Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

273 lines (272 sloc) 11.14 kb
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Inloggen',
'Logout successful.' => 'Uitloggen geslaagd.',
'Invalid credentials.' => 'Ongeldige logingegevens.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Gebruikersnaam',
'Password' => 'Wachtwoord',
'Select database' => 'Database selecteren',
'Invalid database.' => 'Ongeldige database.',
'Create new database' => 'Nieuwe database',
'Table has been dropped.' => 'Tabel verwijderd.',
'Table has been altered.' => 'Tabel aangepast.',
'Table has been created.' => 'Tabel aangemaakt.',
'Alter table' => 'Tabel aanpassen',
'Create table' => 'Tabel aanmaken',
'Table name' => 'Tabelnaam',
'engine' => 'engine',
'collation' => 'collation',
'Column name' => 'Kolomnaam',
'Type' => 'Type',
'Length' => 'Lengte',
'Auto Increment' => 'Auto nummering',
'Options' => 'Opties',
'Save' => 'Opslaan',
'Drop' => 'Verwijderen',
'Databases have been dropped.' => 'Databases verwijderd.',
'Database has been dropped.' => 'Database verwijderd.',
'Database has been created.' => 'Database aangemaakt.',
'Database has been renamed.' => 'Database hernoemd.',
'Database has been altered.' => 'Database aangepast.',
'Alter database' => 'Database aanpassen',
'Create database' => 'Database aanmaken',
'SQL command' => 'SQL opdracht',
'Dump' => 'Exporteer',
'Logout' => 'Uitloggen',
'database' => 'database',
'Use' => 'Gebruik',
'No tables.' => 'Geen tabellen.',
'select' => 'kies',
'Create new table' => 'Nieuwe tabel',
'Item has been deleted.' => 'Item verwijderd.',
'Item has been updated.' => 'Item aangepast.',
'Item%s has been inserted.' => 'Item%s toegevoegd.',
'Edit' => 'Bewerk',
'Insert' => 'Toevoegen',
'Save and insert next' => 'Opslaan, daarna toevoegen',
'Delete' => 'Verwijderen',
'Database' => 'Database',
'Routines' => 'Procedures',
'Indexes have been altered.' => 'Index aangepast.',
'Indexes' => 'Indexen',
'Alter indexes' => 'Indexen aanpassen',
'Add next' => 'Volgende toevoegen',
'Language' => 'Taal',
'Select' => 'Kies',
'New item' => 'Nieuw item',
'Search' => 'Zoeken',
'Sort' => 'Sorteren',
'descending' => 'Aflopend',
'Limit' => 'Beperk',
'No rows.' => 'Geen rijen.',
'Action' => 'Acties',
'edit' => 'bewerk',
'Page' => 'Pagina',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Query uitgevoerd, %d rij geraakt.', 'Query uitgevoerd, %d rijen geraakt.'),
'Error in query' => 'Fout in query',
'Execute' => 'Uitvoeren',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Foreign keys',
'Triggers' => 'Triggers',
'View' => 'View',
'Unable to select the table' => 'Onmogelijk tabel te selecteren',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Ongeldig CSRF token. Verstuur het formulier opnieuw.',
'Comment' => 'Commentaar',
'Default values' => 'Standaard waarden',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'No commands to execute.' => 'Geen opdrachten uit te voeren.',
'Unable to upload a file.' => 'Onmogelijk bestand te uploaden.',
'File upload' => 'Bestand uploaden',
'File uploads are disabled.' => 'Bestanden uploaden is uitgeschakeld.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedure uitgevoerd, %d rij geraakt.', 'Procedure uitgevoerd, %d rijen geraakt.'),
'Call' => 'Uitvoeren',
'No extension' => 'Geen extensie',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Geen geldige PHP extensies beschikbaar (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sessies moeten geactiveerd zijn.',
'Session expired, please login again.' => 'Uw sessie is verlopen. Gelieve opnieuw in te loggen.',
'Text length' => 'Tekst lengte',
'Foreign key has been dropped.' => 'Foreign key verwijderd.',
