Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

VilniusPHP 0x3C (2017-11-09)

  • "Semantinis versijavimas ir kontraktai programiniame kode" Marius Balčytis (Slides)
  • "Event’ų ir observer pattern’o naudojimas" Daumantas Urbanavičius
  • "Continuous Delivery: praktika ir nauda" Žilvinas Kuusas