Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 4c3788a Jun 5, 2014 @vojtasvoboda Create README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
data-50 Dataset Jan 25, 2012
data-75 Dataset Jan 25, 2012
data-test Hrani si s parametry Jan 22, 2012
data Hrani si s parametry Jan 22, 2012
doc Reports Jun 5, 2014
src/paasat Finish Jan 25, 2012
.gitignore Gitignore Jan 20, 2012
README.md Create README.md Jun 5, 2014

README.md

SatProblem

Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou.

Cílem bylo najít ohodnocení booleovské formule F ve tvaru Y=(y1, y2, … , yn) proměnných x1, x2, … , xn tak, aby F(Y)=1 a součet vah proměnných, které jsou ohodnoceny jedničkou, byl maximální. Pro řešení této úlohy byla zvolena heuristika Simulované ochlazování. Optimální řešení je ověřeno proti algoritmu hrubé síly.