New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

2009 ir 2010 metų biudžetuose netvarka #1

Open
Skirtum opened this Issue Jun 20, 2017 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@Skirtum

Skirtum commented Jun 20, 2017

Pamėginau paanalizuoti 2009 ir 2010 metų biudžetus, bet ten skaičiai labai netvarkingi. Daugybė besidubliuojančių eilučių. Neaišku ką ištrinti, o ką palikti.

2010 tuo tarpu išmėtyti į ketvirčius, bet viską susumavus gaunasi itin dideli skaičiai.

Ar įmanoma šias problemas išspręsti?

@atvirasvilnius

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@atvirasvilnius

atvirasvilnius Jun 20, 2017

Member
Member

atvirasvilnius commented Jun 20, 2017

@Skirtum

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Skirtum

Skirtum Jun 21, 2017

Aš tai čia žiūriu: https://github.com/vilnius/biudzeto-ataskaitos/tree/master/2010_Biudzetas

Tai dėl teisingos info žiūrėti atviras.vilnius.lt/finansai/patvirtintas-biudzetas instead of github?

Pažiūrėjau ten, bet ten nėra 2009 ir 2010. Ten nuo 2013 tik yra.

Skirtum commented Jun 21, 2017

Aš tai čia žiūriu: https://github.com/vilnius/biudzeto-ataskaitos/tree/master/2010_Biudzetas

Tai dėl teisingos info žiūrėti atviras.vilnius.lt/finansai/patvirtintas-biudzetas instead of github?

Pažiūrėjau ten, bet ten nėra 2009 ir 2010. Ten nuo 2013 tik yra.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment