Knapsack problem - brute force with easy heuristics
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
doc
src/batoh
README

README

Řešení problému batohu metodou hrubé síly a jednoduchou heuristikou

Naprogramujte řešení problému batohu hrubou silou. Na zkušebních datech pozorujte závislost výpočetního času na n.
Naprogramujte řešení problému batohu heuristikou podle poměru cena/váha. Pozorujte
- závislost výpočetního času na n. Grafy jsou vítány (i pro exaktní metodu).
- průměrnou a maximální relativní chybu (tj. zhoršení proti exaktní metodě)

Poznámky

Počítejte pouze relativní chybu. Absolutní chyba nic neříká!
Zkušební data obsahují sady po 50 instancí. Použijte tedy průměrování. Ovšem průměrujte rozumně, zejména při výpočtu relativní chyby. Zde máme dvě možnosti:
- Vyřeším všech 50 instancí hrubou silou, sečtu ceny. Poté vyřeším všech 50 instancí pomocí heuristiky, sečtu ceny. Z těchto dvou čísel pak vypočítám relativní chybu.
- Každou z 50 instancí vyřeším hrubou silou a heuristikou, z těchto dvou cen vypočítám relativní chybu. Tyto rel. chyby zprůměruji.
- 1. možnost je pravděpodobně implementačně jednodušší, ale je pochopitelně špatně. Uvědomte si, co se stane, když jedna z 50 instancí bude obsahovat 1000x větší ceny, než ty ostatní.
Relativní chyba se pro maximalizační problémy počítá takto: ε = ( C(OPT)-C(APX) ) / C(OPT)
- kde C(OPT) je cena optima
- a C(APX) je cena přibližného řešení

Problém batohu a zkušební instance

Je dáno:
  celé číslo n (počet věcí)
  celé číslo M (kapacita batohu)
  konečná množina V={v1, v2, … ,vn } (hmotnosti věcí)
  konečná množina C={c1, c2, … ,cn } (ceny věcí)

Nejznámější varianta je optimalizační. Pokud se mluví o „problému batohu“ bez bližšího určení, většinou se rozumí tato verze.

Zkonstruujte množinu X={x1, x2, … ,xn }, kde každé xi je 0 nebo 1, tak, aby
  platilo v1x1+v2x2 + … + vnxn ≤ M (batoh nebyl přetížen).
  a výraz c1x1+c2x2 + … + cnxn nabýval maximální hodnoty pro všechny takové množiny (cena věcí v batohu byla maximální).

Zkušební instance:

Instance problému jsou popsány textovými soubory. Každý soubor má jméno knap_n.inst.dat, kde n je velikost instance. Každý řádek popisuje jednu instanci. Skládá se z čísel a oddělujících mezer. Každá instance je identifikována jedinečným číslem (ID), obsahuje počet věcí (n) a kapacitu batohu (M) a dále váhy a ceny jednotlivých věcí.. Je zakončena znakem nový řádek. Posloupnost je následující:
ID n M váha cena váha cena ...

Archiv instancí: soubory /data/*.inst.dat

Pro každou instanci je známo jedno optimální řešení. Pro každou věc je udáno, zda je do batohu vložena (1) nebo ne (0). Pořadí je stejné jako v zadání. Struktura řádku je následující:
ID n cena řešení 0/1 0/1 ...

Archiv řešení: soubory /data/*.sol.dat