Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

273 lines (272 sloc) 11.696 kb
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Logi sisse',
'Logout successful.' => 'Väljalogimine õnnestus.',
'Invalid credentials.' => 'Ebakorrektsed andmed.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Kasutajanimi',
'Password' => 'Parool',
'Select database' => 'Vali andmebaas',
'Invalid database.' => 'Tundmatu andmebaas.',
'Create new database' => 'Loo uus andmebaas',
'Table has been dropped.' => 'Tabel on edukalt kustutatud.',
'Table has been altered.' => 'Tabeli andmed on edukalt muudetud.',
'Table has been created.' => 'Tabel on edukalt loodud.',
'Alter table' => 'Muuda tabeli struktuuri',
'Create table' => 'Loo uus tabel',
'Table name' => 'Tabeli nimi',
'engine' => 'andmebaasimootor',
'collation' => 'tähetabel',
'Column name' => 'Veeru nimi',
'Type' => 'Tüüp',
'Length' => 'Pikkus',
'Auto Increment' => 'Automaatselt suurenev',
'Options' => 'Valikud',
'Save' => 'Salvesta',
'Drop' => 'Kustuta',
'Database has been dropped.' => 'Andmebaas on edukalt kustutatud.',
'Database has been created.' => 'Andmebaas on edukalt loodud.',
'Database has been renamed.' => 'Andmebaas on edukalt ümber nimetatud.',
'Database has been altered.' => 'Andmebaasi struktuuri uuendamine õnnestus.',
'Alter database' => 'Muuda andmebaasi',
'Create database' => 'Loo uus andmebaas',
'SQL command' => 'SQL-Päring',
'Dump' => 'Ekspordi',
'Logout' => 'Logi välja',
'database' => 'andmebaas',
'Use' => 'Kasuta',
'No tables.' => 'Tabeleid ei leitud.',
'select' => 'kuva',
'Create new table' => 'Loo uus tabel',
'Item has been deleted.' => 'Kustutamine õnnestus.',
'Item has been updated.' => 'Uuendamine õnnestus.',
'Item%s has been inserted.' => 'Kirje%s on edukalt lisatud.',
'Edit' => 'Muuda',
'Insert' => 'Sisesta',
'Save and insert next' => 'Salvesta ja lisa järgmine',
'Delete' => 'Kustuta',
'Database' => 'Andmebaas',
'Routines' => 'Protseduurid',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksite andmed on edukalt uuendatud.',
'Indexes' => 'Indeksid',
'Alter indexes' => 'Muuda indekseid',
'Add next' => 'Lisa järgmine',
'Language' => 'Keel',
'Select' => 'Kuva',
'New item' => 'Lisa kirje',
'Search' => 'Otsi',
'Sort' => 'Sorteeri',
'descending' => 'kahanevalt',
'Limit' => 'Piira',
'No rows.' => 'Sissekanded puuduvad.',
'Action' => 'Tegevus',
'edit' => 'muuda',
'Page' => 'Lehekülg',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => 'Päring õnnestus, mõjutatatud ridu: %d.',
'Error in query' => 'Päringus esines viga',
'Execute' => 'Käivita',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Võõrvõtmed (foreign key)',
'Triggers' => 'Päästikud (trigger)',
'View' => 'Vaata',
'Unable to select the table' => 'Tabeli valimine ebaõnnestus',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Sobimatu CSRF, palun postitage vorm uuesti.',
'Comment' => 'Kommentaar',
'Default values' => 'Vaikimisi väärtused',
'%d byte(s)' => array('%d bait', '%d baiti'),
'No commands to execute.' => 'Käsk puudub.',
'Unable to upload a file.' => 'Faili üleslaadimine pole võimalik.',
'File upload' => 'Faili üleslaadimine',
'File uploads are disabled.' => 'Failide üleslaadimine on keelatud.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => 'Protseduur täideti edukalt, mõjutatud ridu: %d.',
'Call' => 'Käivita',
'No extension' => 'Ei leitud laiendust',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Serveris pole ühtegi toetatud PHP laiendustest (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sessioonid peavad olema lubatud.',
'Session expired, please login again.' => 'Sessioon on aegunud, palun logige uuesti sisse.',
'Text length' => 'Teksti pikkus',
'Foreign key has been dropped.' => 'Võõrvõti on edukalt kustutatud.',
'Foreign key has been altered.' => 'Võõrvõtme andmed on edukalt muudetud.',
