Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 272 lines (272 sloc) 11.904 kb
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
1 <?php
2 $translations = array(
3 'Login' => 'Inicia la sessió',
4 'Logout successful.' => 'Desconnexió correcta.',
5 'Invalid credentials.' => 'Credencials invàlids.',
6 'Server' => 'Servidor',
7 'Username' => 'Nom d\'usuari',
8 'Password' => 'Contrasenya',
9 'Select database' => 'Selecciona base de dades',
10 'Invalid database.' => 'Base de dades invàlida.',
11 'Create new database' => 'Crea una nova base de dades',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
12 'Table has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la taula.',
13 'Table has been altered.' => 'S\'ha modificat la taula.',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
14 'Table has been created.' => 'S\'ha creat la taula.',
15 'Alter table' => 'Modifica la taula',
16 'Create table' => 'Crea una taula',
17 'Table name' => 'Nom de la taula',
18 'engine' => 'motor',
19 'collation' => 'compaginació',
20 'Column name' => 'Nom de la columna',
21 'Type' => 'Tipus',
22 'Length' => 'Llargada',
23 'Auto Increment' => 'Increment automàtic',
24 'Options' => 'Opcions',
25 'Save' => 'Desa',
26 'Drop' => 'Suprimeix',
27 'Database has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la base de dades.',
28 'Database has been created.' => 'S\'ha creat la base de dades.',
29 'Database has been renamed.' => 'S\'ha canviat el nom de la base de dades.',
30 'Database has been altered.' => 'S\'ha modificat la base de dades.',
31 'Alter database' => 'Modifica la base de dades',
32 'Create database' => 'Crea una base de dades',
33 'SQL command' => 'Ordre SQL',
34 'Dump' => 'Exporta',
35 'Logout' => 'Desconnecta',
36 'database' => 'base de dades',
37 'Use' => 'Utilitza',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
38 'No tables.' => 'No hi ha cap taula.',
39 'select' => 'registres',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
40 'Create new table' => 'Crea una nova taula',
41 'Item has been deleted.' => 'S\'ha suprmit l\'element.',
42 'Item has been updated.' => 'S\'ha actualitzat l\'element.',
43 'Item%s has been inserted.' => 'S\'ha insertat l\'element%s.',
44 'Edit' => 'Edita',
45 'Insert' => 'Insereix',
46 'Save and insert next' => 'Desa i insereix el següent',
47 'Delete' => 'Suprimeix',
48 'Database' => 'Base de dades',
49 'Routines' => 'Rutines',
50 'Indexes have been altered.' => 'S\'han modificat els índexs.',
51 'Indexes' => 'Índexs',
52 'Alter indexes' => 'Modifica els índexs',
53 'Add next' => 'Afegeix el següent',
54 'Language' => 'Idioma',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
55 'Select' => 'Selecciona',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
56 'New item' => 'Nou element',
57 'Search' => 'Cerca',
58 'Sort' => 'Ordena',
59 'descending' => 'descendent',
60 'Limit' => 'Límit',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
61 'No rows.' => 'No hi ha cap registre.',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
62 'Action' => 'Acció',
63 'edit' => 'edita',
64 'Page' => 'Plana',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
65 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d registre modificat.', 'Consulta executada correctament, %d registres modificats.'),
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
66 'Error in query' => 'Error en la consulta',
67 'Execute' => 'Executa',
68 'Table' => 'Taula',
69 'Foreign keys' => 'Claus foranes',
70 'Triggers' => 'Activadors',
71 'View' => 'Vista',
72 'Unable to select the table' => 'Impossible seleccionar la taula',
73 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Token CSRF invàlid. Torna a enviar el formulari.',
74 'Comment' => 'Comentari',
75 'Default values' => 'Valors per defecte',
76 '%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
77 'No commands to execute.' => 'Cap comanda per executar.',
78 'Unable to upload a file.' => 'Impossible adjuntar el fitxer.',
79 'File upload' => 'Adjunta un fitxer',
80 'File uploads are disabled.' => 'L\'ddjunció de fitxers està desactivada.',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
81 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d registre modificat.', 'S\'ha cridat la rutina, %d registres modificats.'),
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
82 'Call' => 'Crida',
83 'No extension' => 'Cap extensió',
84 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'No hi ha cap de les extensions PHP soporatades (%s) disponible.',
85 'Session support must be enabled.' => 'Cal que estigui permès l\'us de sessions.',
86 'Session expired, please login again.' => 'La sessió ha expirat, torna a iniciar-ne una.',
87 'Text length' => 'Longitud del text',
ea258302 »
2010-10-18 Fullstops
88 'Foreign key has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la clau forana.',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
