Permalink
Browse files

Update all references to kadu.net to kadu.im (#2318)

Removed also "Support Us" menu item.

Only updates is left to be done, see #2323.

Removed also unmaintained old files FAQ and TODO, and changed INSTALL
contents to point to the wiki article.

http://www.kadu.im/redmine/issues/2318

Signed-off-by: Bartosz Brachaczek <b.brachaczek@gmail.com>
  • Loading branch information...
beevvy committed Sep 17, 2011
1 parent c661ca5 commit 311ddb10fd7a8ee55b73036a8a22426f743a77db
View
2 FAQ
@@ -1,2 +0,0 @@
-Naj�wie�sze informacje znajduj� si� na stronie http://kadu.net w dziale POMOC
-
View
25 INSTALL
@@ -1,24 +1 @@
-Instrukcja instalacji
-
-Aby zainstalowa� Kadu ze �r�de� przeczytaj dokumentacj�, kt�ra si�
-znajduje na stronie http://www.kadu.net/w/Instalacja_ze_�r�de�.
-Zapoznaj si� tak�e z list� wymaganych bibliotek dost�pn� tutaj:
-http://www.kadu.net/w/Lista_wymaganych_bibliotek.
-Nast�pnie spr�buj u�y� kreatora:
- ./Instaluj
-
-W przypadku problem�w zainstaluj Kadu r�cznie:
-1. $EDITOR .config - wybierz modu�y, kt�re chcesz instalowa� stawiaj�c przy nich
- liter� 'm' je�eli chcesz je skompilowa� jako modu�y dynamiczne lub 'y' je�eli
- chcesz je wkompilowa� na sta�e w binark� Kadu (we� pod uwag� zale�no�ci!)
-2. zr�b cmake . - je�li polecenie si� uda�o mo�esz przej�� do nast�pnego kroku.
- Je�li nie, sprawd� czy wszystkie z wymaganych bibliotek posiadasz zainstalowane
- w wersjach developerskich (-dev, -devel) lub w postaci �r�de�. Do wykrywania
- zainstalowanych bibliotek u�ywany jest pkg-config. Je�li pliki .pc bibliotek
- znajduj� si� w niestandardowym katalogu ustaw odpowiednio zmienn� systemow�
- PKG_CONFIG_PATH.
-3. make - w przypadku procesora wielordzeniowego skorzystaj z flagi -jX gdzie X
- jest najcz�ciej warto�ci� o 1 wi�ksz� ni� liczba rdzeni
-3. jako root make install
- (np. poprzez su -c "make install")
-proste? proste ;>
+http://www.kadu.im/w/Instalacja_ze_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82
View
2 README
@@ -4,4 +4,4 @@ by the Qt toolkit.
Kadu is licenced under GPLv2 or newer.
-http://www.kadu.net/
+http://www.kadu.im/
View
2 TODO
@@ -1,2 +0,0 @@
-* TODO nie będzie już aktualizowane pod względem nowości
- wszystkie propozycje będą umieszczane w Mantis'ie - http://www.kadu.net/mantis/
@@ -146,7 +146,7 @@ void BuddiesModel::buddyAdded(Buddy &buddy)
// force refresh on proxy sorring model
// setDynamicSortFilter does not work properly when adding/removing items, only when changing item data
// this is Qt bug
- // see: http://kadu.net/mantis/view.php?id=2167
+ // see bug #2167
QModelIndex index = indexForValue(buddy);
emit dataChanged(index, index);
}
@@ -110,7 +110,7 @@ void HtmlMessagesRenderer::appendMessages(const QList<MessageRenderInfo *> &mess
// Do not prune messages here. When we are adding many massages to renderer, probably
// we want all of them to be visible on message view. This also fixes crash from
-// http://kadu.net/mantis/view.php?id=1963 . This crash occured, when we are trying to
+// bug #1963 . This crash occured, when we are trying to
// cite more messages from history, than our message pruning setting
// pruneMessages();
@@ -65,7 +65,7 @@ BuddiesListViewItemPainter::~BuddiesListViewItemPainter()
void BuddiesListViewItemPainter::fixColors()
{
#ifdef Q_OS_WIN
- // http://kadu.net/mantis/view.php?id=1531
+ // Kadu bug #1531
// http://bugreports.qt.nokia.com/browse/QTBUG-15637
// for windows only
Option.palette.setColor(QPalette::All, QPalette::HighlightedText, Option.palette.color(QPalette::Active, QPalette::Text));
@@ -107,9 +107,9 @@ void GroupsComboBox::currentIndexChangedSlot(int index)
QAction *action = modelIndex.data(ActionRole).value<QAction *>();
if (action == CreateNewGroupAction)
{
- // this is needed to fix Mantis bugs #1674 and #1690
+ // this is needed to fix bugs #1674 and #1690
// as this action has to be activated by the user, otherwise we have to ignore it and reset combo box
- // TODO 0.9: try to redo this as this is a bit tricky
+ // TODO: try to redo this as this is a bit tricky
if (!InActivatedSlot)
QMetaObject::invokeMethod(this, "resetComboBox", Qt::QueuedConnection);
return;
@@ -102,9 +102,9 @@ void IdentitiesComboBox::currentIndexChangedSlot(int index)
QAction *action = modelIndex.data(ActionRole).value<QAction *>();
if (action == CreateNewIdentityAction)
{
- // this is needed to fix Mantis bugs #1674 and #1690
+ // this is needed to fix bugs #1674 and #1690
// as this action has to be activated by the user, otherwise we have to ignore it and reset combo box
- // TODO 0.9: try to redo this as this is a bit tricky
+ // TODO: try to redo this as this is a bit tricky
if (!InActivatedSlot)
QMetaObject::invokeMethod(this, "resetComboBox", Qt::QueuedConnection);
return;
@@ -102,10 +102,10 @@ About::About(QWidget *parent) :
about_layout->addWidget(new QLabel("IRC:\nirc.freenode.net - #kadu", wb_about));
about_layout->addSpacing(10);
