vėlesniame etape reikalingas CSR failas (detaliau žr. PDF failą). Sertifikatą reikia susiimportuoti į savo KeyStore ir kviečiant WS jį.nurodyti.
  • Papildomai reikalingas įmonės kodas, kuris bus įtrauktas į VMS apskaitos sistemos klasifikatorių registrą.
You can’t perform that action at this time.