Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

312 lines (283 sloc) 12.048 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistem',
'Server' => 'Sunucu',
'Username' => 'Kullanıcı',
'Password' => 'Parola',
'Permanent login' => 'Kalıcı giriş',
'Login' => 'Giriş',
'Logout' => 'Çıkış',
'Logged as: %s' => '%s olarak giriş yapıldı.',
'Logout successful.' => 'Başarıyla çıkıldı.',
'Invalid credentials.' => 'Geçersiz kimlik.',
'Language' => 'Dil',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Geçersiz Cross-site request forgery (CSRF) jetonu. Forumu tekrar yolla.',
'No extension' => 'Uzantı yok',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Desteklenen PHP uzantılarından (%s) hiçbiri mevcut değil.',
'Session support must be enabled.' => 'Oturum desteği etkin olmalıdır.',
'Session expired, please login again.' => 'Oturum süresi doldu, lütfen tekrar giriş yapın.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s sürüm: %s PHP uzantısı ile %s',
'Refresh' => 'Tazele',
// text direction
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'İzinler',
'Create user' => 'Kullanıcı yarat',
'User has been dropped.' => 'Kullanıcı düşürüldü.',
'User has been altered.' => 'Kullanıcı değiştirildi.',
'User has been created.' => 'Kullanıcı yaratıldı.',
'Hashed' => 'Harmanlandı.',
'Column' => 'Kolon',
'Routine' => 'Yordam',
'Grant' => 'İmtiyaz',
'Revoke' => 'Geri al',
'Process list' => 'İşlem listesi',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d süreç öldürüldü.', '%d adet süreç öldürüldü.'),
'Kill' => 'Öldür',
'Variables' => 'Değişkenler',
'Status' => 'Durum',
'SQL command' => 'SQL komutu',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d sorgunun işletilmesi tamamlandı.', '%d kadar sorgunun işletilmesi tamamlandı.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Sorgu işletilmesi tamamlandı. %d sıra(row) etkilendi.', 'Sorgu işletilmesi tamamlandı. Bundan %d kadar sıra etkilendi.'),
'No commands to execute.' => 'İşletilmek için komut yok.',
'Error in query' => 'Sorguda hata',
'Execute' => 'İşlet',
'Stop on error' => 'Dur hata',
'Show only errors' => 'Sadece hataları göster.',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Tarih',
'Clear' => 'Boşluk',
'File upload' => 'Dosya gönder',
'From server' => 'Sunucudan',
'Webserver file %s' => '%s web sunucusu dosyası',
'Run file' => 'Dosya çalıştır',
'File does not exist.' => 'Dosya mevcut değil.',
'File uploads are disabled.' => 'Dosya gönderimi etkin değil.',
'Unable to upload a file.' => 'Dosya gönderilemiyor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Bir dosya için izin verilen dosya sınırı %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Çok büyük POST verisi, veriyi azaltın ya da ayar yönergesini uygun olarak yapılandırın.',
'Export' => 'İhraç',
'Dump' => 'Döküm',
'Output' => 'Çıktı',
'open' => '',
'save' => 'kaydet',
'Format' => 'Biçim',
'Data' => 'Veri',
'Database' => 'Veritabanı',
'database' => 'veritabanı',
'Use' => 'Kullan',
'Select database' => 'Veritabanı seç',
'Invalid database.' => 'Geçersiz veritabanı.',
'Create new database' => 'Yeni veritabanı yarat',
'Database has been dropped.' => 'Veritabanı düşürüldü.',
'Databases have been dropped.' => 'Veritabanları düşüüldü.',
'Database has been created.' => 'Veritabanı yaratıldı.',
'Database has been renamed.' => 'Veritabanının ismi değiştirildi.',
'Database has been altered.' => 'Veritabanı değiştirildi.',
'Alter database' => 'Veritabanı değiştir',
'Create database' => 'Veritabanı yarat',
'Database schema' => 'Veritabanı şeması',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Motor',
'Collation' => 'Karşılaştırma',
'Data Length' => 'Veri uzunluğu',