'Foreign key has been created.' => 'Võõrvõri on edukalt loodud.',
'Foreign key' => 'Võõrvõti',
'Target table' => 'Siht-tabel',
'Change' => 'Muuda',
'Source' => 'Allikas',
'Target' => 'Sihtkoht',
'Add column' => 'Lisa veerg',
'Alter' => 'Muuda',
'Add foreign key' => 'Lisa võõrvõti',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Indeksi tüüp',
'Column (length)' => 'Veerg (pikkus)',
'View has been dropped.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt kustutatud.',
'View has been altered.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt muudetud.',
'View has been created.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt loodud.',
'Alter view' => 'Muuda vaadet (VIEW)',
'Create view' => 'Loo uus vaade (VIEW)',
'Name' => 'Nimi',
'Process list' => 'Protsesside nimekiri',
'%d process(es) have been killed.' => array('Protsess on edukalt peatatud (%d).', 'Valitud protsessid (%d) on edukalt peatatud.'),
'Kill' => 'Peata',
'Parameter name' => 'Parameetri nimi',
'Database schema' => 'Andmebaasi skeem',
'Create procedure' => 'Loo uus protseduur',
'Create function' => 'Loo uus funktsioon',
'Routine has been dropped.' => 'Protseduur on edukalt kustutatud.',
'Routine has been altered.' => 'Protseduuri andmed on edukalt muudetud.',
'Routine has been created.' => 'Protseduur on edukalt loodud.',
'Alter function' => 'Muuda funktsiooni',
'Alter procedure' => 'Muuda protseduuri',
'Return type' => 'Tagastustüüp',
'Add trigger' => 'Lisa päästik (TRIGGER)',
'Trigger has been dropped.' => 'Päästik on edukalt kustutatud.',
'Trigger has been altered.' => 'Päästiku andmed on edukalt uuendatud.',
'Trigger has been created.' => 'Uus päästik on edukalt loodud.',
'Alter trigger' => 'Muuda päästiku andmeid',
'Create trigger' => 'Loo uus päästik (TRIGGER)',
'Time' => 'Aeg',
'Event' => 'Sündmus',
'%d row(s)' => '%d rida',
'Remove' => 'Eemalda',
'Are you sure?' => 'Kas oled kindel?',
'Privileges' => 'Õigused',
'Create user' => 'Loo uus kasutaja',
'User has been dropped.' => 'Kasutaja on edukalt kustutatud.',
'User has been altered.' => 'Kasutaja andmed on edukalt muudetud.',
'User has been created.' => 'Kasutaja on edukalt lisatud.',
'Hashed' => 'Häshitud (Hashed)',
'Column' => 'Veerg',
'Routine' => 'Protseduur',
'Grant' => 'Anna',
'Revoke' => 'Eemalda',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versioon: %s, kasutatud PHP moodul: %s',
'Logged as: %s' => 'Sisse logitud: %s',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'POST-andmete maht on liialt suur. Palun vähendage andmeid või suurendage %s php-seadet.',
'Move up' => 'Liiguta ülespoole',
'Move down' => 'Liiguta allapoole',
'Export' => 'Ekspordi',
'Tables' => 'Tabelid',
'Data' => 'Andmed',
'Output' => 'Väljund',
'open' => 'näita brauseris',
'save' => 'salvesta failina',
'Format' => 'Formaat',
'Functions' => 'Funktsioonid',
'Aggregation' => 'Liitmine',
'Event has been dropped.' => 'Sündmus on edukalt kustutatud.',
'Event has been altered.' => 'Sündmuse andmed on edukalt uuendatud.',
'Event has been created.' => 'Sündmus on edukalt loodud.',
'Alter event' => 'Muuda sündmuse andmeid',
'Create event' => 'Loo uus sündmus (EVENT)',
'Start' => 'Alusta',
'End' => 'Lõpeta',
'Every' => 'Iga',
'Status' => 'Staatus',
'On completion preserve' => 'Lõpetamisel jäta sündmus alles',
'Events' => 'Sündmused (EVENTS)',
'Schedule' => 'Ajakava',
'At given time' => 'Antud ajahetkel',
'Save and continue edit' => 'Salvesta ja jätka muutmist',
'original' => 'originaal',
'Tables have been truncated.' => 'Validud tabelid on edukalt tühjendatud.',
'Tables have been moved.' => 'Valitud tabelid on edukalt liigutatud.',
'Tables have been dropped.' => 'Valitud tabelid on edukalt kustutatud.',
'Tables and views' => 'Tabelid ja vaated',
'Engine' => 'Implementatsioon',
'Collation' => 'Tähetabel',
