Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

274 lines (273 sloc) 11.198 kB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Inloggen',
'Logout successful.' => 'Uitloggen geslaagd.',
'Invalid credentials.' => 'Ongeldige logingegevens.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Gebruikersnaam',
'Password' => 'Wachtwoord',
'Select database' => 'Database selecteren',
'Invalid database.' => 'Ongeldige database.',
'Create new database' => 'Nieuwe database',
'Table has been dropped.' => 'Tabel verwijderd.',
'Table has been altered.' => 'Tabel aangepast.',
'Table has been created.' => 'Tabel aangemaakt.',
'Alter table' => 'Tabel aanpassen',
'Create table' => 'Tabel aanmaken',
'Table name' => 'Tabelnaam',
'engine' => 'engine',
'collation' => 'collation',
'Column name' => 'Kolomnaam',
'Type' => 'Type',
'Length' => 'Lengte',
'Auto Increment' => 'Auto nummering',
'Options' => 'Opties',
'Save' => 'Opslaan',
'Drop' => 'Verwijderen',
'Databases have been dropped.' => 'Databases verwijderd.',
'Database has been dropped.' => 'Database verwijderd.',
'Database has been created.' => 'Database aangemaakt.',
'Database has been renamed.' => 'Database hernoemd.',
'Database has been altered.' => 'Database aangepast.',
'Alter database' => 'Database aanpassen',
'Create database' => 'Database aanmaken',
'SQL command' => 'SQL opdracht',
'Dump' => 'Exporteer',
'Logout' => 'Uitloggen',
'database' => 'database',
'Use' => 'Gebruik',
'No tables.' => 'Geen tabellen.',
'select' => 'kies',
'Create new table' => 'Nieuwe tabel',
'Item has been deleted.' => 'Item verwijderd.',
'Item has been updated.' => 'Item aangepast.',
'Item%s has been inserted.' => 'Item%s toegevoegd.',
'Edit' => 'Bewerk',
'Insert' => 'Toevoegen',
'Save and insert next' => 'Opslaan, daarna toevoegen',
'Delete' => 'Verwijderen',
'Database' => 'Database',
'Routines' => 'Procedures',
'Indexes have been altered.' => 'Index aangepast.',
'Indexes' => 'Indexen',
'Alter indexes' => 'Indexen aanpassen',
'Add next' => 'Volgende toevoegen',
'Language' => 'Taal',
'Select' => 'Kies',
'New item' => 'Nieuw item',
'Search' => 'Zoeken',
'Sort' => 'Sorteren',
'descending' => 'Aflopend',
'Limit' => 'Beperk',
'No rows.' => 'Geen rijen.',
'Action' => 'Acties',
'edit' => 'bewerk',
'Page' => 'Pagina',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Query uitgevoerd, %d rij geraakt.', 'Query uitgevoerd, %d rijen geraakt.'),
'Error in query' => 'Fout in query',
'Execute' => 'Uitvoeren',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Foreign keys',
'Triggers' => 'Triggers',
'View' => 'View',
'Unable to select the table' => 'Onmogelijk tabel te selecteren',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Ongeldig CSRF token. Verstuur het formulier opnieuw.',
'Comment' => 'Commentaar',
'Default values' => 'Standaard waarden',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'No commands to execute.' => 'Geen opdrachten uit te voeren.',
'Unable to upload a file.' => 'Onmogelijk bestand te uploaden.',
'File upload' => 'Bestand uploaden',
'File uploads are disabled.' => 'Bestanden uploaden is uitgeschakeld.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedure uitgevoerd, %d rij geraakt.', 'Procedure uitgevoerd, %d rijen geraakt.'),
'Call' => 'Uitvoeren',
'No extension' => 'Geen extensie',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Geen geldige PHP extensies beschikbaar (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sessies moeten geactiveerd zijn.',
'Session expired, please login again.' => 'Uw sessie is verlopen. Gelieve opnieuw in te loggen.',
'Text length' => 'Tekst lengte',
'Foreign key has been dropped.' => 'Foreign key verwijderd.',
