Skip to content
Tool cập nhật nâng cấp theme từ các phiên bản lên bản mới hơn
PHP Other
  1. PHP 99.0%
  2. Other 1.0%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
modules/updatetheme
themes/default
.gitignore
README.md

README.md

Hướng dẫn nâng cấp tự động giao diện

Bạn nên nâng cấp giao diện ở một site riêng. Cài đặt một bản NukeViet đúng với phiên bản cần nâng cấp đến. Ví dụ: Tôi muốn nâng cấp giao diện từ bản 4.0.29 lên 4.2.01 thì tôi cài đặt một site mới dùng phiên bản 4.2.01. Sau đó cài đặt module, vào khu vực của module ngoài site và làm theo hướng dẫn hiển thị.

You can’t perform that action at this time.