Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
VMKL @ e89d5f8
VRMMC @ f0a3c2f
antakalnio-poliklinika @ 6050cc6
centro-poliklinika @ d384996
data
grigiskiu-spc @ 493b712
karoliniskiu-poliklinika @ 9bc51c8
naujininku-poliklinika @ 66814dd
seskines-poliklinika @ 9d2d02d
.gitmodules
README.md
README_new.md

README.md

Public health data

Duomenų rinkiniai:

 • [InstitutionCode]_doctors_excluded.csv - nevertinamu šeimos gydytojų sąrašas (nebuvimo darbe periodas, atostogos arba pavadavimas kito daktaro)
 • [InstitutionCode]_family_doctors_list.csv - Įstaigos šeimos gydytojų sąrašas
 • [InstitutionCode]_free_registrations.csv - Laisvo registracijos pas šeimos gydytoją (sugeneruotas priėmimo grafikas 30 k. d. į priekį neįskaitant pateikimo dienos)

Pastaba. Neturint Programinės įrangos iš kur paimti duomenis, juos suvesti rankiniu būdu pagal pateiktą formatą: https://github.com/vilnius/poliklinikos/tree/master/data/Template%20for%20doctos%20visits%20data

Konfiguruojamas kontroles interaktyvi lenta (test version)

https://app.powerbi.com

Algoritmas

 1. Kiekvieną naktį daromas duomenų atrinkimas skaičiavimams (6 val. ryte).
 2. Pasiimamas Įstaigos šeimos daktarų sąrašas (family_doctors_list.csv).
 3. Patikrinama, ar visi šeimos gydytojai turi laisvų laikų „Laisvos registracijos pas šeimos daktarą“ (free_registrations.csv) duomenų rinkinyje.
 4. Jei gydytojai neturi laisvų laikų, tuomet patikriname ar jis yra darbe „nedarbo periodai“ (doctors_not_at_work.csv) duomenų rinkinyje. a) Jei šeimos gydytojas tikrinimo periode yra nedarbo periodo duomenų rinkinyje patikrinimo rezultatų lentelėje pažymimas atitinkamas požymis; b) Jei šeimos gydytojo nėra nedarbo periodo duomenų rinkinyje tikrintam periodui, tuomet tikrinimo datai patikrinimo rezultatų lentelėje prie gydytojo įrašomas požymis „Ne“ (neatitinka tvarkos aprašo punkto reikalavimo); c) Jei gydytojas turi laisvų laikų, vykdomas 5 žingsnis.
 5. Toliau tikrinami visi laikai „Laisvos registracijos“ duomenų rinkinyje. Nustatoma kiekvieno gydytojo artimiausia data, kada jis gali priimti pacientą.
 6. Jei nustatyta artimiausia datos ir patikrinimo datos skirtumas yra mažiau arba lygu 7 dienom, tuomet tikrinimo datai patikrinimo rezultatų lentelėje prie gydytojo įrašomas požymis „Taip“. Jei datos skirtumas yra daugiau nei 7 dienos, įrašoma „Ne“. Skaičiavimams išskaičiuojami savaitgaliai.

Poliklininikoms:

Install GIT Clone repo (only first time)

$ git clone https://github.com/vilnius/poliklinikos.git

Atnaujinimo procedūra

 1. Update data from repo
$ git pull origin master arba git pull –all
 1. Run script, which create and update *.csv files
[InstitutionCode]_doctors_excluded.csv
[InstitutionCode]_family_doctors_list.csv 
[InstitutionCode]_free_registrations.csv
 1. Add file contents to the index

If you change only files recomended

$ git add [InstitutionCode]_doctors_excluded.csv
$ git add [InstitutionCode]_family_doctors_list.csv 
$ git add [InstitutionCode]_free_registrations.csv
 1. Record changes to the repository
$ git commit -m 'institution name automatic update' 
 1. Atnaujinti duomenys repo
$ git push --all arba origin master
You can’t perform that action at this time.