Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
321 lines (291 sloc) 16.5 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Система Бази Даних',
'Server' => 'Сервер',
'Username' => 'Користувач',
'Password' => 'Пароль',
'Permanent login' => 'Пам\'ятати сесію',
'Login' => 'Увійти',
'Logout' => 'Вийти',
'Logged as: %s' => 'Ви увійшли як: %s',
'Logout successful.' => 'Ви вдало вийшли з системи.',
'Invalid credentials.' => 'Неправильні дані входу.',
'Language' => 'Мова',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Недійсний CSRF токен. Надішліть форму ще раз.',
'No extension' => 'Нема розширень',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Жодне з PHP-розширень (%s), що підтримуються, не доступне.',
'Session support must be enabled.' => 'Сесії повинні бути дозволені.',
'Session expired, please login again.' => 'Сесія закінчилась, будь ласка, увійдіть в систему знову.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Версія %s: %s з PHP-розширенням %s',
'Refresh' => 'Оновити',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Привілеї',
'Create user' => 'Створити користувача',
'User has been dropped.' => 'Користувача було видалено.',
'User has been altered.' => 'Користувача було змінено.',
'User has been created.' => 'Користувача було створено.',
'Hashed' => 'Хешовано',
'Column' => 'Колонка',
'Routine' => 'Процедура',
'Grant' => 'Дозволити',
'Revoke' => 'Заборонити',
'Process list' => 'Перелік процесів',
'%d process(es) have been killed.' => array('Було завершено %d процес.', 'Було завершено %d процеси.', 'Було завершёно %d процесів.'),
'Kill' => 'Завершити процес',
'Variables' => 'Змінні',
'Status' => 'Статус',
'SQL command' => 'SQL запит',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d запит виконано успішно.', '%d запити виконано успішно.', '%d запитів виконано успішно.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Запит виконано успішно, змінено %d рядок.', 'Запит виконано успішно, змінено %d рядки.', 'Запит виконано успішно, змінено %d рядків.'),
'No commands to execute.' => 'Нема запитів до виконання.',
'Error in query' => 'Помилка в запиті',
'Execute' => 'Виконати',
'Stop on error' => 'Зупинитись при помилці',
'Show only errors' => 'Показувати тільки помилки',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Історія',
'Clear' => 'Очистити',
'Edit all' => 'Редагувати все',
'File upload' => 'Завантажити файл',
'From server' => 'З сервера',
'Webserver file %s' => 'Файл %s на вебсервері',
'Run file' => 'Запустити файл',
'File does not exist.' => 'Файл не існує.',
'File uploads are disabled.' => 'Завантаження файлів заборонене.',
'Unable to upload a file.' => 'Неможливо завантажити файл.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Максимально допустимий розмір файлу %sБ.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Занадто великий об\'єм POST-даних. Зменшіть об\'єм або збільшіть параметр директиви %s конфигурації.',
'Export' => 'Експорт',
'Dump' => 'Дамп',
'Output' => 'Вихідні дані',
'open' => 'відкрити',
'save' => 'зберегти',
'Format' => 'Формат',
'Data' => 'Дані',
'Database' => 'База даних',
'database' => 'база даних',
'Use' => 'Обрати',
'Select database' => 'Обрати базу даних',
'Invalid database.' => 'Погана база даних.',
'Create new database' => 'Створити нову базу даних',
'Database has been dropped.' => 'Базу даних було видалено.',
'Databases have been dropped.' => 'Бази даних були видалені.',
'Database has been created.' => 'Базу даних було створено.',
'Database has been renamed.' => 'Базу даних було переіменовано.',
'Database has been altered.' => 'Базу даних було змінено.',
'Alter database' => 'Змінити базу даних',
'Create database' => 'Створити базу даних',
'Database schema' => 'Схема бази даних',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Постійне посилання',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Рушій',
'Collation' => 'Співставлення',
'Data Length' => 'Об\'єм даних',
'Index Length' => 'Об\'єм індексів',
'Data Free' => 'Вільне місце',
'Rows' => 'Рядків',
