Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (10 sloc) 774 Bytes

PaymentGateway

Integracijos techninis dokumentas: GD.013 Išrašo įkėlimas iš išorinių sistemų (Techninė specifikacija)_v1.0.pdf

  • WSDL: UploadBnkStmtService.wsdl
  • XSD schemos: UploadBnkStmtService_1.xsd ir UploadBnkStmtService_2.xsd
  • Testinis kliento sertifikatas: kreiptis atviriduomenys@vilnius.lt

+Papildoma informacija:+

  • Integracijoje naudojama Mutual SSL autentifikacija.
  • Sertifikato pateikimui: pradiniam testavimui reikia kreiptis atviriduomenys@vilnius.lt
  • Tikram sertifikatui: vėlesniame etape reikalingas CSR failas (detaliau žr. PDF failą). Sertifikatą reikia susiimportuoti į savo KeyStore ir kviečiant WS jį.nurodyti.
  • Papildomai reikalingas įmonės kodas, kuris bus įtrauktas į VMS apskaitos sistemos klasifikatorių registrą.
You can’t perform that action at this time.