Basic HTML templates
HTML CSS JavaScript PHP ApacheConf
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BasicAuth
BasicHtml5
BasicHtml5Grunt
BasicXhtml
BootstrapAdmin
FullHeightTemplate
README.md

README.md

BasicHtmlTemplates

 • základní HTML, CSS šablona pro XHTML 1.0
 • základní HTML, CSS, Less šablona pro HTML5
 • základní Twitter Bootstrap Layout pro administraci
 • šablona s Sass stylem a podporou Grunt Js

Obsahují:

 • základní layout stránek (header, content, aside, nav)
 • CSS Reset (Eric Mayer)
 • Google Analytics JS code
 • základní robots.txt
 • integraci jQuery
 • integraci ColorBox jQuery lightbox
 • Modernizr 1.7 pro HTML5

Článek o základních šablonách webu: http://blog.vojtasvoboda.cz/zakladni-sablona-webu

Článek o šabloně Grunt včetně instalace: http://blog.vojtasvoboda.cz/kompilace-sass-a-compass-souboru-pres-grunt-js