Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

274 lines (273 sloc) 12.048 kb
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Intră',
'Logout successful.' => 'Ați eșit cu succes.',
'Invalid credentials.' => 'Numele de utilizator sau parola este greșită.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Nume de utilizator',
'Password' => 'Parola',
'Select database' => 'Alege baza de date',
'Invalid database.' => 'Bază de deate invalidă.',
'Create new database' => 'Crează o bază de date nouă',
'Table has been dropped.' => 'Tabelul a fost șters.',
'Table has been altered.' => 'Tabelul a fost modificat.',
'Table has been created.' => 'Tabelul a fost creat.',
'Alter table' => 'Modifică tabelul',
'Create table' => 'Crează tabel',
'Table name' => 'Denumirea tabelului',
'engine' => 'tip',
'collation' => 'colaționarea',
'Column name' => 'Denumirea coloanei',
'Type' => 'Tip',
'Length' => 'Lungime',
'Auto Increment' => 'Creșterea automată',
'Options' => 'Acțiune',
'Save' => 'Salvează',
'Drop' => 'Șterge',
'Database has been dropped.' => 'Baza de date a fost ștearsă.',
'Database has been created.' => 'Baza de date a fost creată.',
'Database has been renamed.' => 'Baza de date a fost redenumită.',
'Database has been altered.' => 'Baza de date a fost modificată.',
'Alter database' => 'Modifică baza de date',
'Create database' => 'Crează baza de date',
'SQL command' => 'SQL query',
'Dump' => 'Dump',
'Logout' => 'Eșire',
'database' => 'baza de date',
'Use' => 'Alege',
'No tables.' => 'În baza de date nu sunt tabele.',
'select' => 'selectează',
'Create new table' => 'Crează tabel nou',
'Item has been deleted.' => 'Înregistrare a fost ștearsă.',
'Item has been updated.' => 'Înregistrare a fost înnoită.',
'Item%s has been inserted.' => 'Înregistrarea%s a fost inserată.',
'Edit' => 'Editează',
'Insert' => 'Inserează',
'Save and insert next' => 'Salvează și mai inserează',
'Delete' => 'Șterge',
'Database' => 'Baza de date',
'Routines' => 'Proceduri și funcții salvate',
'Indexes have been altered.' => 'Indexele au fost modificate.',
'Indexes' => 'Indexe',
'Alter indexes' => 'Modifică indexe',
'Add next' => 'Adaugă încă',
'Language' => 'Limba',
'Select' => 'Selectează',
'New item' => 'Înscriere nouă',
'Search' => 'Căutare',
'Sort' => 'Sortare',
'descending' => 'descrescător',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Nu sunt înscrieri.',
'Action' => 'Acțiune',
'edit' => 'editare',
'Page' => 'Pagina',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Query executat, %d înscriere modificată.', 'Query executat, %d înscrieri modificate.'),
'Error in query' => 'Eroare în query',
'Execute' => 'Execută',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Cheiuri externe',
'Triggers' => 'Triggere',
'View' => 'Reprezentare',
'Unable to select the table' => 'Nu am putut selecta date din tabel',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'CSRF token imposibil. Retrimite forma.',
'Comment' => 'Comentariu',
'Default values' => 'Valoarea inițială',
'%d byte(s)' => array('%d octet', '%d octeți'),
'No commands to execute.' => 'Nu sunt comenzi de executat.',
'Unable to upload a file.' => 'Nu am putut încărca fișierul pe server.',
'File upload' => 'Încarcă fișierul',
'File uploads are disabled.' => 'Încărcarea fișierelor este interzisă.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('A fost executată procedură, %d înscriere a fost modificată.', 'A fost executată procedură, %d înscrieri au fost modificate.'),
'Call' => 'Apelează',
'No extension' => 'Nu este extensie',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nu este aviabilă nici o extensie suportată (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sesiunile trebuie să fie pornite.',
'Session expired, please login again.' => 'Timpul sesiunii a expirat, rog să te loghezi din nou.',
'Text length' => 'Lungimea textului',
