Savivaldybei ir jos įmonėms priklausantis nekilnojamas turtas
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
socialine-parama
README.md

README.md

Savivaldybei ir jos įmonėms priklausantis nekilnojamas turtas

nt.xlsx/nt.csv - sąrašas savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų nekilnojamo turto (butų, sklypų, sodo namelių ir kt.).

2015-09-03 dienos duomenis galite peržiūrėti Google dokumente https://goo.gl/vRHpVa

Real estate owned by the municipality and its subsidiaries

nt.xlsx/nt.csv - list of real estate (houses, flats, land, etc.) owned by the municipality and its subsidiaries.

A snapshot of the data in 2015-09-03 can be seen in a Google sheet https://goo.gl/vRHpVa