Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (28 sloc) 2.45 KB

huisregels

 • Wat je doet in de space, doe je op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • Potje breken, potje betalen. Als je iemand's eigendom, of dat van de space, beschadigd dien je dit te vervangen of terug te betalen.
 • Om schade aan machines of jezelf te voorkomen gebruik je geen apparatuur die je niet kunt gebruiken.
 • Denk aan je veiligheid, gebruik geen zwaar en/of gevaarlijk gereedschap als er verder niemand aanwezig is.
 • Werkzaamheden (solderen/zagen/...) mogen alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Maak geen opnames (video, audio, foto, of andere) waarin personen voorkomen zonder hun toestemming.
 • Niet-leden in de space dienen begeleid te zijn van een lid. Dit lid is voor de bezoeker verantwoordelijk en zorgt dat deze zich aan de huisregels houdt.
 • Het is verboden om op het terrein of voor de toegangspoorten te parkeren. Het is toegelaten om het terrein met de wagen te betreden om te laden en lossen.
 • Beschadig niets op het terrein buiten de space en veroorzaak geen (geluids)overlast.
 • Ruim op zodra je met een project klaar bent of de space verlaat: berg je project op op je schap, leg de gebruikte gereedschappen terug op hun plaats en doe het afval op de hiervoor bestemde plaats.
 • Spullen die niet in een ledenbak zitten dienen voorzien te zijn van een sticker waar de eigenaar op staat. Rondslingerende zaken zonder sticker worden gezien als eigendom van de space.
 • Eigendommen van anderen gebruik je niet, behalve als dit expliciet toegelaten is door de sticker of het lid.
 • Eigendommen van de space, blijven in de space.
 • Computerapparatuur van de space wordt bij voorkeur voorzien van vrije software. Indien niet-vrije software wordt gebruikt dient hiervoor een geldige licentie te zijn.
 • In de space wordt er geen illegale drugs gebruikt.
 • In de space wordt er niet gerookt.
 • Het is niet toegelaten te overnachten in de space.
 • Toon respect tegenover anderen in de space.

Handhaving van deze huisregels

 • Indien er onduidelijkheid is over de regels zal het bestuur dit toelichten.
 • Uitzondering op de regels kunnen aangevraagd worden bij het bestuur.
 • Als iemand de goede gang van zaken binnen de space blijft verstoren door deze regels niet op te volgen zal het bestuur de volgende maatregelen ondernemen:
  1. het lid een mondelinge waarschuwing geven
  2. het lid een schriftelijke waarschuwing geven
  3. een algemene vergadering bijeenroepen met als doel de uitsluiting van dit lid