Skip to content

vilnius/poliklinikos

master
Switch branches/tags
Code

Public health data

Duomenų rinkiniai:

 • [InstitutionCode]_doctors_excluded.csv - nevertinamų šeimos gydytojų (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojų (toliau - ŠG) sąrašas (nebuvimo darbe periodas: ŠG atostogos, laikinas nedarbingumas, kvalifikacijos tobulinimas)
Laukas Tipas Pastabos
Įstaigos kodas Bigint
Gydytojo_id Bigint
Data nuo Date
Data iki Date
Įrašo sukūrimo data Timestamp
 • [InstitutionCode]_family_doctors_list.csv - Įstaigos ŠG sąrašas (dalyvaujančių finansavimo programoje)
Laukas Tipas Pastabos
Įstaigos kodas Bigint
Gydytojo_id Bigint
Įrašo sukūrimo data Timestamp
Apylinkės tipas Int
Etatinis darbo krūvis Double įformintas darbo krūvis ataskaitinio laikotarpio 1 dieną
 • [InstitutionCode]_free_registrations.csv - Laisvos registracijos pirminiam vizitui pas ŠG, dalyvaujančių finansavimo programoje, priemimo grafikas (sugeneruotas priėmimo grafikas 30 k. d. į priekį neįskaitant pateikimo dienos)
Laukas Tipas Pastabos
Įstaigos kodas Bigint
Gydytojo_id Bigint
Laisvos registracijos data Timestamp
Įrašo sukūrimo data Timestamp
 • [InstitutionCode]_family_doctors_patients.csv - Duomenys teikiami pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, t.y. einamojo laikotarpio pradžioje ne vėliau kaip iki 10 einamojo laikotarpio kalendorinės dienos
Laukas Tipas Pastabos
Įstaigos kodas Bigint
Ataskaitinio laikotarpio pradžia Date
Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Date
Gydytojo ID Bigint
Prisirašiusių prie gydytojo gyventojų skaičius Int prisirašiusių privalomuoju sveikatos draudimu draustų gyventojų skaičius paskutinę dieną prieš ataskaitinio laikotarpio pirmo mėn. 1 d. (jeigu pavaduojant ilgalaikėse atostogose esantį gydytoją pacientai yra perskirstyti konkretiems gydytojams, tai jie priskiriami prisirašiusiems; jei pavadavimas trumpalaikis (atostogos, liga), arba jei pavaduoja bet kurie gydytojai, t.y. gyventojai nepriskirti konkretiems gydytojams, tuomet teikiamas tik prie to gydytojo prisirašiusių privalomuoju sveikatos draudimu draustų pacientų skaičius)
Gydytojo viso ataskaitinio laikotarpio darbo valandų kiekis viso Double
Įrašo sukūrimo data Timestamp
 • [InstitutionCode]_family_doctors_visits_hours (teikiama kiekvieną dieną už praėjusią dieną)
Laukas Tipas Pastabos
Įstaigos kodas Bigint
Data Date
Gydytojo ID Bigint
Pirminių vizitų trukmė sveikatos įstaigoje minutėmis Int tiesioginio kontakto ir nuotolinės konsultacijos
Priimtų pacientų pirminiams vizitams*** skaičius Int
Pirminių ir kitų (kartotinių) vizitų trukmė sveikatos įstaigoje trukmė minutėmis Int visų vizitų trukmė pagal darbo grafiką (įeina visi vizitai, taip pat ir nuotolinės konsultacijos be dokumentų tvarkymo, pertraukų laiko, papildomų laikų ir pan.)
Viso priimtų pacientų skaičius Int
Darbo laikas nuo String
Darbo laikas iki String
Įrašo sukūrimo data Timestamp

Pastaba. Neturint Programinės įrangos iš kur paimti duomenis, juos suvesti rankiniu būdu pagal pateiktą formatą: https://github.com/vilnius/poliklinikos/tree/master/data/Template%20for%20doctos%20visits%20data

Konfigūruojama interaktyvi lenta

https://app.powerbi.com

Algoritmas

 1. Kiekvienos kalendorinės dienos 6 val. ryte daromas duomenų atrinkimas skaičiavimams.
 2. Pasiimamas Šeimos gydytojo institucijos finansavimo programoje dalyvaujančių šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) ŠG sąrašas (family_doctors_list.csv).
 3. Patikrinama, ar visi ŠG turi laisvų laikų „Laisvos registracijos pirminiam vizitui pas ŠG“ (free_registrations.csv) duomenų rinkinyje.
 4. Jei ŠG neturi laisvų laikų, tuomet patikriname ar jis yra darbe „nevertinamų ŠG sąraše“ „(doctors_not_at_work.csv) „(_doctors_excluded.csv duomenų rinkinyje)“: a) Jei ŠG tikrinimo periode yra nevertinamų ŠG sąrašo duomenų rinkinyje patikrinimo rezultatų lentelėje pažymimas atitinkamas požymis; b) Jei ŠG nėra nevertinamų ŠG sąrašo duomenų rinkinyje tikrintam periodui, tuomet tikrinimo datai patikrinimo rezultatų lentelėje prie ŠG įrašomas požymis „Ne“ (neatitinka tvarkos aprašo punkto reikalavimo); c) Jei ŠG turi laisvų laikų pirminiam vizitui, vykdomas 5 žingsnis.
 5. Toliau tikrinami visi laikai „Laisvos registracijos pirminiam vizitui pas ŠG“ duomenų rinkinyje. Nustatoma kiekvieno ŠG artimiausia data, kada jis gali priimti pacientą.
 6. Jei nustatyta artimiausia datos ir patikrinimo datos skirtumas yra mažiau arba lygu 7 kalendorinėm dienom, tuomet tikrinimo datai patikrinimo rezultatų lentelėje prie ŠG įrašomas požymis „Taip“. Jei datos skirtumas yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos, įrašoma „Ne“. Skaičiuojama kiekvieną kalendorinę dieną.

Poliklininikoms:

Susikuria github.com paskyra pavadinimu "antakalnio-poliklinika"

Install GIT Clone repo (only first time)

$ git clone https://github.com/vilnius/poliklinikos.git

Atnaujinimo procedūra

 1. Update data from repo
$ git pull origin master arba git pull –all
 1. Run script, which create and update *.csv files
[InstitutionCode]_doctors_excluded.csv
[InstitutionCode]_family_doctors_list.csv 
[InstitutionCode]_free_registrations.csv
 1. Add file contents to the index

If you change only files recomended

$ git add [InstitutionCode]_doctors_excluded.csv
$ git add [InstitutionCode]_family_doctors_list.csv 
$ git add [InstitutionCode]_free_registrations.csv
 1. Record changes to the repository
$ git commit -m 'institution name automatic update' 
 1. Atnaujinti duomenys repo
$ git push --all arba origin master

About

No description or website provided.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published