Vyhledávání obrázků přes FlickrAPI
PHP CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
cache
css
img
js
lib
php
sql
templates
.gitignore
.htaccess
README.md
index.php
robots.txt
sitemap.xml

README.md

Vyhledávání obrázků přes Flickr API

Cíle projektu

Vytvořte aplikaci pro vyhledávání obrázků a jejich reranking. Jako zdroj obrázků použijte API Flickr. Extrakci vlastností lze svěřit externí knihovně, případně programu, který předem vyextrahuje vlastnosti a uloží je, nicméně vlastní modelování podobnosti je třeba naprogramovat. Programovat můžete v libovolném jazyce, nicméně platforma pro vizualizaci výsledků vyhledávání musí být webový prohlížeč.

Seznam požadavků

  • Keyword search
  • Get set of results containing or similar to given keyword
  • Rerank according to GPS, size, author, ...
  • Visualisation (ala Flickr advanced search)

Externí odkazy

Instalace

  1. Nahrajeme aplikaci na webový server s podporou PHP 5
  2. Pro cache potřebujeme databázi (přístupy nastavíme v uvodni-strana.php, řádku 80)
  3. Pro běh na produkci odkomentujeme řádek 16 v .htaccess