@vinova-summer-school

vinova-summer-school

Loading…

Java 2 2

vss2013-05_name-of-numbers

VSS 2013 - Team 5 - Name of Numbers (Nguyễn Hữu Tùng - Zhu Ghe Liang - BýBý NaNa)

Updated

Java 0 1

vss2013-01_mstudy

VSS 2013 - Team 1 - mStudy (Khả Chương - Daisy Nguyen - Thuy Nga)

Updated

vss2013-03_ghost-house

VSS 2013 - Team 3 - Ghost House (Kim Long - Khoa Le Van - Nguyên Ngọc)

Updated

vss2013-04_battle-tank

VSS 2013 - Team 4 - Battle Tank (Xuân Nam - Vuong Long - Minh Le)

Updated

vss2013-02_online-movie-web

VSS 2013 - Team 2 - Online Movie Web (Võ Anh Hưng - Thanh Toan Nguyen - Mai Công Đạt)

Updated

Java 1 0

vss2012-03_smart-music

forked from tunglxx226/Smart-Music---VSS-2012

This is Smart Music app for Android phones

Updated

Java 0 3

vip2012-12_shopping-now

forked from binhpt54/ShoppingNow

Shopping List

Updated

Java 0 1

vss2012-04_hanoi-tours

forked from tuanna55/ha_noi_tours

Ha Noi Tours

Updated

Java 0 1

vss2012-05_money-management

forked from nguyendinhnien/vss2012-05_money-management

vss2012-05_money-management

Updated