'Foreign key has been altered.' => 'Foreign key aangepast.',
'Foreign key has been created.' => 'Foreign key aangemaakt.',
'Foreign key' => 'Foreign key',
'Target table' => 'Doeltabel',
'Change' => 'Veranderen',
'Source' => 'Bron',
'Target' => 'Doel',
'Add column' => 'Kolom toevoegen',
'Alter' => 'Aanpassen',
'Add foreign key' => 'Foreign key aanmaken',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Index type',
'Column (length)' => 'Kolom (lengte)',
'View has been dropped.' => 'View verwijderd.',
'View has been altered.' => 'View aangepast.',
'View has been created.' => 'View aangemaakt.',
'Alter view' => 'View aanpassen',
'Create view' => 'View aanmaken',
'Name' => 'Naam',
'Process list' => 'Proceslijst',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d proces gestopt.', '%d processen gestopt.'),
'Kill' => 'Stoppen',
'Parameter name' => 'Parameternaam',
'Database schema' => 'Database schema',
'Create procedure' => 'Procedure aanmaken',
'Create function' => 'Functie aanmaken',
'Routine has been dropped.' => 'Procedure verwijderd.',
'Routine has been altered.' => 'Procedure aangepast.',
'Routine has been created.' => 'Procedure aangemaakt.',
'Alter function' => 'Functie aanpassen',
'Alter procedure' => 'Procedure aanpassen',
'Return type' => 'Return type',
'Add trigger' => 'Trigger aanmaken',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger verwijderd.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger aangepast.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger aangemaakt.',
'Alter trigger' => 'Trigger aanpassen',
'Create trigger' => 'Trigger aanmaken',
'Time' => 'Time',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versie: %s met PHP extensie %s',
'%d row(s)' => array('%d rij', '%d rijen'),
'Remove' => 'Verwijderen',
'Are you sure?' => 'Weet u het zeker?',
'Privileges' => 'Rechten',
'Create user' => 'Gebruiker aanmaken',
'User has been dropped.' => 'Gebruiker verwijderd.',
'User has been altered.' => 'Gebruiker aangepast.',
'User has been created.' => 'Gebruiker aangemaakt.',
'Hashed' => 'Gehashed',
'Column' => 'Kolom',
'Routine' => 'Routine',
'Grant' => 'Toekennen',
'Revoke' => 'Intrekken',
'Logged as: %s' => 'Aangemeld als: %s',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'POST-data is te groot. Verklein de hoeveelheid data of verhoog de %s configuratie.',
'Move up' => 'Omhoog',
'Move down' => 'Omlaag',
'Export' => 'Exporteren',
'Tables' => 'Tabellen',
'Data' => 'Data',
'Output' => 'Uitvoer',
'open' => 'openen',
'save' => 'opslaan',
'Format' => 'Formaat',
'Functions' => 'Functies',
'Aggregation' => 'Totalen',
'Event has been dropped.' => 'Event werd verwijderd.',
'Event has been altered.' => 'Event werd aangepast.',
'Event has been created.' => 'Event werd aangemaakt.',
'Alter event' => 'Event aanpassen',
'Create event' => 'Event aanmaken',
'Start' => 'Start',
'End' => 'Stop',
'Every' => 'Iedere',
'Status' => 'Status',
'On completion preserve' => 'Bewaren na voltooiing',
'Events' => 'Events',
'Schedule' => 'Schedule',
'At given time' => 'Op aangegeven tijd',
'Save and continue edit' => 'Opslaan en verder bewerken',
'original' => 'origineel',
'Tables have been truncated.' => 'Tabellen werden geleegd.',
'Tables have been moved.' => 'Tabellen werden verplaatst.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabellen werden verwijderd.',
'Tables and views' => 'Tabellen en views',
'Engine' => 'Engine',
'Collation' => 'Collatie',
'Data Length' => 'Data lengte',
'Index Length' => 'Index lengte',
'Data Free' => 'Data Vrij',
'Rows' => 'Rijen',
',' => '.',
'Analyze' => 'Analyseer',
'Optimize' => 'Optimaliseer',
'Check' => 'Controleer',
'Repair' => 'Herstel',
'Truncate' => 'Legen',
'Move to other database' => 'Verplaats naar andere database',