89 'Foreign key has been altered.' => 'S\'ha modificat la clau forana.',
90 'Foreign key has been created.' => 'S\'ha creat la clau forana.',
91 'Foreign key' => 'Clau forana',
92 'Target table' => 'Taula de destí',
93 'Change' => 'Canvi',
94 'Source' => 'Font',
95 'Target' => 'Destí',
96 'Add column' => 'Afegeix una columna',
97 'Alter' => 'Modifica',
98 'Add foreign key' => 'Afegeix una clau forana',
99 'ON DELETE' => 'ON DELETE',
100 'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
101 'Index Type' => 'Tipus d\'índex',
102 'Column (length)' => 'Columna (longitud)',
103 'View has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la vista.',
104 'View has been altered.' => 'S\'ha modificat la vista.',
105 'View has been created.' => 'S\'ha creat la vista.',
106 'Alter view' => 'Modifica la vista',
107 'Create view' => 'Crea una vista',
108 'Name' => 'Nom',
109 'Process list' => 'Llista de processos',
110 '%d process(es) have been killed.' => array('S\'ha aturat %d procés.', 'S\'han aturat %d processos.'),
111 'Kill' => 'Atura',
112 'Parameter name' => 'Nom del paràmetre',
113 'Database schema' => 'Esquema de la base de dades',
114 'Create procedure' => 'Crea un procediment',
115 'Create function' => 'Crea una funció',
116 'Routine has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la rutina.',
117 'Routine has been altered.' => 'S\'ha modificat la rutina.',
118 'Routine has been created.' => 'S\'ha creat la rutina.',
119 'Alter function' => 'Modifica la funció',
120 'Alter procedure' => 'Modifica el procediment',
121 'Return type' => 'Tipus retornat',
122 'Add trigger' => 'Afegeix un activador',
ea258302 »
2010-10-18 Fullstops
123 'Trigger has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'activador.',
124 'Trigger has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'activador.',
125 'Trigger has been created.' => 'S\'ha creat l\'activador.',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
126 'Alter trigger' => 'Modifica l\'activador',
127 'Create trigger' => 'Crea un activador',
128 'Time' => 'Temps',
129 'Event' => 'Event',
130 '%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versió %s: %s amb l\'extensió de PHP %s',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
131 '%d row(s)' => array('%d registre', '%d registres'),
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
132 'Remove' => 'Suprimeix',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
133 'Are you sure?' => 'Estàs segur?',
134 'Privileges' => 'Privilegis',
135 'Create user' => 'Crea un usuari',
136 'User has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'usuari.',
137 'User has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'usuari.',
138 'User has been created.' => 'S\'ha creat l\'usuari.',
139 'Hashed' => 'Hashed',
140 'Column' => 'Columna',
141 'Routine' => 'Rutina',
142 'Grant' => 'Grant',
143 'Revoke' => 'Revoke',
144 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Les dades POST són massa grans. Redueix les dades o incrementa la directiva de configuració %s.',
145 'Logged as: %s' => 'Connectat com: %s',
146 'Move up' => 'Mou a dalt',
147 'Move down' => 'Mou a baix',
148 'Functions' => 'Funcions',
149 'Aggregation' => 'Agregació',
150 'Export' => 'Exporta',
151 'Output' => 'Sortida',
152 'open' => 'obre',
153 'save' => 'desa',
154 'Format' => 'Format',
155 'Tables' => 'Taules',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
156 'Data' => 'Dades',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
157 'Event has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'event.',
158 'Event has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'event.',
159 'Event has been created.' => 'S\'ha creat l\'event.',
160 'Alter event' => 'Modifica l\'event',
161 'Create event' => 'Crea un event',
162 'At given time' => 'A un moment donat',
163 'Every' => 'Cada',
164 'Events' => 'Events',
165 'Schedule' => 'Horari',
166 'Start' => 'Comença',
167 'End' => 'Acaba',
168 'Status' => 'Estat',
169 'On completion preserve' => 'Conservar en completar',
170 'Tables and views' => 'Taules i vistes',
171 'Data Length' => 'Longitud de les dades',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
172 'Index Length' => 'Longitud de l\'índex',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
173 'Data Free' => 'Espai lliure',
174 'Collation' => 'Compaginació',
175 'Analyze' => 'Analitza',
176 'Optimize' => 'Optimitza',
177 'Check' => 'Verifica',
178 'Repair' => 'Repara',
179 'Truncate' => 'Escapça',
180 'Tables have been truncated.' => 'S\'han escapçat les taules.',
181 'Rows' => 'Files',
182 ',' => ',',
ea258302 »
2010-10-18 Fullstops
183 'Tables have been moved.' => 'S\'han desplaçat les taules.',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
184 'Move to other database' => 'Desplaça a una altra base de dades',
185 'Move' => 'Desplaça',
186 'Engine' => 'Motor',
187 'Save and continue edit' => 'Desa i segueix editant',
