Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

VilniusPHP 0x3F (2018-02-01)

  • "Nepaprastas saugumas" Justas Butkus
  • "Didelių veikiančių sistemų migravimo strategijos: kaip išbristi iš legacy kodo?" Marius Balčytis (Slides, Code)