Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

321 lines (291 sloc) 13.201 kB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Rodzaj bazy',
'Server' => 'Serwer',
'Username' => 'Użytkownik',
'Password' => 'Hasło',
'Permanent login' => 'Zapamiętaj sesję',
'Login' => 'Zaloguj się',
'Logout' => 'Wyloguj',
'Logged as: %s' => 'Zalogowany jako: %s',
'Logout successful.' => 'Wylogowano pomyślnie.',
'Invalid credentials.' => 'Nieprawidłowe dane logowania.',
'Language' => 'Język',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Nieprawidłowy token CSRF. Spróbuj wysłać formularz ponownie.',
'No extension' => 'Brak rozszerzenia',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Żadne z rozszerzeń PHP umożliwiających połączenie się z bazą danych (%s) nie jest dostępne.',
'Session support must be enabled.' => 'Wymagana jest obsługa sesji w PHP.',
'Session expired, please login again.' => 'Sesja wygasła, zaloguj się ponownie.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Wersja %s: %s za pomocą %s',
'Refresh' => 'Odśwież',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Uprawnienia użytkowników',
'Create user' => 'Dodaj użytkownika',
'User has been dropped.' => 'Użytkownik został usunięty.',
'User has been altered.' => 'Użytkownik został zmieniony.',
'User has been created.' => 'Użytkownik został dodany.',
'Hashed' => 'Zahashowane',
'Column' => 'Kolumna',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Uprawnienia',
'Revoke' => 'Usuń uprawnienia',
'Process list' => 'Lista procesów',
'%d process(es) have been killed.' => array('Przerwano %d wątek.', 'Przerwano %d wątki.', 'Przerwano %d wątków.'),
'Kill' => 'Przerwij wykonywanie',
'Variables' => 'Zmienne',
'Status' => 'Status',
'SQL command' => 'Zapytanie SQL',
'%d query(s) executed OK.' => array('Pomyślnie wykonano %d zapytanie.', 'Pomyślnie wykonano %d zapytania.', 'Pomyślnie wykonano %d zapytań.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Zapytanie wykonane pomyślnie, zmieniono %d rekord.', 'Zapytanie wykonane pomyślnie, zmieniono %d rekordy.', 'Zapytanie wykonane pomyślnie, zmieniono %d rekordów.'),
'No commands to execute.' => 'Nic do wykonania.',
'Error in query' => 'Błąd w zapytaniu',
'Execute' => 'Wykonaj',
'Stop on error' => 'Zatrzymaj w przypadku błędu',
'Show only errors' => 'Pokaż tylko błędy',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historia',
'Clear' => 'Wyczyść',
'Edit all' => 'Edytuj wszystkie',
'File upload' => 'Wgranie pliku',
'From server' => 'Z serwera',
'Webserver file %s' => 'Plik %s na serwerze',
'Run file' => 'Uruchom z pliku',
'File does not exist.' => 'Plik nie istnieje.',
'File uploads are disabled.' => 'Wgrywanie plików jest wyłączone.',
'Unable to upload a file.' => 'Wgranie pliku było niemożliwe.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksymalna wielkość pliku to %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Przesłano zbyt dużo danych. Zmniejsz objętość danych lub zwiększ zmienną konfiguracyjną %s.',
'Export' => 'Eksport',
'Dump' => 'Eksport',
'Output' => 'Rezultat',
'open' => 'otwórz',
'save' => 'zapisz',
'Format' => 'Format',
'Data' => 'Dane',
'Database' => 'Baza danych',
'database' => 'baza danych',
'Use' => 'Wybierz',
'Select database' => 'Wybierz bazę danych',
'Invalid database.' => 'Nie znaleziono bazy danych.',
'Create new database' => 'Utwórz nową bazę danych',
'Database has been dropped.' => 'Baza danych została usunięta.',
'Databases have been dropped.' => 'Bazy danych zostały usunięte.',
'Database has been created.' => 'Baza danych została utworzona.',
'Database has been renamed.' => 'Nazwa bazy danych została zmieniona.',
'Database has been altered.' => 'Baza danych została zmieniona.',
'Alter database' => 'Zmień bazę danych',
'Create database' => 'Utwórz bazę danych',
'Database schema' => 'Schemat bazy danych',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Trwały link',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Składowanie',
'Collation' => 'Porównywanie znaków',
'Data Length' => 'Rozmiar danych',
'Index Length' => 'Rozmiar indeksów',