'%d in total' => '%d всього',
'Analyze' => 'Аналізувати',
'Optimize' => 'Оптимізувати',
'Check' => 'Перевірити',
'Repair' => 'Виправити',
'Truncate' => 'Очистити',
'Tables have been truncated.' => 'Таблиці було очищено.',
'Move to other database' => 'Перенести до іншої бази даних',
'Move' => 'Перенести',
'Tables have been moved.' => 'Таблиці було перенесено.',
'Copy' => 'копіювати',
'Tables have been copied.' => 'Таблиці було зкопійовано.',
'Routines' => 'Збережені процедури',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Була викликана процедура, %d запис було змінено.', 'Була викликана процедура, %d записи було змінено.', 'Була викликана процедура, %d записів було змінено.'),
'Call' => 'Викликати',
'Parameter name' => 'Назва параметра',
'Create procedure' => 'Створити процедуру',
'Create function' => 'Створити функцію',
'Routine has been dropped.' => 'Процедуру було видалено.',
'Routine has been altered.' => 'Процедуру було змінено.',
'Routine has been created.' => 'Процедуру було створено.',
'Alter function' => 'Змінити функцію',
'Alter procedure' => 'Змінити процедуру',
'Return type' => 'Тип, що повернеться',
'Events' => 'Події',
'Event has been dropped.' => 'Подію було видалено.',
'Event has been altered.' => 'Подію було змінено.',
'Event has been created.' => 'Подію було створено.',
'Alter event' => 'Змінити подію',
'Create event' => 'Створити подію',
'At given time' => 'В даний час',
'Every' => 'Кожного',
'Schedule' => 'Розклад',
'Start' => 'Початок',
'End' => 'Кінець',
'On completion preserve' => 'Після завершення зберегти',
'Tables' => 'Таблиці',
'Tables and views' => 'Таблиці і вигляди',
'Table' => 'Таблиця',
'No tables.' => 'Нема таблиць.',
'Alter table' => 'Змінити таблицю',
'Create table' => 'Створити таблицю',
'Create new table' => 'Створити нову таблицю',
'Table has been dropped.' => 'Таблицю було видалено.',
'Tables have been dropped.' => 'Таблиці були видалені.',
'Tables have been optimized.' => 'Таблиці були оптимізовані.',
'Table has been altered.' => 'Таблица була змінена.',
'Table has been created.' => 'Таблиця була створена.',
'Table name' => 'Назва таблиці',
'Show structure' => 'Показати структуру',
'engine' => 'рушій',
'collation' => 'співставлення',
'Column name' => 'Назва стовпця',
'Type' => 'Тип',
'Length' => 'Довжина',
'Auto Increment' => 'Автоматичне збільшення',
'Options' => 'Опції',
'Comment' => 'Коментарі',
'Default values' => 'Значення за замовчуванням',
'Drop' => 'Видалити',
'Are you sure?' => 'Ви впевнені?',
'Move up' => 'Пересунути вгору',
'Move down' => 'Пересунути вниз',
'Remove' => 'Видалити',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Досягнута максимальна кількість доступних полів. Будь ласка, збільшіть %s і %s.',
'Partition by' => 'Розділити по',
'Partitions' => 'Розділи',
'Partition name' => 'Назва розділу',
'Values' => 'Значення',
'View' => 'Вигляд',
'View has been dropped.' => 'Вигляд було видалено.',
'View has been altered.' => 'Вигляд було змінено.',
'View has been created.' => 'Вигляд було створено.',
'Alter view' => 'Змінити вигляд',
'Create view' => 'Створити вигляд',
'Indexes' => 'Індекси',
'Indexes have been altered.' => 'Індексування було змінено.',
'Alter indexes' => 'Змінити індексування',
'Add next' => 'Додати ще',
'Index Type' => 'Тип індексу',
'Column (length)' => 'Стовпець (довжина)',
'Foreign keys' => 'Зовнішні ключі',
'Foreign key' => 'Зовнішній ключ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Зовнішній ключ було видалено.',
'Foreign key has been altered.' => 'Зовнішній ключ було змінено.',
'Foreign key has been created.' => 'Зовнішній ключ було створено.',
'Target table' => 'Цільова таблиця',
'Change' => 'Змінити',
'Source' => 'Джерело',
'Target' => 'Ціль',
'Add column' => 'Додати стовпець',
'Alter' => 'Змінити',
'Add foreign key' => 'Додати зовнішній ключ',
'ON DELETE' => 'ПРИ ВИДАЛЕННІ',
'ON UPDATE' => 'ПРИ ЗМІНІ',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Стовпці повинні мати той самий тип даних, цільові стовпці повинні бути проіндексовані і дані, на які посилаються повинні існувати.',