'Foreign key has been altered.' => 'Foreign key aangepast.',
'Foreign key has been created.' => 'Foreign key aangemaakt.',
'Foreign key' => 'Foreign key',
'Target table' => 'Doeltabel',
'Change' => 'Veranderen',
'Source' => 'Bron',
'Target' => 'Doel',
'Add column' => 'Kolom toevoegen',
'Alter' => 'Aanpassen',
'Add foreign key' => 'Foreign key aanmaken',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Index type',
'Column (length)' => 'Kolom (lengte)',
'View has been dropped.' => 'View verwijderd.',
'View has been altered.' => 'View aangepast.',
'View has been created.' => 'View aangemaakt.',
'Alter view' => 'View aanpassen',
'Create view' => 'View aanmaken',
'Name' => 'Naam',
'Process list' => 'Proceslijst',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d proces gestopt.', '%d processen gestopt.'),
'Kill' => 'Stoppen',
'Parameter name' => 'Parameternaam',
'Database schema' => 'Database schema',
'Create procedure' => 'Procedure aanmaken',
'Create function' => 'Functie aanmaken',
'Routine has been dropped.' => 'Procedure verwijderd.',
'Routine has been altered.' => 'Procedure aangepast.',
'Routine has been created.' => 'Procedure aangemaakt.',
'Alter function' => 'Functie aanpassen',
'Alter procedure' => 'Procedure aanpassen',
'Return type' => 'Return type',
'Add trigger' => 'Trigger aanmaken',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger verwijderd.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger aangepast.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger aangemaakt.',
'Alter trigger' => 'Trigger aanpassen',
'Create trigger' => 'Trigger aanmaken',
'Time' => 'Time',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versie: %s met PHP extensie %s',
'%d row(s)' => array('%d rij', '%d rijen'),
'Remove' => 'Verwijderen',
'Are you sure?' => 'Weet u het zeker?',
'Privileges' => 'Rechten',
'Create user' => 'Gebruiker aanmaken',
'User has been dropped.' => 'Gebruiker verwijderd.',
'User has been altered.' => 'Gebruiker aangepast.',
'User has been created.' => 'Gebruiker aangemaakt.',
'Hashed' => 'Gehashed',
'Column' => 'Kolom',
'Routine' => 'Routine',
'Grant' => 'Toekennen',
'Revoke' => 'Intrekken',
'Logged as: %s' => 'Aangemeld als: %s',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'POST-data is te groot. Verklein de hoeveelheid data of verhoog de %s configuratie.',
'Move up' => 'Omhoog',
'Move down' => 'Omlaag',
'Export' => 'Exporteren',
'Tables' => 'Tabellen',
'Data' => 'Data',
'Output' => 'Uitvoer',
'open' => 'openen',
'save' => 'opslaan',
'Format' => 'Formaat',
'Functions' => 'Functies',
'Aggregation' => 'Totalen',
'Event has been dropped.' => 'Event werd verwijderd.',
'Event has been altered.' => 'Event werd aangepast.',
'Event has been created.' => 'Event werd aangemaakt.',
'Alter event' => 'Event aanpassen',
'Create event' => 'Event aanmaken',
'Start' => 'Start',
'End' => 'Stop',
'Every' => 'Iedere',
'Status' => 'Status',
'On completion preserve' => 'Bewaren na voltooiing',
'Events' => 'Events',
'Schedule' => 'Schedule',
'At given time' => 'Op aangegeven tijd',
'Save and continue edit' => 'Opslaan en verder bewerken',
'original' => 'origineel',
'Tables have been truncated.' => 'Tabellen werden geleegd.',
'Tables have been moved.' => 'Tabellen werden verplaatst.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabellen werden verwijderd.',
'Tables and views' => 'Tabellen en views',
'Engine' => 'Engine',
'Collation' => 'Collatie',
'Data Length' => 'Data lengte',
'Index Length' => 'Index lengte',
'Data Free' => 'Data Vrij',
'Rows' => 'Rijen',
',' => '.',
'Analyze' => 'Analyseer',
'Optimize' => 'Optimaliseer',
'Check' => 'Controleer',
'Repair' => 'Herstel',
'Truncate' => 'Legen',