about_layout->addWidget(new QLabel(tr("Support:"), wb_about));
- about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.net/forum/", wb_about));
+ about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.im/forum/", wb_about));
about_layout->addSpacing(20);
about_layout->addWidget(new QLabel("(C) 2001-2011 Kadu Team", wb_about));
- about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.net/", wb_about));
+ about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.im/", wb_about));
about_layout->addStretch(100);
// create our info widgets
@@ -163,8 +163,8 @@ About::About(QWidget *parent) :
HtmlDocument changelog_html;
changelog_html.parseHtml(changelog);
changelog = changelog_html.generateHtml();
- // #bug_no -> Mantis URL
- changelog.replace(QRegExp("#(\\d+)"), "<a href=\"http://www.kadu.net/mantis/view.php?id=\\1\">#\\1</a>");
+ // #bug_no -> Redmine URL
+ changelog.replace(QRegExp("#(\\d+)"), "<a href=\"http://www.kadu.im/redmine/issues/\\1\">#\\1</a>");
// bold headers with green "+++"
changelog.replace(QRegExp("(^|<br/>)\\+\\+\\+([^<]*)<br/>"), "\\1<b><span style=\"color:green;\">+++</span>\\2</b><br/>");
// bold subsystem names preceded by nice green bullets instead of "*"
@@ -247,12 +247,6 @@ KaduWindowActions::KaduWindowActions(QObject *parent) : QObject(parent)
KaduIcon("kadu_icons/report-a-bug"), tr("Report a Bug...")
);
- Support = new ActionDescription(this,
- ActionDescription::TypeMainMenu, "supportAction",
- this, SLOT(supportActionActivated(QAction *, bool)),
- KaduIcon("kadu_icons/support-us"), tr("Support Us...")
- );
-
GetInvolved = new ActionDescription(this,
ActionDescription::TypeMainMenu, "getInvolvedAction",
this, SLOT(getInvolvedActionActivated(QAction *, bool)),
@@ -673,9 +667,9 @@ void KaduWindowActions::helpActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Pomoc_online");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Pomoc_online");
else
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Kadu:Help_online");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Kadu:Help");
}
void KaduWindowActions::bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
@@ -684,20 +678,9 @@ void KaduWindowActions::bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Bledy");
- else
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Bugs");
-}
-
-void KaduWindowActions::supportActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
-{
- Q_UNUSED(sender)
- Q_UNUSED(toggled)
-
- if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Kadu:Site_support");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/B%C5%82%C4%99dy");
else
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Kadu:Site_support");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Bugs");
}
void KaduWindowActions::getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
@@ -706,9 +689,9 @@ void KaduWindowActions::getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Dolacz");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Do%C5%82%C4%85cz");
else
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:GetInvolved");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:GetInvolved");
}
void KaduWindowActions::aboutActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
@@ -99,7 +99,6 @@ private slots:
void openSearchActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void helpActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
- void supportActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void aboutActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void translateActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
@@ -255,7 +255,6 @@ void KaduWindow::createHelpMenu()
insertMenuActionDescription(Actions->Bugs, MenuHelp);
HelpMenu->addSeparator();
insertMenuActionDescription(Actions->GetInvolved, MenuHelp);
- insertMenuActionDescription(Actions->Support, MenuHelp);
insertMenuActionDescription(Actions->Translate, MenuHelp);
HelpMenu->addSeparator();
insertMenuActionDescription(Actions->About, MenuHelp);
@@ -84,9 +84,9 @@ UpdatesDialog::~UpdatesDialog()
void UpdatesDialog::downloadClicked()
{
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Pobierz");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Pobierz");
else
- UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Download");
+ UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Download");
}
void UpdatesDialog::accepted()
View
@@ -31,7 +31,7 @@ BEGIN
#else
VALUE "OriginalFilename", "kadu.exe"
#endif
- VALUE "URL", "http://www.kadu.net/"
+ VALUE "URL", "http://www.kadu.im/"
VALUE "Comments", BUILD_DESCRIPTION
END
END
View
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
VALUE "LegalCopyright", "Kadu Team\0"
VALUE "FileVersion", VERSION
VALUE "OriginalFilename", "kadu_core.dll\0"
- VALUE "URL", "http://www.kadu.net/\0"
+ VALUE "URL", "http://www.kadu.im/\0"
VALUE "Comments", BUILD_DESCRIPTION
END
END
View
@@ -333,7 +333,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