'Data Free' => 'Wolne miejsce',
'Rows' => 'Liczba rekordów',
'%d in total' => '%d w sumie',
'Analyze' => 'Analizuj',
'Optimize' => 'Optymalizuj',
'Check' => 'Sprawdź',
'Repair' => 'Napraw',
'Truncate' => 'Opróżnij',
'Tables have been truncated.' => 'Tabele zostały opróżnione.',
'Move to other database' => 'Przenieś do innej bazy danych',
'Move' => 'Przenieś',
'Tables have been moved.' => 'Tabele zostały przeniesione.',
'Copy' => 'Kopiuj',
'Tables have been copied.' => 'Tabele zostały skopiowane.',
'Routines' => 'Procedury i funkcje',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura została uruchomiona, zmieniono %d rekord.', 'Procedura została uruchomiona, zmieniono %d rekordy.', 'Procedura została uruchomiona, zmieniono %d rekordów.'),
'Call' => 'Uruchom',
'Parameter name' => 'Nazwa parametru',
'Create procedure' => 'Utwórz procedurę',
'Create function' => 'Utwórz funkcję',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura została usunięta.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura została zmieniona.',
'Routine has been created.' => 'Procedura została utworzona.',
'Alter function' => 'Zmień funkcję',
'Alter procedure' => 'Zmień procedurę',
'Return type' => 'Zwracany typ',
'Events' => 'Wydarzenia',
'Event has been dropped.' => 'Wydarzenie zostało usunięte.',
'Event has been altered.' => 'Wydarzenie zostało zmienione.',
'Event has been created.' => 'Wydarzenie zostało utworzone.',
'Alter event' => 'Zmień wydarzenie',
'Create event' => 'Utwórz wydarzenie',
'At given time' => 'O danym czasie',
'Every' => 'Wykonuj co',
'Schedule' => 'Harmonogram',
'Start' => 'Początek',
'End' => 'Koniec',
'On completion preserve' => 'Nie kasuj wydarzenia po przeterminowaniu',
'Tables' => 'Tabele',
'Tables and views' => 'Tabele i perspektywy',
'Table' => 'Tabela',
'No tables.' => 'Brak tabel.',
'Alter table' => 'Zmień tabelę',
'Create table' => 'Utwórz tabelę',
'Create new table' => 'Utwórz nową tabelę',
'Table has been dropped.' => 'Tabela została usunięta.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabele zostały usunięte.',
'Tables have been optimized.' => 'Tabele zostały zoptymalizowane.',
'Table has been altered.' => 'Tabela została zmieniona.',
'Table has been created.' => 'Tabela została utworzona.',
'Table name' => 'Nazwa tabeli',
'Show structure' => 'Struktura tabeli',
'engine' => 'składowanie',
'collation' => 'porównywanie znaków',
'Column name' => 'Nazwa kolumny',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Długość',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Opcje',
'Comment' => 'Komentarz',
'Default values' => 'Wartości domyślne',
'Drop' => 'Usuń',
'Are you sure?' => 'Czy jesteś pewien?',
'Move up' => 'Przesuń w górę',
'Move down' => 'Przesuń w dół',
'Remove' => 'Usuń',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
'Partition by' => 'Partycjonowanie',
'Partitions' => 'Partycje',
'Partition name' => 'Nazwa partycji',
'Values' => 'Wartości',
'View' => 'Perspektywa',
'View has been dropped.' => 'Perspektywa została usunięta.',
'View has been altered.' => 'Perspektywa została zmieniona.',
'View has been created.' => 'Perspektywa została utworzona.',
'Alter view' => 'Zmień perspektywę',
'Create view' => 'Utwórz perspektywę',
'Indexes' => 'Indeksy',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksy zostały zmienione.',
'Alter indexes' => 'Zmień indeksy',
'Add next' => 'Dodaj następny',
'Index Type' => 'Typ indeksu',
'Column (length)' => 'Kolumna (długość)',
'Foreign keys' => 'Klucze obce',
'Foreign key' => 'Klucz obcy',
'Foreign key has been dropped.' => 'Klucz obcy został usunięty.',
'Foreign key has been altered.' => 'Klucz obcy został zmieniony.',
'Foreign key has been created.' => 'Klucz obcy został utworzony.',
'Target table' => 'Tabela docelowa',
'Change' => 'Zmień',
'Source' => 'Źródło',
'Target' => 'Cel',
'Add column' => 'Dodaj kolumnę',
'Alter' => 'Zmień',
'Add foreign key' => 'Dodaj klucz obcy',
'ON DELETE' => 'W przypadku usunięcia',
'ON UPDATE' => 'W przypadku zmiany',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Źródłowa i docelowa kolumna muszą być tego samego typu, powinien istnieć indeks na docelowej kolumnie oraz muszą istnieć dane referencyjne.',
