Skip to content
Basic HTML templates
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BasicAuth
BasicHtml5
BasicHtml5Grunt
BasicXhtml
BootstrapAdmin
FullHeightTemplate
README.md

README.md

BasicHtmlTemplates

 • základní HTML, CSS šablona pro XHTML 1.0
 • základní HTML, CSS, Less šablona pro HTML5
 • základní Twitter Bootstrap Layout pro administraci
 • šablona s Sass stylem a podporou Grunt Js

Obsahují:

 • základní layout stránek (header, content, aside, nav)
 • CSS Reset (Eric Mayer)
 • Google Analytics JS code
 • základní robots.txt
 • integraci jQuery
 • integraci ColorBox jQuery lightbox
 • Modernizr 1.7 pro HTML5

Článek o základních šablonách webu: http://blog.vojtasvoboda.cz/zakladni-sablona-webu

Článek o šabloně Grunt včetně instalace: http://blog.vojtasvoboda.cz/kompilace-sass-a-compass-souboru-pres-grunt-js

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.