'Index Length' => 'Dizin uzunluğu',
'Data Free' => 'Serbest veri',
'Rows' => 'Sıralar (Rows)',
'%d in total' => '%d toplamda',
'Analyze' => 'Çözümleme',
'Optimize' => 'En uygun hale getirme',
'Check' => 'Denetleme',
'Repair' => 'Tamir',
'Truncate' => 'Buda',
'Tables have been truncated.' => 'Tablolar budandı.',
'Move to other database' => 'Diğer veritabanına taşı',
'Move' => 'Taşı',
'Tables have been moved.' => 'Tablolar taşındı.',
'Copy' => 'Kopyala',
'Tables have been copied.' => 'Tablolar kopyalandı.',
'Routines' => 'Yordamlar',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Yordam çağrıldı, %d sıra(row) etkilendi.', 'Yordam çağrıldı, %d sıralar(rows) etkilendi.'),
'Call' => 'Çağrı',
'Parameter name' => 'Parametre adı',
'Create procedure' => 'Yöntem yarat',
'Create function' => 'Fonksiyon yarat',
'Routine has been dropped.' => 'Yordam düşürüldü.',
'Routine has been altered.' => 'Yordam değiştirildi.',
'Routine has been created.' => 'Yordam yaratıldı.',
'Alter function' => 'Değiştirme fonksyionu',
'Alter procedure' => 'Değiştirme yöntemi',
'Return type' => 'Geri dönüş türü',
'Events' => 'Olaylar',
'Event has been dropped.' => 'Olay düşüdüldü.',
'Event has been altered.' => 'Olay değiştirildi.',
'Event has been created.' => 'Olay yaratıldı.',
'Alter event' => 'Değiştirme olayı',
'Create event' => 'Yaratma olayı',
'At given time' => 'Bir anda',
'Every' => 'Herzaman',
'Schedule' => 'Takvimli',
'Start' => 'Başla',
'End' => 'Son',
'On completion preserve' => 'Tamamlama koruması AÇIK',
'Tables' => 'Tablolar',
'Tables and views' => 'Tablolar ve görünümler',
'Table' => 'Tablo',
'No tables.' => 'Tablo yok.',
'Alter table' => 'Tablo değiştir',
'Create table' => 'Tablo yarat',
'Create new table' => 'Yeni tablo yarat',
'Table has been dropped.' => 'Tablo düşürüldü.',
'Tables have been dropped.' => 'Tablolar düşürüldü.',
'Table has been altered.' => 'Tablo değiştirildi.',
'Table has been created.' => 'Tablo yaratıldı.',
'Table name' => 'Tablo adı',
'Show structure' => 'Yapıyı göster',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'karşılaştırma',
'Column name' => 'Kolon adı',
'Type' => 'Tür',
'Length' => 'Uzunluk',
'Auto Increment' => 'Otomatik yükselt',
'Options' => 'Seçenekler',
'Comment' => 'Yorum',
'Default values' => 'Varsayılan değerler',
'Drop' => 'Düşür',
'Are you sure?' => 'Emin misin?',
'Move up' => 'Yukarı taşı',
'Move down' => 'AŞağı taş',
'Remove' => 'Kaldır',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'kabul edilebilir alan sayısı aşıldı. Lütfen %s ve %s düşürün.',
'Partition by' => 'Bölümü tarafından',
'Partitions' => 'Bölümler',
'Partition name' => 'BÖlüm adı',
'Values' => 'Değerler',
'View' => 'Görünüm',
'View has been dropped.' => 'Görünüm düşürüldü.',
'View has been altered.' => 'Görünüm değiştirildi.',
'View has been created.' => 'Görünüm yaratıldı.',
'Alter view' => 'Değişim görünüm',
'Create view' => 'Görünüm yarat',
'Indexes' => 'Dizinler',
'Indexes have been altered.' => 'Dizinler değiştirilidi.',
'Alter indexes' => 'Dizinleri değiştir',
'Add next' => 'Sonraya ekle',
'Index Type' => 'Dizin Türü',
'Column (length)' => 'Kolon (uzunluğu)',
'Foreign keys' => 'Dış anahtarlar',
'Foreign key' => 'Dış anahtar',
'Foreign key has been dropped.' => 'Dış anahtar düşürüldü.',
'Foreign key has been altered.' => 'Dış anahtar değiştir.',
'Foreign key has been created.' => 'Dış anahtar yarat.',
'Target table' => 'Hedef tablo',
'Change' => 'Değiş',
'Source' => 'Kaynak',
'Target' => 'Hedef',
'Add column' => 'Kolon eklde',
'Alter' => 'Değiştir',
'Add foreign key' => 'Dış anahtar ekle',
'ON DELETE' => 'Silinmek üzere',
