Skip to content
Žemės nuomos sutartys
Batchfile
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
scripts
README.md

README.md

Žemės nuomos sutartys

Pateikiama informacija apie savivaldybės sudarytas žemės sklypų nuomos sutartis su privačiais ir juridiniais asmenimis.

  • Sumos.csv - informacija apie skirtingų mokėtojų sumokėtas sumas už savo sklypus;
  • Sklypai.csv - informacija apie sklypų nuomos sutartis.

Deja, šiuo metu sistema, kurioje apskaitomi žemės sklypai neturi galimybės pateikti informaciją, kiek buvo sumokėta už kiekvieną konkretų sklypą. Visgi dalį šios informacijos rasite faile Sumos.csv: pateikiamas mokėtojo kodas ir visa šio mokėtojo sumokėta suma. Tokiu atveju galima sužinoti, kad pvz. Akcinė bendrovė "Vilniaus šilumos tinklai" sumokėjo 3140536.33 litų už visus savo sklypus (2015-07-10 dienos duomenimis).

Privačių asmenų išsinuomavusių žemę privatumas saugomas duomenis nuasmeninus. Paliktas tik mokėtojo kodas, kad išliktų ryšys tarp abiejų failų bei asmens inicialai.

Duomenys atnaujinami kasdien, 21:20.

You can’t perform that action at this time.