Skip to content
Vilnius traffic detector data
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
20150317
2018
intersection schemes
metadata
DET_n2.csv
README.md
Sankryzos_koordinatės.xlsx

README.md

Eismo srauto duomenys

Vol (volume) – eismo intensyvumas (auto/h); Occ (occupation) – jutiklio užimtumas (% nuo matuojamo intervalo), t. y. kokią dalį laiko, per matuojamą laikotarpį (1 val.), jutiklis buvo užimtas automobilių; Spd (speed) – vidutinis greitis (km/h).

Po apatinio brūkšnio einantis trumpinys _orig reiškia, kad duomenys yra tiesiogiai iš sankryžų jutiklių (stulpelyje spd_orig duomenų nėra, nes jutikliai tiesiogiai greičio neskaičiuoja), o trumpinys _proc reiškia, kad duomenys yra agreguoti šviesoforų sistemos.

Bendras ID -->Iš eismo srauto duomenų failo lauko Name reikia „iškirpti“ sankryžos kodą – paryškintas - ig13FD1001_D1, o iš sankryžų koordinačių failo lauko Node taip pat reikia iškirpti sankryžos kodą – paryškintas - K1001 Rinktinės-Kazliškių.

Traffic detector data

Vol (volume) – traffic volume (auto/h); Occ (occupancy) – detector occupancy (% of measuring interval) – how much time of measuring interval (1 h) detector was occupied by cars; Spd (speed) – average speed (km/h).

Abbreviation „_orig“ means, that data is directly from intersection detectors (as intersection detectors do not count speed, there is no data in column “spd_orig”). Abbreviation „_proc“ means, that intersection detectors data is aggregate with traffic light system.

General ID -->you need to "cut" the intersection code - ig13FD1001_D1 (highlighted) from the traffic flow data file field Name, and from the intersections coordinates file field Node you need to also "cut" the intersection code - K1001 Rinktinės-Kazliškių (highlighted).

You can’t perform that action at this time.