Biudžeto ataskaitos
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
2009_Biudzetas
2010_Biudzetas
2011_Biudzetas
2012_Biudzetas
2013_Biudzetas
2014_Biudzetas
2015_Biudzetas
2016_Biudzetas
2017_Biudzetas
README.md
Thumbs.db

README.md

Biudžeto ataskaitos

Tai informacija iš darbinio biudžeto aplanko, kaip jis formuojamas galima sekti per ketvirtį, derinimo informaciją ir kitos versijos taip pat matysis laikui bėgant.

Ataskaitos sugeneruojamos ir išsaugomos iš FVAS programinės įrangos.