'Foreign key has been dropped.' => 'Chei extern a fost șters.',
'Foreign key has been altered.' => 'Chei extern a fost modificat.',
'Foreign key has been created.' => 'Chei extern a fost creat.',
'Foreign key' => 'Chei extern',
'Target table' => 'Tabela scop',
'Change' => 'Modifică',
'Source' => 'Sursă',
'Target' => 'Scop',
'Add column' => 'Adaugă coloană',
'Alter' => 'Modifică',
'Add foreign key' => 'Adaugă chei extern',
'ON DELETE' => 'La ștergere',
'ON UPDATE' => 'La modificare',
'Index Type' => 'Tipul indexului',
'Column (length)' => 'Coloană (lungimea)',
'View has been dropped.' => 'Reprezentarea a fost ștearsă.',
'View has been altered.' => 'Reprezentarea a fost modificată.',
'View has been created.' => 'Reprezentarea a fost creată.',
'Alter view' => 'Modifică reprezentare',
'Create view' => 'Crează reprezentare',
'Name' => 'Titlu',
'Process list' => 'Lista proceselor',
'%d process(es) have been killed.' => array('A fost finisat %d proces.', 'Au fost finisate %d procese.'),
'Kill' => 'Termină',
'Parameter name' => 'Numele parametrului',
'Database schema' => 'Schema bazei de date',
'Create procedure' => 'Crează procedură',
'Create function' => 'Crează funcție',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura a fost ștearsă.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura a fost modificată.',
'Routine has been created.' => 'Procedura a fost creată.',
'Alter function' => 'Modifică funcția',
'Alter procedure' => 'Modifică procedura',
'Return type' => 'Tipul returnării',
'Add trigger' => 'Adaugă trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Triggerul a fost șters.',
'Trigger has been altered.' => 'Triggerul a fost modificat.',
'Trigger has been created.' => 'Triggerul a fost creat.',
'Alter trigger' => 'Modifică trigger',
'Create trigger' => 'Crează trigger',
'Time' => 'Timp',
'Event' => 'Eveniment',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versiunea %s: %s cu extensia PHP %s',
'%d row(s)' => array('%d înscriere', '%d înscrieri'),
'Remove' => 'Șterge',
'Are you sure?' => 'Ești precis?',
'Privileges' => 'Privelegii',
'Create user' => 'Crează utilizator',
'User has been dropped.' => 'Utilizatorul a fost șters.',
'User has been altered.' => 'Utilizatorul a fost modificat.',
'User has been created.' => 'Utilizatorul a fost creat.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Coloană',
'Routine' => 'Procedură',
'Grant' => 'Permite',
'Revoke' => 'Interzice',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Mesajul POST este prea mare. Trimiteți mai puține date sau măriți parametrul configurației directivei %s.',
'Logged as: %s' => 'Ați intrat ca: %s',
'Move up' => 'Mișcă în sus',
'Move down' => 'Mișcă în jos',
'Functions' => 'Funcții',
'Aggregation' => 'Agregare',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Date de eșire',
'open' => 'deschide',
'save' => 'salvează',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Tabele',
'Data' => 'Date',
'Event has been dropped.' => 'Evenimentul a fost șters.',
'Event has been altered.' => 'Evenimentul a fost modificat.',
'Event has been created.' => 'Evenimentul a fost adăugat.',
'Alter event' => 'Modifică eveniment',
'Create event' => 'Creează evenimet',
'At given time' => 'În timpul curent',
'Every' => 'Fiecare',
'Events' => 'Evenimente',
'Schedule' => 'Program',
'Start' => 'Început',
'End' => 'Svârșit',
'Status' => 'Stare',
'On completion preserve' => 'Salvează după finisare',
'Tables and views' => 'Tabele și reprezentări',
'Data Length' => 'Cantitatea de date',
'Index Length' => 'Cantitatea de indexe',
'Data Free' => 'Spațiu liber',
'Collation' => 'Colaționare',
'Analyze' => 'Analizează',
'Optimize' => 'Optimizează',
'Check' => 'Controlează',
'Repair' => 'Repară',
'Truncate' => 'Curăță',
'Tables have been truncated.' => 'Tabelele au fost curățate.',
'Rows' => 'Înscrieri',
',' => ',',
'Tables have been moved.' => 'Tabelele au fost mutate.',