'Triggers' => 'Wyzwalacze',
'Add trigger' => 'Dodaj wyzwalacz',
'Trigger has been dropped.' => 'Wyzwalacz został usunięty.',
'Trigger has been altered.' => 'Wyzwalacz został zmieniony.',
'Trigger has been created.' => 'Wyzwalacz został utworzony.',
'Alter trigger' => 'Zmień wyzwalacz',
'Create trigger' => 'Utwórz wyzwalacz',
'Time' => 'Czas',
'Event' => 'Wydarzenie',
'Name' => 'Nazwa',
'select' => 'przeglądaj',
'Select' => 'pokaż',
'Select data' => 'Pokaż dane',
'Functions' => 'Funkcje',
'Aggregation' => 'Agregacje',
'Search' => 'Szukaj',
'anywhere' => 'gdziekolwiek',
'Search data in tables' => 'Wyszukaj we wszystkich tabelach',
'Sort' => 'Sortuj',
'descending' => 'malejąco',
'Limit' => 'Limit',
'Text length' => 'Długość tekstu',
'Action' => 'Czynność',
'Unable to select the table' => 'Nie udało się pobrać danych z tabeli',
'No rows.' => 'Brak rekordów.',
'%d row(s)' => array('%d rekord', '%d rekordy', '%d rekordów'),
'Page' => 'Strona',
'last' => 'ostatni',
'Last page' => 'Ostatnia strona',
'whole result' => 'wybierz wszystkie',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtów'),
'Import' => 'Import',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został zaimportowany.', '%d rekordy zostały zaimportowane.', '%d rekordów zostało zaimportowanych.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Kliknij podwójnie wartość, aby ją edytować.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Użyj linku edycji aby zmienić tę wartość.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Rekord%s został dodany.',
'Item has been deleted.' => 'Rekord został usunięty.',
'Item has been updated.' => 'Rekord został zaktualizowany.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Zmieniono %d rekord.', 'Zmieniono %d rekordy.', 'Zmieniono %d rekordów.'),
'New item' => 'Nowy rekord',
'original' => 'bez zmian',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'puste',
'edit' => 'edytuj',
'Edit' => 'Edytuj',
'Insert' => 'Dodaj',
'Save' => 'Zapisz zmiany',
'Save and continue edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
'Save and insert next' => 'Zapisz i dodaj następny',
'Clone' => 'Duplikuj',
'Delete' => 'Usuń',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Nadawca',
'Subject' => 'Temat',
'Attachments' => 'Załączniki',
'Send' => 'Wyślij',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Wysłano %d e-mail.', 'Wysłano %d e-maile.', 'Wysłano %d e-maili.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Numeryczne',
'Date and time' => 'Data i czas',
'Strings' => 'Tekstowe',
'Binary' => 'Binarne',
'Lists' => 'Listy',
'Network' => 'Sieć',
'Geometry' => 'Geometria',
'Relations' => 'Relacje',
'Editor' => 'Edytor',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'teraz',
'yes' => 'tak',
'no' => 'nie',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Plik już istnieje.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Proszę użyć jednego z rozszerzeń: %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Zmień schemat',
'Create schema' => 'Utwórz schemat',
'Schema has been dropped.' => 'Schemat został usunięty.',
'Schema has been created.' => 'Schemat został utworzony.',
'Schema has been altered.' => 'Schemat został zmieniony.',
'schema' => 'schemat',
'Schema' => 'Schemat',
'Invalid schema.' => 'Nieprawidłowy schemat.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekwencje',
'Create sequence' => 'Utwórz sekwencję',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekwencja została usunięta.',
'Sequence has been created.' => 'Sekwencja została utworzona.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekwencja została zmieniona.',
'Alter sequence' => 'Zmień sekwencję',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Typy użytkownika',
'Create type' => 'Utwórz typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ został usunięty.',
'Type has been created.' => 'Typ został utworzony.',
'Alter type' => 'Zmień typ',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.