Very basic Python book (Vietnamese)
Clone or download
Latest commit afc40d0 Sep 8, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
vietnamese first commit Sep 8, 2017
README.md (feat) update readme Sep 8, 2017

README.md

Sách Python rất là cơ bản

Intro Banner

Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo.

Đã làm việc với PHP 10 năm, và có những tác vụ mà PHP khó mà thực hiện tối ưu được, khiến mình phải tiếp cận với Python trong giai đoạn này.

Cuốn sách nhỏ này được viết trong quá trình mình bắt đầu học Python và giải quyết các bài toán cơ bản theo nhu cầu của mình.

Hy vọng những ghi chép của mình cũng sẽ giúp ích cho những ai đang quan tâm đến việc ứng dụng Python vào công việc và xử lý hiện tại.

Mục lục

Sách được chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ trình bày 1 khía cạnh của Python mà mình sẽ gặp phải và sẽ hữu ích khi biết các kiến thức này trong việc áp dụng Python vào công việc trong tương lai.

 • Hello world
 • Cú pháp
 • Phân chia module
 • Class
 • Kết nối MySQL
 • Kết nối Redis
 • Kết nối Memcached
 • Kết nối RabbitMQ
 • Restful Client
 • Thao tác trên tập tin
 • Xử lý hình ảnh
 • Xử lý file JSON
 • Xử lý file XML
 • Gởi email với SMTP
 • Socket Programming