'Move' => 'Verplaats',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d item aangepast.', '%d items aangepast.'),
'whole result' => 'volledig resultaat',
'Clone' => 'Dupliceer',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Maximum aantal velden bereikt. Verhoog %s en %s.',
'Partition by' => 'Partitioneren op',
'Partitions' => 'Partities',
'Partition name' => 'Partitie naam',
'Values' => 'Waarden',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rij werd geïmporteerd.', '%d rijen werden geïmporteerd.'),
'anywhere' => 'overal',
'Import' => 'Importeren',
'Stop on error' => 'Stoppen bij fout',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5-$3-$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd-mm-[jjjj]',
'History' => 'Geschiedenis',
'Variables' => 'Variabelen',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Bron- en doelkolommen moeten van hetzelfde data type zijn, er moet een index bestaan op de gekozen kolommen en er moet gerelateerde data bestaan.',
'Relations' => 'Relaties',
'Run file' => 'Bestand uitvoeren',
'Clear' => 'Wissen',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximum toegelaten bestandsgrootte is %sB.',
'Numbers' => 'Getallen',
'Date and time' => 'Datum en tijd',
'Strings' => 'Tekst',
'Binary' => 'Binaire gegevens',
'Lists' => 'Lijsten',
'Editor' => 'Editor',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Van',
'Subject' => 'Onderwerp',
'Send' => 'Verzenden',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-mail verzonden.', '%d e-mails verzonden.'),
'Webserver file %s' => 'Webserver bestand %s',
'File does not exist.' => 'Bestand niet gevonden.',
'%d in total' => '%d in totaal',
'Permanent login' => 'Blijf aangemeld',
'Search data in tables' => 'Zoeken in database',
'schema' => 'schema',
'Schema' => 'Schema',
'Alter schema' => 'Schema wijzigen',
'Create schema' => 'Schema maken',
'Schema has been dropped.' => 'Schema verwijderd.',
'Schema has been created.' => 'Schema aangemaakt.',
'Schema has been altered.' => 'Schema gewijzigd.',
'Sequences' => 'Sequences',
'Create sequence' => 'Sequence maken',
'Alter sequence' => 'Sequence wijzigen',
'Sequence has been dropped.' => 'Sequence verwijderd.',
'Sequence has been created.' => 'Sequence aangemaakt.',
'Sequence has been altered.' => 'Sequence gewijzigd.',
'User types' => 'Gebruikersgedefiniëerde types',
'Create type' => 'Type maken',
'Alter type' => 'Type wijzigen',
'Type has been dropped.' => 'Type verwijderd.',
'Type has been created.' => 'Type aangemaakt.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Dubbelklik op een waarde om deze te bewerken.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Gebruik de link "bewerk" om deze waarde te wijzigen.',
'last' => 'laatste',
'From server' => 'Van server',
'System' => 'Databasesysteem',
'Select data' => 'Gegevens selecteren',
'Show structure' => 'Toon structuur',
'empty' => 'leeg',
'Network' => 'Netwerk',
'Geometry' => 'Geometrie',
'File exists.' => 'Bestand bestaat reeds.',
'Attachments' => 'Bijlagen',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d query succesvol uitgevoerd.', '%d querys succesvol uitgevoerd'),
'Show only errors' => 'Enkel fouten tonen',
'Last page' => 'Laatste pagina',
'Refresh' => 'Vernieuwen',
'Invalid schema.' => 'Ongeldig schema.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Gebruik 1 van volgende extensies: %s.',
'now' => 'nu',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'De tabellen zijn gekopieerd.',
'Copy' => 'Kopieren',
'Permanent link' => 'Permanente link',
'Edit all' => 'Alles bewerken',
'Resend POST data?' => 'POST data opnieuw verzenden',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.