if (!QDir(data_dir).isReadable())
{
fprintf(stderr, "data directory (%s) is NOT readable, exiting...\n", qPrintable(data_dir));
- fprintf(stderr, "look at: http://www.kadu.net/msgs/data_dir_not_readable/\n");
+ fprintf(stderr, "look at: http://www.kadu.im/w/Uprawnienia_do_katalogu_z_danymi\n");
fflush(stderr);
delete xml_config_file;
@@ -189,7 +189,7 @@ ParserToken Parser::parsePercentSyntax(const QString &s, int &idx, const BuddyOr
switch (s.at(idx).toAscii())
{
// 'o' does not work so we should just ignore it
- // see: http://kadu.net/mantis/view.php?id=2199
+ // see bug #2199
case 'o':
// 't' was removed in commit 48d3cd65 during 0.9 (aka 0.6.6) release cycle
case 't':
@@ -403,7 +403,7 @@ QPair<Contact, Status> History::dequeueUnsavedStatusChange()
void History::crash()
{
- // don't try to stop/wait on thread here, see http://kadu.net/mantis/view.php?id=2228
+ // don't try to stop/wait on thread here, see bug #2228
if (SaveThread)
SaveThread->forceSync(true);
}
@@ -53,7 +53,7 @@ void HistoryImportThread::run()
// we have to use this guard as a parent for HistoryImporterChatData
// without this there is a backtrace:
// "Warning: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread."
- // and Kadu is crashing as in http://kadu.net/mantis/view.php?id=1938
+ // and Kadu is crashing as in bug #1938
QObject *guard = new QObject();
History::instance()->setSyncEnabled(false);
@@ -111,7 +111,7 @@ void JabberChatService::clientMessageReceived(const XMPP::Message &msg)
if (msg.body().isEmpty())
return;
- // skip messages with type error == Cancel (fixes mantis #1642)
+ // skip messages with type error == Cancel (fixes bug #1642)
if (msg.type() == "error")
return;
View
@@ -19,5 +19,5 @@ UWAGA!
Aby modu� odgrywa� d�wi�ki nale�y tak�e wej�� w zak�adk� powiadomienia i zaznaczy� na kt�re zdarzenia PC Speaker b�dzie reagowa� racz�c nas jak�e pi�kn� muzyczk�.
-Komentarze i uwagi prosze kierowac na forum Kadu (http://www.kadu.net/forum) albo na maila: rozteck@interia.pl.
-Autor: Tomasz (Dorregaray) Rosta�ski
+Komentarze i uwagi prosze kierowac na forum Kadu (http://www.kadu.im/forum) albo na maila: rozteck@interia.pl.
+Autor: Tomasz (Dorregaray) Rosta�ski
View
@@ -14,4 +14,4 @@ Since Kadu 0.6.6 module is maintained by Kadu Team.
License: GPL v2 or later (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html)
-WWW: http://www.kadu.net/w/Tabs
+WWW: http://www.kadu.im/w/Tabs
@@ -1,6 +1,6 @@
-This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
+This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
-If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
+If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Modern Bubbling chat style is licensed under the MIT license (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Jim Myhrberg ( contact _!at!_ jimeh dot me
@@ -1,6 +1,6 @@
-This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
+This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
-If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
+If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Satin chat style is licensed under the Apache License 2.0 (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Jim (yojimbo311 , style is available at http://www.adiumxtras.com/index.php?a=xtras&xtra_id=305 )
@@ -1,6 +1,6 @@
-This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
+This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
-If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
+If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
SimpleStuff chat style is licensed under the GNU General Public License (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Grant Colley ( harouka _!at!_ gmail dot com )
@@ -1,6 +1,6 @@
-This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
+This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
-If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
+If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
SimpleStuff chat style is licensed under the GNU General Public License (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Matthew Bice ( matthew _!at!_ shelflife dot com)
@@ -1,7 +1,7 @@
-This is emoticons Tango theme for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
+This is emoticons Tango theme for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: Piotr Pe�zowski(floss _at_ pelzowski DOT eu)
-If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
+If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Tango emoticons theme is licensed under the GNU General Public License. (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html or see 'license' file). Oryginaly made for Pidgin (http://pidgin.im/) by Hylke Bons (http://bomahy.nl/hylke/blog/)
@@ -54,4 +54,4 @@ Jan (kaktus) Ha
Piotr Pe�zowski (patpi) pelzowski at gmail dot com
snow.png
- corsage.png
+ corsage.png

0 comments on commit 311ddb1

Please sign in to comment.