'Move to other database' => 'Mută în altă bază de date',
'Move' => 'Mută',
'Engine' => 'Tip',
'Save and continue edit' => 'Salvează și continuă editarea',
'original' => 'original',
'%d item(s) have been affected.' => array('A fost modificată %d înscriere.', 'Au fost modificate %d înscrieri.'),
'whole result' => 'tot rezultatul',
'Tables have been dropped.' => 'Tabelele au fost șterse.',
'Clone' => 'Clonează',
'Partition by' => 'Împarte',
'Partitions' => 'Secțiuni',
'Partition name' => 'Denumirea secțiunii',
'Values' => 'Parametru',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rînd importat.', '%d rînduri importate.'),
'Import' => 'Importă',
'Stop on error' => 'Opreștete la eroare',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Numărul maxim de înscrieri disponibile a fost atins. Majorați %s și %s.',
'anywhere' => 'oriunde',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.[yyyy]',
'History' => 'Istoria',
'Variables' => 'Variabile',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Coloanele ar trebui să aibă aceleaşi tipuri de date, trebuie să existe date de referinţă și un index pe coloanela-ţintă.',
'Relations' => 'Relații',
'Run file' => 'Execută fișier',
'Clear' => 'Curățp',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Fișierul maxim admis - %sO.',
'Numbers' => 'Număr',
'Date and time' => 'Data și timpul',
'Strings' => 'Șire de caractere',
'Binary' => 'Tip binar',
'Lists' => 'Liste',
'Editor' => 'Editor',
'E-mail' => 'Poșta electronică',
'From' => 'De la',
'Subject' => 'Pentru',
'Send' => 'Trimite',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('A fost trimisă %d scrisoare.', 'Au fost trimise %d scrisori.'),
'Webserver file %s' => 'Fișierul %s pe server',
'File does not exist.' => 'Așa fișier nu există.',
'%d in total' => 'În total %d',
'Permanent login' => 'Logare permanentă',
'Databases have been dropped.' => 'Baze de date au fost șterse.',
'Search data in tables' => 'Caută în tabele',
'schema' => 'schema',
'Schema' => 'Schema',
'Alter schema' => 'Modifică schema',
'Create schema' => 'Crează o schemă',
'Schema has been dropped.' => 'Schema a fost ștearsă.',
'Schema has been created.' => 'Schema a fost creată.',
'Schema has been altered.' => 'Schema a fost modificată.',
'Sequences' => '«Secvențe»',
'Create sequence' => 'Crează «secvență»',
'Alter sequence' => 'Modifică «secvență»',
'Sequence has been dropped.' => '«secvența» a fost ștearsă.',
'Sequence has been created.' => '«secvența» a fost creată.',
'Sequence has been altered.' => '«secvența» a fost modificată.',
'User types' => 'Tipuri de utilizatori',
'Create type' => 'Crează tip noi',
'Alter type' => 'Modifică tip',
'Type has been dropped.' => 'Tiipul a fost șters.',
'Type has been created.' => 'Crează tip nou.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Dublu click pe o valoare pentru a o modifica.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Valoare poate fi modificată cu ajutorul butonului «modifică».',
'last' => 'ultima',
'From server' => 'De pe server',
'System' => 'Sistema',
'Select data' => 'Selectează',
'Show structure' => 'Arată structura',
'empty' => 'gol',
'Network' => 'Rețea',
'Geometry' => 'Geometrie',
'File exists.' => 'Fișierul deja există.',
'Attachments' => 'Fișiere atașate',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d query executat.', '%d query-uri executate cu succes.'),
'Show only errors' => 'Arată doar greșeli',
'Last page' => 'Ultima pagină',
'Refresh' => 'Împrospătează',
'Invalid schema.' => 'Schemă incorectă.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Folosiți una din următoarele extensii %s.',
'now' => 'acum',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Tabelele au fost copiate',
'Copy' => 'Copiază',
'Permanent link' => 'Adresă permanentă',
'Edit all' => 'Editează tot',
'Resend POST data?' => 'Retrimite datele POST?',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.