'Data Length' => 'Andmete pikkus',
'Index Length' => 'Indeksi pikkus',
'Data Free' => 'Vaba ruumi',
'Rows' => 'Ridu',
',' => ',',
'Analyze' => 'Analüüsi',
'Optimize' => 'Optimeeri',
'Check' => 'Kontrolli',
'Repair' => 'Paranda',
'Truncate' => 'Tühjenda',
'Move to other database' => 'Liiguta teise andmebaasi',
'Move' => 'Liiguta',
'%d item(s) have been affected.' => 'Mõjutatud kirjeid: %d.',
'whole result' => 'Täielikud tulemused',
'Clone' => 'Kloon',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Maksimaalne väljade arv ületatud. Palun suurendage %s ja %s.',
'Partition by' => 'Partitsiooni',
'Partitions' => 'Partitsioonid',
'Partition name' => 'Partitsiooni nimi',
'Values' => 'Väärtused',
'%d row(s) have been imported.' => 'Imporditi %d rida.',
'anywhere' => 'vahet pole',
'Import' => 'Impordi',
'Stop on error' => 'Peatuda vea esinemisel',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[yyyy]',
'History' => 'Ajalugu',
'Variables' => 'Muutujad',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Lähte- ja sihtveerud peavad eksisteerima ja omama sama andmetüüpi, sihtveergudel peab olema määratud indeks ning viidatud andmed peavad eksisteerima.',
'Relations' => 'Seosed',
'Run file' => 'Käivita fail',
'Clear' => 'Puhasta',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimaalne failisuurus %sB.',
'Numbers' => 'Numbrilised',
'Date and time' => 'Kuupäev ja kellaaeg',
'Strings' => 'Tekstid',
'Binary' => 'Binaar',
'Lists' => 'Listid',
'Editor' => 'Redaktor',
'E-mail' => 'E-post',
'From' => 'Kellelt',
'Subject' => 'Pealkiri',
'Send' => 'Saada',
'%d e-mail(s) have been sent.' => 'Saadetud kirju: %d.',
'Webserver file %s' => 'Fail serveris: %s',
'File does not exist.' => 'Faili ei leitud.',
'%d in total' => 'Kokku: %d',
'Permanent login' => 'Jäta mind meelde',
'Databases have been dropped.' => 'Andmebaasid on edukalt kustutatud.',
'Search data in tables' => 'Otsi kogu andmebaasist',
'schema' => 'struktuur',
'Schema' => 'Struktuur',
'Alter schema' => 'Muuda struktuuri',
'Create schema' => 'Loo struktuur',
'Schema has been dropped.' => 'Struktuur on edukalt kustutatud.',
'Schema has been created.' => 'Struktuur on edukalt loodud.',
'Schema has been altered.' => 'Struktuur on edukalt muudetud.',
'Sequences' => 'Jadad (sequences)',
'Create sequence' => 'Loo jada',
'Alter sequence' => 'Muuda jada',
'Sequence has been dropped.' => 'Jada on edukalt kustutatud.',
'Sequence has been created.' => 'Jada on edukalt loodud.',
'Sequence has been altered.' => 'Jada on edukalt muudetud.',
'User types' => 'Kasutajatüübid',
'Create type' => 'Loo tüüp',
'Alter type' => 'Muuda tüüpi',
'Type has been dropped.' => 'Tüüp on edukalt kustutatud.',
'Type has been created.' => 'Tüüp on edukalt loodud.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Väärtuse muutmiseks topelt-kliki sellel.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Väärtuse muutmiseks kasuta muutmislinki.',
'last' => 'viimane',
'From server' => 'Serverist',
'System' => 'Andmebaasimootor',
'Select data' => 'Vaata andmeid',
'Show structure' => 'Näita struktuuri',
'empty' => 'tühi',
'Network' => 'Võrk (network)',
'Geometry' => 'Geomeetria',
'File exists.' => 'Fail juba eksisteerib.',
'Attachments' => 'Manused',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d päring edukalt käivitatud.', '%d päringut edukalt käivitatud.'),
'Show only errors' => 'Kuva vaid veateateid',
'Last page' => 'Viimane lehekülg',
'Refresh' => 'Uuenda',
'Invalid schema.' => 'Sobimatu skeema.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Palun kasuta üht laiendustest %s.',
'now' => 'nüüd',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Tabelid on edukalt kopeeritud.',
'Copy' => 'Kopeeri',
'Permanent link' => 'Püsilink',
'Edit all' => 'Muuda kõiki',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.