'Move to other database' => 'Verplaats naar andere database',
'Move' => 'Verplaats',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d item aangepast.', '%d items aangepast.'),
'whole result' => 'volledig resultaat',
'Clone' => 'Dupliceer',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Maximum aantal velden bereikt. Verhoog %s en %s.',
'Partition by' => 'Partitioneren op',
'Partitions' => 'Partities',
'Partition name' => 'Partitie naam',
'Values' => 'Waarden',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rij werd geïmporteerd.', '%d rijen werden geïmporteerd.'),
'anywhere' => 'overal',
'Import' => 'Importeren',
'Stop on error' => 'Stoppen bij fout',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5-$3-$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd-mm-[jjjj]',
'History' => 'Geschiedenis',
'Variables' => 'Variabelen',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Bron- en doelkolommen moeten van hetzelfde data type zijn, er moet een index bestaan op de gekozen kolommen en er moet gerelateerde data bestaan.',
'Relations' => 'Relaties',
'Run file' => 'Bestand uitvoeren',
'Clear' => 'Wissen',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximum toegelaten bestandsgrootte is %sB.',
'Numbers' => 'Getallen',
'Date and time' => 'Datum en tijd',
'Strings' => 'Tekst',
'Binary' => 'Binaire gegevens',
'Lists' => 'Lijsten',
'Editor' => 'Editor',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Van',
'Subject' => 'Onderwerp',
'Send' => 'Verzenden',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-mail verzonden.', '%d e-mails verzonden.'),
'Webserver file %s' => 'Webserver bestand %s',
'File does not exist.' => 'Bestand niet gevonden.',
'%d in total' => '%d in totaal',
'Permanent login' => 'Blijf aangemeld',
'Search data in tables' => 'Zoeken in database',
'schema' => 'schema',
'Schema' => 'Schema',
'Alter schema' => 'Schema wijzigen',
'Create schema' => 'Schema maken',
'Schema has been dropped.' => 'Schema verwijderd.',
'Schema has been created.' => 'Schema aangemaakt.',
'Schema has been altered.' => 'Schema gewijzigd.',
'Sequences' => 'Sequences',
'Create sequence' => 'Sequence maken',
'Alter sequence' => 'Sequence wijzigen',
'Sequence has been dropped.' => 'Sequence verwijderd.',
'Sequence has been created.' => 'Sequence aangemaakt.',
'Sequence has been altered.' => 'Sequence gewijzigd.',
'User types' => 'Gebruikersgedefiniëerde types',
'Create type' => 'Type maken',
'Alter type' => 'Type wijzigen',
'Type has been dropped.' => 'Type verwijderd.',
'Type has been created.' => 'Type aangemaakt.',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klik op een waarde om deze te bewerken.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Gebruik de link "bewerk" om deze waarde te wijzigen.',
'last' => 'laatste',
'From server' => 'Van server',
'System' => 'Databasesysteem',
'Select data' => 'Gegevens selecteren',
'Show structure' => 'Toon structuur',
'empty' => 'leeg',
'Network' => 'Netwerk',
'Geometry' => 'Geometrie',
'File exists.' => 'Bestand bestaat reeds.',
'Attachments' => 'Bijlagen',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d query succesvol uitgevoerd.', '%d querys succesvol uitgevoerd'),
'Show only errors' => 'Enkel fouten tonen',
'Last page' => 'Laatste pagina',
'Refresh' => 'Vernieuwen',
'Invalid schema.' => 'Ongeldig schema.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Gebruik 1 van volgende extensies: %s.',
'now' => 'nu',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'De tabellen zijn gekopieerd.',
'Copy' => 'Kopieren',
'Permanent link' => 'Permanente link',
'Edit all' => 'Alles bewerken',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.