Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou
Java
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
data-50
data-75
data-test
data
doc
src/paasat
.gitignore
README.md

README.md

SatProblem

Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou.

Cílem bylo najít ohodnocení booleovské formule F ve tvaru Y=(y1, y2, … , yn) proměnných x1, x2, … , xn tak, aby F(Y)=1 a součet vah proměnných, které jsou ohodnoceny jedničkou, byl maximální. Pro řešení této úlohy byla zvolena heuristika Simulované ochlazování. Optimální řešení je ověřeno proti algoritmu hrubé síly.

Something went wrong with that request. Please try again.