188 'original' => 'original',
189 '%d item(s) have been affected.' => array('S\'ha modificat %d element.', 'S\'han modificat %d elements.'),
190 'whole result' => 'tots els resultats',
191 'Tables have been dropped.' => 'S\'han suprimit les taules.',
192 'Clone' => 'Clona',
193 'Partition by' => 'Fes particions segons',
194 'Partitions' => 'Particions',
195 'Partition name' => 'Nom de la partició',
196 'Values' => 'Valors',
87137e55 »
2011-06-28 Update translations
197 '%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d registre.', 'S\'han importat %d registres.'),
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
198 'Import' => 'Importa',
199 'Show structure' => 'Mostra l\'estructura',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
200 'Select data' => 'Selecciona dades',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
201 'Stop on error' => 'Atura en trobar un error',
202 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'S\'ha assolit el nombre màxim de camps. Incrementa %s i %s.',
203 'anywhere' => 'a qualsevol lloc',
204 '%.3f s' => '%.3f s',
205 '$1-$3-$5' => '$5/$3/$1',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
206 '[yyyy]-mm-dd' => 'dd/mm/[aaaa]',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
207 'History' => 'Història',
208 'Variables' => 'Variables',
209 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Les columnes origen i destí han de ser del mateix tipus, la columna destí ha d\'estar indexada i les dades referenciades han d\'existir.',
210 'E-mail' => 'Correu electrònic',
211 'From' => 'De',
212 'Subject' => 'Assumpte',
213 'Send' => 'Envia',
214 '%d e-mail(s) have been sent.' => array('S\'ha enviat %d correu electrònic.', 'S\'han enviat %d correus electrònics.'),
215 'Run file' => 'Executa el fitxer',
216 'Numbers' => 'Nombres',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
217 'Date and time' => 'Data i hora',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
218 'Strings' => 'Cadenes',
219 'Binary' => 'Binari',
220 'Lists' => 'Llistes',
221 'Relations' => 'Relacions',
222 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'La mida màxima permesa del fitxer és de %sB.',
c1363a6a »
2010-10-20 Update translation
223 'Clear' => 'Suprimeix',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
224 'Editor' => 'Editor',
225 'Webserver file %s' => 'Fitxer %s del servidor web',
226 'File does not exist.' => 'El fitxer no existeix.',
227 'Permanent login' => 'Sessió permanent',
228 '%d in total' => '%d en total',
229 'Attachments' => 'Adjuncions',
230 'System' => 'Sistema',
231 'last' => 'darrera',
232 'Network' => 'Xarxa',
233 'Geometry' => 'Geometria',
234 'Databases have been dropped.' => 'S\'han suprimit les bases de dades.',
235 'File exists.' => 'El fitxer ja existeix.',
236 'Double click on a value to modify it.' => 'Fes un doble clic a un valor per modificar-lo.',
237 'Use edit link to modify this value.' => 'Utilitza l\'enllaç d\'edició per modificar aquest valor.',
238 'Alter schema' => 'Modifica l\'esquema',
239 'Create schema' => 'Crea un esquema',
240 'Schema has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'esquema.',
241 'Schema has been created.' => 'S\'ha creat l\'esquema.',
242 'Schema has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'esquema.',
243 'schema' => 'esquema',
244 'Schema' => 'Esquema',
245 'Sequences' => 'Seqüències',
246 'Create sequence' => 'Crea una seqüència',
247 'Sequence has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la seqüència.',
248 'Sequence has been created.' => 'S\'ha creat la seqüència.',
249 'Sequence has been altered.' => 'S\'ha modificat la seqüència.',
250 'Alter sequence' => 'Modifica la seqüència',
251 'User types' => 'Tipus de l\'usuari',
252 'Create type' => 'Crea un tipus',
253 'Type has been dropped.' => 'S\'ha suprimit el tipus.',
254 'Type has been created.' => 'S\'ha creat el tipus.',
255 'Alter type' => 'Modifica el tipus',
256 'Search data in tables' => 'Cerca dades en les taules',
257 'From server' => 'En el servidor',
258 'empty' => 'buit',
259 'now' => 'ara',
5bfeeef4 »
2010-11-10 Update translations
260 '%d query(s) executed OK.' => array('%d consulta executada correctament.', '%d consultes executades correctament.'),
261 'Show only errors' => 'Mostra només els errors',
262 'Last page' => 'Darrera plana',
263 'Refresh' => 'Refresca',
264 'Invalid schema.' => 'Esquema invàlid.',
265 'Please use one of the extensions %s.' => 'Si us plau, utilitza una de les extensions %s.',
8db1469d »
2010-11-15 Text direction
266 'ltr' => 'ltr',
ddfe924a »
2011-06-24 Update translations
267 'Tables have been copied.' => 'S\'han copiat les taules.',
268 'Copy' => 'Còpia',
269 'Permanent link' => 'Enllaç permanent',
270 'Edit all' => 'Edita-ho tot',
271 'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
01e967d2 »
2010-10-15 Catalan translation
272 );
Something went wrong with that request. Please try again.