'ON UPDATE' => 'Yükseltilmek üzere',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Kaynak ve hedef kolonlar aynı veri türü olmak zorunda, hedef kolonda bir dizin ve başvurulan veri bulunmalı.',
'Triggers' => 'Tetikler',
'Add trigger' => 'Tetik ekle',
'Trigger has been dropped.' => 'Tetik düşürüldü.',
'Trigger has been altered.' => 'Tetik değiştirildi.',
'Trigger has been created.' => 'Tetik yaratıldı.',
'Alter trigger' => 'Tetik değiştir.',
'Create trigger' => 'Tetik yarat',
'Time' => 'Zaman',
'Event' => 'Olay',
'Name' => 'Ad',
'select' => 'seç',
'Select' => 'Seç',
'Select data' => 'Veri seç',
'Functions' => 'Fonksiyonlar',
'Aggregation' => 'Kümeleme',
'Search' => 'Arama',
'anywhere' => 'herhangi bir yer',
'Search data in tables' => 'Tablolarda veri ara.',
'Sort' => 'Sırala',
'descending' => 'azalan',
'Limit' => 'sınır',
'Text length' => 'Yazı uzunluğu',
'Action' => 'Eylem',
'Unable to select the table' => 'Tablo seçilemedi',
'No rows.' => 'Sıra yok.',
'%d row(s)' => array('%d sıra)', '%d kadar sıra'),
'Page' => 'Sayfa',
'last' => 'son',
'Last page' => 'Son sayfa',
'whole result' => 'tüm sonuç',
'%d byte(s)' => array('%d bayt', '%d kadar bayt'),
'Import' => 'İthal',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d sıra ithal edildi.', '%d kadar sıra ithal edildi.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Değerin üzerine çift tıklayın ve değiştirin.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Değeri değiştirmek için düzenleme bağlantısını kullanın.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Öğeler eklendi.',
'Item has been deleted.' => 'Öğe silindi.',
'Item has been updated.' => 'Öğe güncellendi.',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d öğe etkilendi.', '%d kadar öğe etkilendi.'),
'New item' => 'Yeni öğe',
'original' => 'orijinal',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'boş',
'edit' => 'düzen',
'Edit' => 'Düzen',
'Insert' => 'Ekle',
'Save' => 'Kaydet',
'Save and continue edit' => 'Kaydet ve düzenlemeye devam et',
'Save and insert next' => 'Kaydet ve sonrakin ekle',
'Clone' => 'Klonla',
'Delete' => 'Sil',
'E-mail' => 'E-posta',
'From' => 'Gönderen',
'Subject' => 'Konu',
'Attachments' => 'Ekler',
'Send' => 'Gönder',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-posta dönderildi.', '%d kadar e-posta gönderildi.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Sayılar',
'Date and time' => 'Tarih ve zaman',
'Strings' => 'Sözcükler',
'Binary' => 'İkili',
'Lists' => 'Listeler',
'Network' => '',
'Geometry' => 'Geometri',
'Relations' => 'İlişkiler',
'Editor' => 'Düzenleyici',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'now' => 'şimdi',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Dosya mevcut.',
'Please use one of the extensions %s.' => '%s uzantılarından birini kullanın.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Değişim şeması',
'Create schema' => 'Yaratım şeması',
'Schema has been dropped.' => 'Şema düşürüldü.',
'Schema has been created.' => 'Şema yaratıldı.',
'Schema has been altered.' => 'Şema değiştirildi.',
'schema' => 'şema',
'Schema' => 'Şema',
'Invalid schema.' => 'Geçersiz şema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Diziler',
'Create sequence' => 'Dizi yarat',
'Sequence has been dropped.' => 'Dizi düşürüldü.',
'Sequence has been created.' => 'Dizi yaratıldı.',
'Sequence has been altered.' => 'Dizi değiştirildi.',
'Alter sequence' => 'Dizi değiştir',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Kullanıcı türleri',
'Create type' => 'Tür yarat',
'Type has been dropped.' => 'Tür düşürüldü.',
'Type has been created.' => 'Tür yaratıldı.',
'Alter type' => 'Tür değiştir',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.