'Triggers' => 'Тригери',
'Add trigger' => 'Додати тригер',
'Trigger has been dropped.' => 'Тригер було видалено.',
'Trigger has been altered.' => 'Тригер було змінено.',
'Trigger has been created.' => 'Тригер було створено.',
'Alter trigger' => 'Змінити тригер',
'Create trigger' => 'Створити тригер',
'Time' => 'Час',
'Event' => 'Подія',
'Name' => 'Назва',
'select' => 'вибрати',
'Select' => 'Вибрати',
'Select data' => 'Вибрати дані',
'Functions' => 'Функції',
'Aggregation' => 'Агрегація',
'Search' => 'Пошук',
'anywhere' => 'будь-де',
'Search data in tables' => 'Шукати дані в таблицях',
'Sort' => 'Сортувати',
'descending' => 'по спаданню',
'Limit' => 'Обмеження',
'Text length' => 'Довжина тексту',
'Action' => 'Дія',
'Unable to select the table' => 'Неможливо вибрати таблицю',
'No rows.' => 'Нема рядків.',
'%d row(s)' => array('%d рядок', '%d рядки', '%d рядків'),
'Page' => 'Сторінка',
'last' => 'остання',
'Last page' => 'Остання сторінка',
'whole result' => 'весь результат',
'%d byte(s)' => array('%d байт', '%d байта', '%d байтів'),
'Import' => 'Імпортувати',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d рядок було імпортовано.', '%d рядки було імпортовано.', '%d рядків було імпортовано.'),
// in-place editing in select
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+клікніть на значенні щоб змінити його.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Використовуйте посилання щоб змінити це значення.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Запис%s було вставлено.',
'Item has been deleted.' => 'Запис було видалено.',
'Item has been updated.' => 'Запис було змінено.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Було змінено %d запис.', 'Було змінено %d записи.', 'Було змінено %d записів.'),
'New item' => 'Новий запис',
'original' => 'початковий',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'порожньо',
'edit' => 'редагувати',
'Edit' => 'Редагувати',
'Insert' => 'Вставити',
'Save' => 'Зберегти',
'Save and continue edit' => 'Зберегти і продовжити редагування',
'Save and insert next' => 'Зберегти і вставити знову',
'Clone' => 'Клонувати',
'Delete' => 'Видалити',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Від',
'Subject' => 'Заголовок',
'Attachments' => 'Додатки',
'Send' => 'Надіслати',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Було надіслано %d повідомлення.', 'Було надіслано %d повідомлення.', 'Було надіслано %d повідомлень.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Числа',
'Date and time' => 'Дата і час',
'Strings' => 'Радки',
'Binary' => 'Двійкові',
'Lists' => 'Списки',
'Network' => 'Мережа',
'Geometry' => 'Геометрія',
'Relations' => 'Зв\'язки',
'Editor' => 'Редактор',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'дд.мм.[рррр]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'ГГ:ХХ:СС',
'now' => 'зараз',
'yes' => 'так',
'no' => 'ні',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Файл існує.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Будь ласка, використовуйте одне з розширень %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Змінити схему',
'Create schema' => 'Створити схему',
'Schema has been dropped.' => 'Схему було видалено.',
'Schema has been created.' => 'Схему було створено.',
'Schema has been altered.' => 'Схему було змінено.',
'schema' => 'схема',
'Schema' => 'Схема',
'Invalid schema.' => 'Невірна схема.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Послідовності',
'Create sequence' => 'Створити послідовність',
'Sequence has been dropped.' => 'Послідовність було видалено.',
'Sequence has been created.' => 'Послідовність було створено.',
'Sequence has been altered.' => 'Послідовність було змінено.',
'Alter sequence' => 'Змінити послідовність',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Типи користувачів',
'Create type' => 'Створити тип',
'Type has been dropped.' => 'Тип було видалено.',
'Type has been created.' => 'Тип було створено.',
'Alter type' => 'Змінити тип',
);
Something went wrong with that request. Please try again.